ผลงาน Oral

รีวิวการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

รหัส 64216

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบควบคุมสปริงเกอร์อัจฉริยะและเชื่อมต่อกับระบบกล้อง IoT

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ชริญญา แก้วหย่อง

รหัส 64218

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษาและสร้างระบบให้น้ำแบบหยดอัตโนมัติสำหรับแปลงผักกวางตุ้งฮ่องเต้

ผู้ส่งบทความ : นางสาว กาญจนา สมหวัง

รหัส 64222

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การดูดซับสีเมทิลีนบลูด้วยผงกาบหมาก (Areca catechu Linn)

ผู้ส่งบทความ : นางสาว จิตติมา สามารถ

รหัส 64223

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เบต้ากลูแคนจากเห็ดถั่งเช่าสีทอง

ผู้ส่งบทความ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชุดา กล้าเวช

รหัส 64248

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของผักเคล ในโรงเรือนอัจฉริยะ โรงเรือนปกติ และพื้นที่กลางแจ้ง

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ศิริวรรณ แดงฉ่ำ

รหัส 64249

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลของระยะเวลาการเตรียมสารละลายกากผงชูรสต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกวางตุ้งฮ่องเต้ ในระบบไฮโดรโพนิกส์

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ศิริวรรณ แดงฉ่ำ

รหัส 64285

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงน้ำยำขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป

ผู้ส่งบทความ : นางสาว เตือนใจ ศิริพาหนะกุล

รหัส 64059

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

อิทธิพลของการบริการอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพการให้บริการโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ถิรนันท์ ประทุม

รหัส 64075

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าคราม จังหวัดสกลนคร

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ชมพูนุท สมแสน

รหัส 64088

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ส่งบทความ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทรียา ไชยปัญหา

รหัส 64103

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวดำน้ำลึกในประเทศไทย

ผู้ส่งบทความ : นางสาว กานต์ธิดา พรหมสวาสดิ์

รหัส 64108

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

การรับรู้ความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวต่อการทัวร์ทางทะเลจังหวัดกระบี่

ผู้ส่งบทความ : นาง มิรันตี เพียร์ซเทอเลอ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143