ผลงาน Oral

รีวิวการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

รหัส 64241

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

การคัดเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้าล่าช้า โดยใช้ทฤษฎี Factor Rating: กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดขอนแก่น

ผู้ส่งบทความ : นาย ุสุรพล บุญรัตน์

รหัส 64243

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

การหาวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับสินค้าที่ขาดสต็อก กรณีศึกษา: บริษัท เค เค เมททอล 2012 จำกัด

ผู้ส่งบทความ : นางสาว จุรีลักษณ์ วงษ์แสนสุข

รหัส 64257

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

การปรับปรุงขั้นตอนการรับสินค้าเข้าของเคมีภัณฑ์ด้วยหลักการ ECRS กรณีศึกษาบริษัทออฟติมอลเทค จำกัด

ผู้ส่งบทความ : นางสาว สุรีรัตน์ สุทธิวรรณ

รหัส 64264

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

การประเมินผลการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ณัฐชยา หุมนา

รหัส 64271

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

นโยบายสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพ: เปรียบเทียบประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย

ผู้ส่งบทความ : นาย สมพงค์ พรมสะอาด

รหัส 64278

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

ระบบห้างสรรพสินค้าไร้การสัมผัส

ผู้ส่งบทความ : นางสาว สาวิตรี ฟุ้งเดช

รหัส 64291

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ส่งบทความ : อาจารย์ ดร. ชัชชัย สุจริต

รหัส 64168

กลุ่ม : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสินใจลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการคัดเลือกผู้ส่งมอบวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่

ผู้ส่งบทความ : นาย อิทธฺพล สว่างดี

รหัส 64194

กลุ่ม : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม

เครื่องวัดตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวล

ผู้ส่งบทความ : ผศ.ดร กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์

รหัส 64199

กลุ่ม : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม

การออกแบบอุปกรณ์เปิดม่านพิธีอัตโนมัติผ่านการควบคุมด้วยระบบวายฟาย

ผู้ส่งบทความ : ดร. อำนาจ ตงติ๊บ

รหัส 64244

กลุ่ม : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม

การออกแบบและพัฒนาเครื่องกรีดเนื้อมะขามหวานสุก

ผู้ส่งบทความ : นาย นัฐพงษ์ เนินชัด

รหัส 64274

กลุ่ม : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม

การออกแบบและสร้างเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ยสินทินี เอมหยวก

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143