ผลงาน Poster

รีวิวการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

รหัส 64140

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนวทางการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ผู้ส่งบทความ : ผศ.ดร. อรทัย จิตไธสง

รหัส 64143

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาลูกผสม 3 พันธุ์

ผู้ส่งบทความ : นาย นิธิภัทร บุญปก

รหัส 64145

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราของราเอนโดไฟท์สกุล Kalmusia จากรักใหญ่

ผู้ส่งบทความ : ดร. ศกุนตลา ศิริอุดม

รหัส 64149

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การหาปริมาณธาตุเหล็กและแคลเซียมของเห็ดนางรมดำที่เพาะด้วยระบบอัจฉริยะ

ผู้ส่งบทความ : นางสาว กัลยาณี สุมา

รหัส 64151

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ลดหวาน มัน เค็ม) พื้นที่เทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ผู้ส่งบทความ : ดร. มธุรส ชลามาตย์

รหัส 64161

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและแหนแดงแห้งต่อผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง

ผู้ส่งบทความ : ผศ. นายสมศักดิ์ พินิจด่านกลาง

รหัส 64165

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบควบคุมโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเครื่องกำเนิดความร้อนสำหรับกระชายดำ

ผู้ส่งบทความ : นาย พิชกร ทุมคำ

รหัส 64178

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อที่อาศัยในเขตตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ผู้ส่งบทความ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พฤกษา

รหัส 64190

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การวิเคราะห์หาปริมาณเบนโซอิกและไนไตรท์ในแหนม ไส้กรอกอีสาน และหมูยอในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ผู้ส่งบทความ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสุพัฒน์ พระเมืองคง

รหัส 64192

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อัตราส่วนที่เหมาะสมในการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากเยื่อฟักข้าวอบแห้ง

ผู้ส่งบทความ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทัยวรรณ ฉัตรธง

รหัส 64197

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การศึกษาการเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาวสุกรเพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ผู้ส่งบทความ : นาง วิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์

รหัส 64217

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลของหลอดไฟแอลอีดีแสงสีแดงร่วมกับแสงสีน้ำเงินต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกใน ระบบผลิตพืชแบบปิด

ผู้ส่งบทความ : นาย นิธิภัทร บุญปก

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143