ผลงาน Oral

รีวิวการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

รหัส 64147

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาแบดมินตันโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม จังหวัดตราด

ผู้ส่งบทความ : ว่าที่ร้อยตรี ฐาปกรณ์ สัมภาลี

รหัส 64152

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาชุดการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค SQ3R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ส่งบทความ : ผศ.ดร. ภัทรดร จั้นวันดี

รหัส 64154

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาสำหรับเด็กประถมศึกษา

ผู้ส่งบทความ : นางสาว นัดดารุณี ไชยคีนี

รหัส 64156

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านโดยใช้วรรณกรรมในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

ผู้ส่งบทความ : นางสาว สุริวิภา จันทรเสนา

รหัส 64158

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

องค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษาในจังหวัดนครพนม

ผู้ส่งบทความ : นาย ณัฐเดช จันทรผัน

รหัส 64159

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้นอกห้องเรียน

ผู้ส่งบทความ : นางสาว กำลังใจ สงวนใจ

รหัส 64164

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต4

ผู้ส่งบทความ : นาย ชัด คำดี

รหัส 64166

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ศรีแพร คุ้มสกุล

รหัส 64167

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

สภาพการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ผู้ส่งบทความ : นาย ณัฐชานนท์ แถวนาชุม

รหัส 64169

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคิดดอกเบี้ยแบบทบต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค K-W-D-L ร่วมกับเทคนิค Think-Talk-Write

ผู้ส่งบทความ : นาย วงธวัช กองแก้ว

รหัส 64171

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การจัดกิจกรรมโดยใช้บทเพลงประกอบการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา

ผู้ส่งบทความ : นางสาว กนกพร พรหมสุวรรณ

รหัส 64175

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ผู้ส่งบทความ : นาย ปุญญพัฒน์ สิงห์จารย์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143