รายละเอียดประชาสัมพันธ์

News LRU Conference 2021

เรื่อง : ตรวจสอบรายชื่อผลงานวิจัย เพื่อจัดทำเกียรติบัตร การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 คุณสมบัติของผู้ได้รับเกียรติบัตรในการนำเสนอผลงานวิจัย ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ในรูปแบบ Teleconference มีดังนี้

ตรวจสอบรายชื่อผลงานวิจัย เพื่อจัดทำเกียรติบัตร การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 คุณสมบัติของผู้ได้รับเกียรติบัตรในการนำเสนอผลงานวิจัย ในวันที่ 25  กุมภาพันธ์  2564  ในรูปแบบ Teleconference  มีดังนี้

  1. ให้นักวิจัยตรวจสอบรายชื่อ เพื่อให้ถูกต้องในการทำเกียรติบัตร หากไม่ถูกต้องให้แจ้งมายัง e-mail:  lru.Conference@gmail.com ภายในที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 

  2. กรณีนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ให้ผู้นำเสนอผลงานวิจัยจัดทำคลิปวีดีโอนำเสนอผลงานวิจัยความยาวไม่เกิน 15 นาที ส่งคลิปนำเสนอในระบบลงทะเบียน ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 และเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยผ่านทาง Video conference ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2564  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

โดยกำหนดการนำเสนอผลงานและขั้นตอนการนำเสนอสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ https://conference.lru.ac.th/

  3. กรณีนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ให้ผู้นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ส่งไฟล์โปสเตอร์นำเสนอ พร้อมคลิปวีดีโอนำเสนอผลงานวิจัยความยาวไม่เกิน 5 นาที ในระบบลงทะเบียน ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกำหนดการนำเสนอผลงานและขั้นตอนการนำเสนอสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ https://conference.lru.ac.th/

  4. หากผู้นำเสนอผลงานไม่ส่งคลิปนำเสนอและไม่เข้าร่วมกระบวนการในการนำเสนอผลงาน ตามข้อที่ 2 และข้อที่ 3 บทความของท่านจะไม่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและไม่ได้รับเกียรติบัตร

ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี

  5. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) จะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 ช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ https://conference.lru.ac.th/

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143