รายละเอียดประชาสัมพันธ์

News LRU Conference 2021

เรื่อง : ขอเชิญผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 เข้าร่วมไลน์โอเพนแชทเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการสือสารเกี่ยวกับการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าวฯ

ขอเชิญผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 เข้าร่วมไลน์โอเพนแชทเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการสือสารเกี่ยวกับการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าวฯ โดยสามารถสแกน QR Code หรือกดที่ลิงก์

line.me  


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143