ติดต่อเรา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7
ประจำปี พ.ศ. 2564

“ความท้าทายทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่นวิถีใหม่”
(Research and Innovation challenges for the new normal local society)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ที่อยู่ : อาคาร 20 ชั้น 4 ถ.เลย - เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000

อีเมล์ : research_lru@hotmail.com

โทรศัพท์ : 042 835 223 - 8 ต่อ 41141, 41142, 51143


พบระบบมีปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้อง กรุณาแจ้งผู้ดูและระบบ

คุณปริญญา ยะคันทะ
โทรศัพท์ : 095-195-6295
FB : Parinya Yakanta
(ทุกช่วงเวลา ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


Page FaceBook

My Map

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143