ผลงาน Poster

รีวิวการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

รหัส 64046

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัยของเทศบาลตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ผู้ส่งบทความ : นาง กัลยา ยศคำลือ

รหัส 64053

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ผู้ส่งบทความ : นาย มะพาริ กะมูนิง

รหัส 64072

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปัจจัยการรับรู้ที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 : กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

ผู้ส่งบทความ : นางสาว สุวิมล อิสระธนาชัยกุล

รหัส 64080

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการของวิสาหกิจชุมชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ศรินทร์ญา จังจริง

รหัส 64087

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์หมอนอิงสำหรับตกแต่งจากการประยุกต์ใช้ลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : กลุ่มทอผ้าบ้านคอนฉิม แบรนด์มาลี ผ้าไหมแวงใหญ่

ผู้ส่งบทความ : นาง ธัญชนก หอมสวาสดิ์

รหัส 64120

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับของกลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรีย์ในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเข้าสู่วิสาหกิจชุมชน

ผู้ส่งบทความ : ดร. กิตติศักดิ์ ร่วมพัฒนา

รหัส 64193

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฮีตเดือนห้าถวยธาตุเฮือคำ

ผู้ส่งบทความ : นาง จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว

รหัส 64195

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การพัฒนาศักยภาพของชุมชน ด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ส่งบทความ : ผศ.ดร. วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์

รหัส 64196

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การจัดการเวทีสำหรับแข่งขันวงดนตรี

ผู้ส่งบทความ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมพล โลหะมาตย์

รหัส 64207

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการศึกษาในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ฐปนรักษ์ ศรีทารัง

รหัส 64229

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทัศนศิลป์ นิพนธ์ สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ผู้ส่งบทความ : นาย พายุ แฝงทรัพย์

รหัส 64265

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมการกินดองของชาวไทเลยเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ผู้ส่งบทความ : นางสาว วีระนุช แย้มยิ้ม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143