ผลงาน Oral

รีวิวการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

รหัส 64105

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การศึกษาพฤติกรรมการซ้อมของนักศึกษาเอกเครื่องลมทองเหลือง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ส่งบทความ : นาย สุรศักดิ์ หาญธีระพิทักษ์

รหัส 64106

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กระบวนการเสริมพลังเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบ้านหินสอ หมู่ 6 ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ผู้ส่งบทความ : ผศ.ดร. วิชญ์ มะลิต้น

รหัส 64117

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยหลักการPIOEHที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบการดูแลระยะยาว ในเขตตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ปิยะธิดา มะธิปิไข

รหัส 64137

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การจัดการปกครองแบบประสานความร่วมมือที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโครงการกองทุนหมู่บ้าน ในเขตตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

ผู้ส่งบทความ : นางสาว สุปราณี ลื่นภูเขียว

รหัส 64153

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการทำแท้งในประเทศไทย

ผู้ส่งบทความ : ผศ.ดร. กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี

รหัส 64172

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แนวทางการพัฒนากลไกชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษาตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้ส่งบทความ : ดร. เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ

รหัส 64219

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การผสมวงของเครื่องดนตรีโนราแขก

ผู้ส่งบทความ : นาย อานนท์ หวานเพ็ชร์

รหัส 64225

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โลกแห่งความลวง ความจริง และความมหัศจรรย์ของพุทธศักราชอัสดงกับทรงจำ ของทรงจำของแมวกุหลาบดำ

ผู้ส่งบทความ : นางสาว อรอำไพ นับสิบ

รหัส 64228

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นาฏยศัพท์: ทักษะเบื้องต้นการเรียนนาฏศิลป์ไทย

ผู้ส่งบทความ : นาย อัมพร ใจเด็จ

รหัส 64233

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ผู้ส่งบทความ : นางสาว อภิษญา บุญยัง

รหัส 64242

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผญาร่วมสมัย : นววิถีคำสอนสื่ออัตลักษณ์อีสานใหม่

ผู้ส่งบทความ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศาริศา สุขคง

รหัส 64245

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน เอกชนในการจัดการท่องเที่ยวพื้นที่เมืองเก่าสงขลา

ผู้ส่งบทความ : นางสาว สิริรัตน์ หมานละโต๊ะ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143