ผลงาน Oral

รีวิวการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

รหัส 64062

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประยุกต์สำหรับการทำนายของระดับความเข้มข้นของมลสารจากการปริมารการจราจร โดย แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aermod ในพื้นที่เมือง จังหวัดอุดรธานี

ผู้ส่งบทความ : ดร. วินัย มีแสง

รหัส 64073

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเตรียมและการประเมินการเร่งปฏิกิริยาของกรดไตรฟลูออโรอะซิติกที่ตรึงบนอะมิโน-ซิลิกาที่เคลือบบนอนุภาคนาโนแม่เหล็กสำหรับปฏิกิริยาอีนามิเนชัน

ผู้ส่งบทความ : นาย เอกพล โมฆรัตน์

รหัส 64093

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าที่เป็นไปได้สำหรับการจำแนกไวน์เหมาเหมาโดยใช้ตัวตรวจจับ แบบอินเตอร์ดิจิตัลคาปาซิเตอร์ (IDC)

ผู้ส่งบทความ : รศ.ดร. สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์

รหัส 64100

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การใช้กรดไขมันในน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตสารลดแรงตึงผิวฐานชีวภาพ

ผู้ส่งบทความ : นางสาว วราภรณ์ ศรีพลเคน

รหัส 64114

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การดูดซับทองแดงโดยใช้เกล็ดปลาช่อน

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ณัฐวดี สุธรรมานนท์

รหัส 64118

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การกำจัดสารอินทรีย์ทางธรรมชาติของแหล่งน้ำผิวดินโดยกระบวนการออสโมซีสผันกลับ

ผู้ส่งบทความ : นาย ชฤพนธ์ เจริญสุข

รหัส 64124

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การศึกษาการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ผู้ส่งบทความ : นางสาว อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร

รหัส 64139

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ส่งบทความ : นาง เมตตา เก่งชูวงศ์

รหัส 64157

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากผิวเปลือกส้ม

ผู้ส่งบทความ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอราวัณ เบ้าทอง

รหัส 64174

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอบรมควันกระติบข้าว

ผู้ส่งบทความ : นาย จิรวัฒน์​ แสนดวง

รหัส 64176

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การระบุชนิดพืชสกุล Bauhinia s.l. (วงค์ถั่ว) โดยใช้แอปพลิเคชันผ่านมือถือ

ผู้ส่งบทความ : ผศ.ดร. สไว มัฐผา

รหัส 64201

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเปรียบเทียบโปรแกรมฝึกเวทเทรนนิ่งและโปรแกรมฝึกพลัยโอเมตริกที่ผลต่อ พลังกล้ามเนื้อ ความเร็ว ความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย

ผู้ส่งบทความ : ดร. วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143