ผลงาน Oral

รีวิวการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

รหัส 64003

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาชุดฝึกการอ่านภาษาอังกฤษอิงอัตลักษณ์ชุมชนสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ส่งบทความ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพลเชษฐ์ ประชุมชัย

รหัส 64019

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

ผลการใช้บทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สำหรับพระภิกษุสามเณรในจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ส่งบทความ : นางสาว กนกวรรณ นวาวัตน์

รหัส 64038

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้สื่อแบบประสม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ผู้ส่งบทความ : นางสาว นฤมล บุตรดี

รหัส 64039

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดของคำ โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ผู้ส่งบทความ : นาย ต้นตระกูล บุญเกาะ

รหัส 64040

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสะกดคำ โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ผู้ส่งบทความ : นางสาว สุพรรษา น้ำใจตรง

รหัส 64041

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาทักษะการอ่านคำคล้องจอง โดยใช้หนังสือประกอบภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาโคก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ยลดา จันดาหาร

รหัส 64060

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนามโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความคล้าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กลวิธีการสร้างมโนทัศน์ของ CANGELOSI ร่วมกับคำถามระดับสูง

ผู้ส่งบทความ : นาย อธิปไตย ตันตินันท์ธนา

รหัส 64061

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

ผลการพัฒนาเอกสารตำราเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ณัฐชยา หุมนา

รหัส 64064

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาเทเบิลเทนนิสโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ TGT สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านเนินโมก(การุณราษฎร์อุปถัมภ์)จังหวัดชลบุรี

ผู้ส่งบทความ : ว่าที่ร้อยตรี วาสุกรี สิงห์สา

รหัส 64074

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

ผู้ส่งบทความ : นาย สัชฌะ แก้วเขียว

รหัส 64077

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โครงงานร่วมกับเทคนิคคำถาม R-C-A สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ชมพูนุช บุตรพรม

รหัส 64079

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1

ผู้ส่งบทความ : นางสาว พัชรกมล ม้าชัย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143