รายละเอียดประชาสัมพันธ์

News LRU Conference 2021

เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงาน และการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ เป็นรูปแบบ teleconference รายละเอียดจะประกาศให้ทราบในลำดับต่อไป โดยยังคงกำหนดการส่งบทความถึงวันที่ 8 มกราคม 2564