ผลงาน Oral

รีวิวการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

รหัส 64272

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

ผู้ส่งบทความ : นางสาว จิรนันท์ บุญเพ็ง

รหัส 64002

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปรัชญาดนตรี

ผู้ส่งบทความ : นาย พงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า

รหัส 64037

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมการอ่านของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้ส่งบทความ : รองศาสตราจารย์ ดร. พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์

รหัส 64043

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษของคำที่ลงท้ายด้วยเสียง /s/ และ /ed/ ของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี: การวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์

ผู้ส่งบทความ : นาย อาทิตย์ ถมมา

รหัส 64050

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทุนทางธรรมชาติ ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ผู้ส่งบทความ : ว่าที่ร้อยตรี ดร. พิศดาร แสนชาติ

รหัส 64052

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กระบวนการการมีส่วนร่วมของนักศึกษาพัฒนาชุมชนกับชุมชนในการจัดการฝายชะลอน้ำ กรณีตัวอย่าง บ้านกอไผ่โทน ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย

ผู้ส่งบทความ : นาย พลสยาม สุนทรสนิท

รหัส 64069

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณภาพชีวิตในภาวะวิกฤติ COVID-19

ผู้ส่งบทความ : รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ โชควรกุล

รหัส 64070

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้ส่งบทความ : นาย ธารา เจริญรัตน์

รหัส 64078

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การเคลื่อนย้ายและความเสี่ยงของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในไทยช่วงการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ผู้ส่งบทความ : นาย ปิยชัย นาคอ่อน

รหัส 64085

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปแบบการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในงานพัฒนาชุมชน

ผู้ส่งบทความ : ผศ.ดร. วิชญ์ มะลิต้น

รหัส 64091

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผู้ส่งบทความ : นางสาว วรรณพร ไกรยะบุตร

รหัส 64102

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การเสริมสร้างศักยภาพครูปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้ส่งบทความ : ดร. เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143