ผลงาน Poster

รีวิวการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

รหัส 64224

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ผู้ส่งบทความ : นางสาว สุชาฎา กรวยสวัสดิ์

รหัส 64258

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมสายพันธุ์กรีนโอ๊คและเรดโอ๊คที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์

ผู้ส่งบทความ : ผศ. นายสมศักดิ์ พินิจด่านกลาง

รหัส 64273

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบควบคุมตำแหน่งสะโพกอัตโนมัติด้วยหมอนลม

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ชุติกานต์ ไชยะเดชะ

รหัส 64275

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลของการใช้วัสดุเพาะที่มีส่วนผสมของกากกาแฟเป็นวัสดุเพาะต้นกล้าดาวเรือง

ผู้ส่งบทความ : นางสาว อรญาดา จันทะคุณ

รหัส 64276

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป

ผู้ส่งบทความ : นาย สาธิต ทองสุกงาม

รหัส 64277

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตอาหารปลอดภัยสู่ชุมชนในจังหวัดสุรินทร์

ผู้ส่งบทความ : นาย วรพรภัฏ ปัดภัย

รหัส 64287

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกผลมะค่าโมง

ผู้ส่งบทความ : นาง วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์

รหัส 64288

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจิ้งหรีดรสต้มยำ

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ฐานิศร กนกเลิศฤทธิ์

รหัส 64289

กลุ่ม : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การออกแบบพัฒนาระบบเครือข่ายระหว่างองค์กร

ผู้ส่งบทความ : นาย อิทธิชัย อินลุเพท

รหัส 64029

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาเมือง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ผู้ส่งบทความ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชญาพร ประครองใจ

รหัส 64048

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ของผู้ทำบัญชีในจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้ส่งบทความ : นางสาว มิรัญตรี คำมา

รหัส 64049

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

ปัจจัยของนักบัญชียุคดิจิทัลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

ผู้ส่งบทความ : นางสาว มิรัญตรี คำมา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143