ผลงาน Poster

รีวิวการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

รหัส 64035

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การศึกษาความสามารถทางคณิตศาสตร์กับความรู้สึกเชิงจำนวนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ส่งบทความ : นาย ศราวุธ พุทธิ

รหัส 64036

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การศึกษาเจตคติทางคณิตศาสตร์และการรับรู้ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ส่งบทความ : นางสาว จันจิรา นามสมบัติ

รหัส 64044

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

สมรรถภาพทางกายของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

ผู้ส่งบทความ : ดร นพรักษ์ แกสมาน

รหัส 64051

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การศึกษาระดับการให้เหตุผลเกี่ยวกับความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ชลิดา บุญเคล้า

รหัส 64068

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาหารและ สารอาหาร รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์)

ผู้ส่งบทความ : นางสาว อรญาณิศวร์ ธนกุลไกรวุฒิ

รหัส 64089

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Cloud-Based Learning เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้ส่งบทความ : ผศ.ดร. วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์

รหัส 64094

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การศึกษาการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

ผู้ส่งบทความ : ว่าที่ร้อยตรี พิสิทธิ์ชัย แย้มโกเมน

รหัส 64107

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำพ้อง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ธณัญญา เทพตาแสง

รหัส 64110

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาทักษะการอ่านไตรยางศ์และการผันอักษร โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19

ผู้ส่งบทความ : นางสาว กนกวรรณ นามวงษา

รหัส 64121

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาทักษะการใช้คำภาษาเขมรในภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ยุวดี กันยามิน

รหัส 64123

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด ของเด็กอนุบาล 2 โรงเรียนภูมิพิชญ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ผู้ส่งบทความ : ผศ.ดร. ธีระเดช จิราธนทัต

รหัส 64126

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

ความเครียดและการเผชิญความเครียดของ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรมระหว่างฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โรคโควิด-19)

ผู้ส่งบทความ : น.ส. วรวรรณ บุญโญ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143