ผลงาน Poster

รีวิวการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

รหัส 64142

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้ส่งบทความ : ผศ.ดร. กรวิกา สุวรรณกูล

รหัส 64155

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ยุภาวดี พรมเสถียร

รหัส 64173

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ปารีญา ราพา

รหัส 64186

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการปฏิบัติหน้าทับกลองแขก โดยการใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้ส่งบทความ : ดร. วราวุฒิ เรืองบุตร

รหัส 64191

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการใช้ โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ส่งบทความ : นางสาว พรรณทิพา คำสิงห์

รหัส 64209

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CHR ร่วมกับวิธีการสอนแบบ 5E และเทคนิค K-W-D-L เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ส่งบทความ : นาง พิกุล จันทอุตสาห์

รหัส 64234

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม คาฮูท (kahoot) แอปพลิเคชั่น

ผู้ส่งบทความ : พระ วุฒิชัย พิมาไทย

รหัส 64268

กลุ่ม : กลุ่มครุศาสตร์

แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่ไม่ใช่เอกภาษาอังกฤษ

ผู้ส่งบทความ : นาย อภิชา ปลัดกอง

รหัส 64015

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อบริการของโรงเรียนอาวุโสศึกษานาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ผู้ส่งบทความ : นาง กัลยา ยศคำลือ

รหัส 64016

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศาสตร์พระราชาสู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ผู้ส่งบทความ : นาง กัลยา ยศคำลือ

รหัส 64027

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การให้บริการสาธารณะด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการระบาดของโรคชิคุนกุนยาในจังหวัดเลย

ผู้ส่งบทความ : นาง กัลยา ยศคำลือ

รหัส 64030

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความรุนแรงภายในครอบครัวจังหวัดเลย ปี พ.ศ.2560-2563

ผู้ส่งบทความ : นาง กัลยา ยศคำลือ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143