ประชาสัมพันธ์

News LRU Conference 2021

ประชาสัมพันธ์งานการประชุมวิชาการ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7

ตรวจสอบรายชื่อผลงานวิจัย เพื่อจัดทำเกียรติบัตร การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 คุณสมบัติของผู้ได้รับเกียรติบัตรในการนำเสนอผลงานวิจัย ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ในรูปแบบ Teleconference มีดังนี้

2021-02-11 16:07:20


ประชาสัมพันธ์ขอเลื่อนการประกาศผลพิจารณาบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2564 จากเดิมวันที่ 15 มกราคม 2564 ไปเป็นวันที่ 22 มกราคม 2564

2021-01-15 15:58:31


ขอเชิญผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 เข้าร่วมไลน์โอเพนแชทเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการสือสารเกี่ยวกับการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าวฯ

2021-01-12 13:55:17


ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงาน และการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ เป็นรูปแบบ teleconference รายละเอียดจะประกาศให้ทราบในลำดับต่อไป โดยยังคงกำหนดการส่งบทความถึงวันที่ 8 มกราคม 2564

2021-01-08 14:05:01


ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้ความปกติใหม่ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

2020-12-28 14:27:05


เปิดรับผลงานถึงวันที่ 8 มกราคม 2564 ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2564

2020-12-25 16:01:25


การพิจารณาผลงาน

พิจารณาการเลือกกลุ่มการนำเสนอผลงานและประเภทของการนำเสนอผลงาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ท่าน และคัดเลือกผลงานที่นำเสนอในการประชุม รวบรวมเป็นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ Proceedings (ทั้งนี้บทความต้องได้รับการชำระเงินเท่านั้น..! ที่จะได้รับสิทธิ์ให้ผู้ทรงคุณวิฒิพิจารณา)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143