รายละเอียดประชาสัมพันธ์

News LRU Conference 2021

เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้ความปกติใหม่ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “ความท้าทายทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่นวิถีใหม่” ในวันที่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้ความปกติใหม่ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143