ผลงาน Poster

รีวิวการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

รหัส 64283

กลุ่ม : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระบำบุปผาราชัน

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ผุสดี โกมาสถิตย์

รหัส 64022

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของงาสายพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดเลย

ผู้ส่งบทความ : นางสาว อุทุมพร สีหลง

รหัส 64028

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลของสารสกัดจากใบน้อยหน่าในการควบคุมเพลี้ยอ่อนถั่ว

ผู้ส่งบทความ : นาย ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์

รหัส 64063

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษาการเจริญเติบโตและการผลิตเมล็ดพันธุ์ของผักกาดหอม 4 สายพันธุ์ ในจังหวัดเลย

ผู้ส่งบทความ : นาย ชัยนนท์ ปาระมี

รหัส 64065

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปุ๋ยน้ำหมักจาวปลวกกับแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

ผู้ส่งบทความ : ผศ.ดร. เมทินี วสุนธราวัฒน์

รหัส 64067

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อิทธิพลของความเร็วในการผิดรูปต่อการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ผสมสารตัวเติม

ผู้ส่งบทความ : นาย วัชรินทร์ สายน้ำใส

รหัส 64071

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อิทธิพลของ EM ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมพันธุ์เรดโอ๊ค

ผู้ส่งบทความ : นางสาว สุคนธ์ทิพย์ บาลี

รหัส 64095

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลของการฝึกด้วยความแข็งแรงรูปแบบฟังก์ชั่นนอลเทรนนิ่ง และแบบพลัยโอเมตริกที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในนักกีฬาฟุตบอล

ผู้ส่งบทความ : นาย วรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์

รหัส 64099

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ 3 มิติ เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ผู้ส่งบทความ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราภา คนฉลาด

รหัส 64109

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลของน้ำหมักจากกากมันสำปะหลังหมักยีสต์ต่ออัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของไรน้ำนางฟ้าไทย

ผู้ส่งบทความ : อาจารย์ ชนวรรณ โทวรรณา

รหัส 64112

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและแหนแดงแห้งต่อผลผลิตของผักกาดหอมพันธุ์คอส (Lactuca sativa L. var. longifolia)

ผู้ส่งบทความ : ผศ. นายสมศักดิ์ พินิจด่านกลาง

รหัส 64127

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริมาณของใบหมอน้อยที่เหมาะสมต่อการชักนำให้กุหลาบหนูเกิดยอดในสภาพปลอดเชื้อ

ผู้ส่งบทความ : นาย นิธิภัทร บุญปก

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143