ผลงาน Oral

รีวิวการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

รหัส 64116

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องตำนานภูบ่อบิด ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย

ผู้ส่งบทความ : นางสาว จันทิมา วงษ์ช่างซื้อ

รหัส 64122

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

การออกแบบผังการจัดวางตู้คอนเทนเนอร์ กรณีศึกษา : ลานตู้คอนเทนเนอร์ บริษัท เดือนสวรรค์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ส่งบทความ : นาย พีรพงษ์ จิระมณีโรจน์

รหัส 64144

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยด้านการรับรู้อาหารปลอดภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ส่งบทความ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรเทพ แก้วเชื้อ

รหัส 64162

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

ปัจจัยที่มีผลต่อการลดต้นทุนของผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ส่งบทความ : นาย เกรียงไกร นามนัย

รหัส 64180

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

CONFIRMED TOUR & TRAVEL ระบบสารสนเทศทางการตลาดกับความสำเร็จสู่ ASEAN

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ธีรารัตน์ อำนาจเจริญ

รหัส 64185

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

แนวทางการแก้ปัญหาการขนส่งสินค้าล่าช้ากรณีศึกษา : บริษัทขนส่ง จังหวัดขอนแก่น

ผู้ส่งบทความ : นาย ธีรพงษ์ นาคแก้ว

รหัส 64188

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการตลาดและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย

ผู้ส่งบทความ : ดร. ปัทมากร เนตยวิจิตร

รหัส 64200

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

การแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำมันในคลังไม่ตรงกับระบบบัญชี กรณีศึกษา: บริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

ผู้ส่งบทความ : นางสาว จิราวรรณ วงษ์เบาะ

รหัส 64204

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

การออกแบบพื้นที่การจัดวางภายในคลังพัสดุสำนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมขอนแก่น

ผู้ส่งบทความ : นางสาว สุนิษา หนูเวียง

รหัส 64221

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

แบบจำลองคณิตศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งขาเข้าของสินค้าเกษตรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ส่งบทความ : อดิศัย ววรธนะภูติ

รหัส 64226

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

การพัฒนาแอปพลิเคชั่นระบบตรวจสอบย้อนกลับ กรณีศึกษากลุ่มสหกรณ์การประมงและแปรรูปอ่างทอง

ผู้ส่งบทความ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรเทพ แก้วเชื้อ

รหัส 64240

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

ความพึงพอใจของผู้โดยสารในการใช้บริการบนเครื่องบินของสายการบินไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ส่งบทความ : นางสาว [ญาณิศา ใจเอื้อ]1 [นลินทิพย์ วิเศษสังข์]2 [ศศิธร รีเงิน]3 [สุพิชฌาย์ เบญจสิริทัศน์]4 [อรอุมา วรศิริ]5

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143