ผลงาน Oral

รีวิวการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

รหัส 64179

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนครพนม

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ณัฏฐณิชา พลศรีดา

รหัส 64183

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การวิเคราะห์องค์ประกอบการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ธีระนันต์ โมธรรม

รหัส 64187

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

ผลการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา ตามแนวคิดของโพลยาที่ส่งผลต่อทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4

ผู้ส่งบทความ : นาย สุรพล เมยดง

รหัส 64189

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

องค์ประกอบภาวะผู้นำครูที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1

ผู้ส่งบทความ : นางสาว นพวรรณ พรหมศิริ

รหัส 64198

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

ทักษะการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทัศนะของครูอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

ผู้ส่งบทความ : นาง พอฤทัย บุญรอด

รหัส 64202

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การบริหารหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ส่งบทความ : นาย นิพนธ์ ตะปะโจทย์

รหัส 64205

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอชายแดนไทย-เมียนมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ปรียารัตน์ สิงห์แก้ว

รหัส 64208

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อการบริการสังคม

ผู้ส่งบทความ : นางรุ่งรัตน์ มาไทย

รหัส 64210

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต41 (พิจิตร)

ผู้ส่งบทความ : นางสาว สุภิญญา กองสวรรค์

รหัส 64213

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

ภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร

ผู้ส่งบทความ : นางสาว สุภาวดี ศรีใจวงค์

รหัส 64220

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ความเป็นพ่อแม่มืออาชีพ ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ธนาพูน วงค์ษา

รหัส 64227

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

ผลการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พหุนามดีกรีสอง โดยใช้ตารางสัมประสิทธิ์

ผู้ส่งบทความ : นางสาว กิตติญา แก้ววิเชียร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143