ผลงาน Oral

รีวิวการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

รหัส 64246

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อผิดพลาดในการออกเสียงพยัญชนะในระบบสัทศาสตร์หรือ Pinyin ของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาจีน

ผู้ส่งบทความ : นางสาว อนงค์ พรมมาวัน

รหัส 64247

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ปรียาภรณ์ ธนิกกุล

รหัส 64259

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ณัฐชยา หุมนา

รหัส 64261

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลวิธีการใช้ภาษาในสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผู้ส่งบทความ : ดร. ต่อศักดิ์ เกษมสุข

รหัส 64263

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จากคนติดยา : ความหลากเลื่อนในภาวะพวกเธอ พวกเขา สู่การเป็นพวกเรา

ผู้ส่งบทความ : ดร. วลีรัตน์ แสงไชย

รหัส 64266

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ปิยะธิดา มะธิปิไข

รหัส 64269

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ปิยะธิดา มะธิปิไข

รหัส 64045

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลของการฝึกวิ่งแบบสลับช่วงเวลาพักในระดับเวลาพักที่ต่างกัน ที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ผู้ส่งบทความ : นาย ปิยณัฐ สาระถี

รหัส 64047

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสื่อเรียนรู้เรื่องโควิด 19 ผ่านสมาร์ทโฟน

ผู้ส่งบทความ : นาย นันทชัย สุขคงมิตร

รหัส 64054

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ผู้ส่งบทความ : นาย สันติ สนสาย

รหัส 64055

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษาผลของวัสดุคลุมแปลงต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์เรดโอ๊ค

ผู้ส่งบทความ : นาย อภิสิทธิ์ ตางจงราช

รหัส 64057

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสื่อการเรียนรู้โรค RSV ในเด็ก ผ่านสมาร์ทโฟน

ผู้ส่งบทความ : นางสาว รัตติญา แสงคำ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143