ผลงาน Oral

รีวิวการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

รหัส 64081

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ผู้ส่งบทความ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พชรดนัย วัชรธนพัฒน์ธาดา

รหัส 64082

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพครูในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนครไทย 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ผู้ส่งบทความ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พชรดนัย วัชรธนพัฒน์ธาดา

รหัส 64083

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ผู้ส่งบทความ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พชรดนัย วัชรธนพัฒน์ธาดา

รหัส 64084

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การบริหารงานธุรการในโรงเรียนน่านปัญญานุกูล สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดน่าน

ผู้ส่งบทความ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พชรดนัย วัชรธนพัฒน์ธาดา

รหัส 64086

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

สภาพความพร้อมในการบริหารหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จังหวัดแพร่

ผู้ส่งบทความ : นาย พชร คงประพันธ์

รหัส 64092

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับวัฒนธรรมองค์กรของผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2

ผู้ส่งบทความ : นางสาว พิชญาภา แจ้งสว่าง

รหัส 64104

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การจัดการศึกษาโดยการร่วมคิดร่วมทำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ส่งบทความ : นางสาว บุษบา ไตรรัตน์

รหัส 64111

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ศศิภาดา เก็จโกวิท

รหัส 64119

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การบริหารคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ผู้ส่งบทความ : นางสาว พิมลพรรณ จันทร์เจริญ

รหัส 64125

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ผู้ส่งบทความ : นาย ธีรภัทร์ บุญพิมพ์

รหัส 64128

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้ส่งบทความ : นางสาว อัจฉรา นันทะศรี

รหัส 64129

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ผู้ส่งบทความ : นางสาว บัวไข วิเศษศรี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143