ผลงาน Oral

รีวิวการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

รหัส 64231

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การศึกษาวิธีการปรับตัวตามการรับรู้ต่อสุขภาวะทางจิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม หลังวิกฤติ COVID-19

ผู้ส่งบทความ : อาจารย์ ดร. โชติกา ธรรมวิเศษ

รหัส 64232

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

องค์ประกอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ของในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ผู้ส่งบทความ : นางสาว จินตนา กุลตังวัฒนา

รหัส 64235

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ผู้ส่งบทความ : นาย ขัตติวรรธน์ ทวีถิ่น

รหัส 64236

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาครู

ผู้ส่งบทความ : นาง รัตนาพร กองพลพรหม

รหัส 64238

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การศึกษาสมรรถนะการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ส่งบทความ : นาย วรวุฒิ จันทร์สว่าง

รหัส 64239

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

ผู้ส่งบทความ : นาย จาตุรงค์ ยตะโคตร

รหัส 64250

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค TAI

ผู้ส่งบทความ : นางสาว พิมแพรวา เนาวบุตร

รหัส 64252

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์หมู่บ้าน สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์หมู่บ้าน กรณีศึกษาสถาบันการเงินชุมชนนาอ้อ

ผู้ส่งบทความ : นาย วิฑูรย์ แสงขาว

รหัส 64254

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ส่งบทความ : นางสาว จิรภัทรวดี ตรีวิเศษ

รหัส 64255

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

สภาพและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

ผู้ส่งบทความ : นาย พีรภัทร พวงทอง

รหัส 64260

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาทักษะการบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD

ผู้ส่งบทความ : นาย ยุทธการ ทหารนะ

รหัส 64270

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การศึกษาการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในเขตอำเภอชายแดนไทย-เมียนมา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ผู้ส่งบทความ : นาง พรปวีณ์ สิงหเดช

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143