ผลงาน Poster

รีวิวการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

รหัส 64004

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

รูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุโขทัย : แม่เสืองโมเดล

ผู้ส่งบทความ : นาย รองฤทธิ์ ไกรกิจราษฎร์

รหัส 64017

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้ชุดฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

ผู้ส่งบทความ : นางสาว มลฐิชา อุ่นแก้ว

รหัส 64020

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำ โดยใช้หนังสือการ์ตูน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

ผู้ส่งบทความ : นาง ผลิกา สิมพา

รหัส 64021

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดแม่ กน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ผู้ส่งบทความ : นางสาว รมิดา มณีก้อน

รหัส 64023

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาทักษะการใช้คำราชาศัพท์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ทิพวรรณ เกียรติ์นอก

รหัส 64024

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ โดยใช้ชุดฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ศิริญญา คำแพงศรี

รหัส 64025

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19

ผู้ส่งบทความ : นางสาว สโรชา อั้วนา

รหัส 64026

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว โดยใช้ชุดฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ผู้ส่งบทความ : นางสาว สุวรรณลักษณ์ วงค์พิพัฒน์

รหัส 64031

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 2 ของนักศึกษา ค. 5910 เรื่อง ขั้นตอนการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ชุดการสอนประกอบบทเรียน

ผู้ส่งบทความ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิมิตร ตาน้อย

รหัส 64032

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติในรายวิชาระบบปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้ส่งบทความ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ ตาน้อย

รหัส 64033

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิธีการหมุนเอวีแอลทรี โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ผู้ส่งบทความ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ ตาน้อย

รหัส 64034

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม และ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ส่งบทความ : นางสาว พัชรี ปรีเปรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143