ผู้ลงทะเบียน
เข้าร่วมงานทั่วไป

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทั่วไป ในงานการประชุมวิชาการ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7

LRU Conference 2021

-- ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะของท่านได้ที่นี้ --

# คำนำหน้า ชื่อ-สกุล สังกัด บุคคล อาหาร ยืนยันตัวตน การชำระเงิน
1 นางสาว กาญจนา บุญสมร คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย บุคลากรภายใน อาหารทั่วไป ไม่มีค่าใช่จ่าย
2 นางสาว ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ/มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บุคลากรภายใน อาหารทั่วไป ไม่มีค่าใช่จ่าย
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภราดร รีชัยพิชิตกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บุคลากรภายใน อาหารทั่วไป ไม่มีค่าใช่จ่าย
4 นางสาว รัญญาลักษณ์ สารวงษ์ คณะครุศาสตร์ บุคลากรภายใน อาหารทั่วไป ไม่มีค่าใช่จ่าย
5 นางสาว วัชราภรณ์ คำมา สาขาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏเลย บุคลากรภายใน อาหารทั่วไป ไม่มีค่าใช่จ่าย
6 นางสาว สุภาพร วันนา สาขาวิชฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บุคลากรภายใน อาหารทั่วไป ไม่มีค่าใช่จ่าย
7 นาย ณัฐวุฒิ มาลีลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บุคลากรภายใน อาหารทั่วไป ไม่มีค่าใช่จ่าย
8 นาย ประยูร ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บุคลากรภายใน อาหารทั่วไป ไม่มีค่าใช่จ่าย
9 ดร. กอบกาญจน์ กัปตพล ภาคมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บุคลากรภายใน อาหารทั่วไป ไม่มีค่าใช่จ่าย
10 ดร. ชุตินันท์ เจริญชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บุคลากรภายใน อาหารทั่วไป ไม่มีค่าใช่จ่าย
11 นางสาว ญาดา สิทธิโห มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บุคลากรภายใน อาหารทั่วไป ไม่มีค่าใช่จ่าย
12 นางสาว นฤมล โสตะ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บุคลากรภายใน อาหารทั่วไป ไม่มีค่าใช่จ่าย
13 นางสาว จิราพร กัณเรศ ราชภัฏเลย บุคลากรภายใน อาหารทั่วไป ไม่มีค่าใช่จ่าย
14 นางสาว นฤมล โสตะ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บุคลากรภายใน อาหารทั่วไป ไม่มีค่าใช่จ่าย
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลี้ยง สุพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บุคลากรภายใน อาหารทั่วไป ไม่มีค่าใช่จ่าย
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์ พันธุวาปี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บุคลากรภายใน อาหารทั่วไป ไม่มีค่าใช่จ่าย
17 นางสาว รัชฎาวรรณ อักษร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บุคลากรภายใน อาหารทั่วไป ไม่มีค่าใช่จ่าย
18 นางสาว ภัทรวรินทร์ สาดแล่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บุคลากรภายใน อาหารทั่วไป ไม่มีค่าใช่จ่าย
19 นาย วรากร วิศพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง บุคคลภายนอก อาหารทั่วไป
20 นาย สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์ ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 บุคคลภายนอก อาหารทั่วไป
21 นาง ภัทรา มูลจิตร ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 บุคคลภายนอก อาหารทั่วไป
22 นาง ภัทรา มูลจิตร ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 บุคคลภายนอก อาหารทั่วไป
23 นางสาว ปาหนัน เวชสาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (ศูนย์สามพร้าว) บุคคลภายนอก อาหารทั่วไป
24 นางสาว กนกอร ย่องมณี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น บุคคลภายนอก อาหารทั่วไป
25 นาย สายฟ้า ภักดีดำรงรัตน์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น บุคคลภายนอก อาหารทั่วไป
26 นางสาว ศิริพร ชาติประสงค์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น บุคคลภายนอก อาหารทั่วไป
27 นางสาว ปัญชิกา ผาใต้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น บุคคลภายนอก อาหารทั่วไป
28 นางสาว ธิติมา แสนสุข มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต ขอนแก่น บุคคลภายนอก อาหารทั่วไป
29 นางสาว พิชญ์สินี มาวัน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิยาเขตขอนแก่น บุคคลภายนอก อาหารทั่วไป
30 นางสาว ณัฐสุดา แก่นบุดดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่น บุคคลภายนอก อาหารทั่วไป
31 นางสาว วิไลวรรณ จิตรมั่น นักศึก/มหาลัยศรีปทุม บุคคลภายนอก อาหารทั่วไป
32 ดร. ภาษิตา ทุ่นศิริ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บุคคลภายนอก อาหารทั่วไป
33 นาย นิพนธ์ เอี่ยมอู๋ - บุคคลภายนอก อาหารทั่วไป

หมายเหตุ : บุคคลภายนอกกรุณาติดต่อชำระเงินผ่านช่องทาง Email : lru.conference@gmail.com หรือ เพจเฟสบุค : งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143