รายละเอียดประชาสัมพันธ์

News LRU Conference 2021

เรื่อง : เปิดรับผลงานถึงวันที่ 8 มกราคม 2564 ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2564

ด่วน..! เปิดรับผลงานถึงวันที่ 8 มกราคม 2564 ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2564

ลักษณะของผลงานและการแบ่งกลุ่มงานที่จะนำเสนอ

การนำเสนอผลงานวิชาการมี 2 รูปแบบ

1. การนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย
(Oral Presentation) ใช้เวลาในการนำเสนอ เรื่องละไม่เกิน 20 นาที (รวมซักถาม 5 นาที) รูปแบบการจัดทำบทความฉบับเต็ม (Full Paper)

2. การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation) กว้าง 80 ซม. X สูง 120 ซม. โดยจัดทำโปสเตอร์ตามรูปแบบที่กำหนด สามารถดาวน์โหลด template ของโปสเตอร์ได้ที่ http://conference.lru.ac.th/ การจัดทำโปสเตอร์ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

1) ชื่อเรื่อง ภาษาไทย (จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ)

2) ชื่อผู้วิจัย ภาษาไทย (จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ)

3) บทนำ

4) วัตถุประสงค์

5) วิธีดำเนินการวิจัย

6) ผลการวิจัย

7) ข้อเสนอแนะ

8) เอกสารอ้างอิง (เฉพาะที่อ้างอิงในโปสเตอร์นี้)

* โดยผลงานวิชาการข้างต้นจะต้อง

1. เป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

2. มีหัวข้อเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

1) กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
2) กลุ่มครุศาสตร์
3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) กลุ่มบริหารธุรกิจและการบริการ
5) กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม

3 การเตรียมบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์
ความยาวบทความจำกัดไม่เกิน 10 หน้า ชนิดอักษร Cordia New หรือ Cordia UPC โดยใช้ขนาดตัวอักษร 14 ปกติ ประกอบหัวข้อ (1) ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (2) ชื่อผู้เขียน (3) บทคัดย่อภาษาไทยและคำสำคัญ (4) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) และ Keywords (5) ความเป็นมาของปัญหา (6) วัตถุประสงค์ของการวิจัย (7) วิธีดําเนินการวิจัย (8) ผลการวิจัย (9) อภิปรายผล (10) สรุปผลการวิจัย (11) ข้อเสนอแนะ (12) เอกสารอ้างอิง (เฉพาะที่อ้างอิงในวารสารนี้) และจะต้องจัดให้ตรงตามรูปแบบเทมเพลตที่เรากำหนดให้เท่านั้น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143