ผลงาน Poster

รีวิวการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

รหัส 64056

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ณฐมน ทรัพย์บุญโต

รหัส 64058

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้ส่งบทความ : นาง วิลัยพร ยาขามป้อม

รหัส 64066

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

ศึกษาจุดคุ้มทุนการปลูกมันสำปะหลังเพื่อประเมินส่วนเกินที่ปลอดภัยของเกษตรกร ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ส่งบทความ : รศ. เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ

รหัส 64097

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

ความรู้ความเข้าใจการเสียภาษีของผู้เสียภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ผู้ส่งบทความ : อาจารย์ วนิดา ณ ลำพูน

รหัส 64098

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางการบัญชีกับประโยชน์ของงบการเงินของผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลในจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้ส่งบทความ : อาจารย์ มินท์ธิตา ถึงฝั่ง

รหัส 64113

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

ความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่วนการคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ผู้ส่งบทความ : นางสาว นางสาวพยุงศรี ดีโคตร

รหัส 64181

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ส่งบทความ : นางสาว นริศรา คำสิงห์

รหัส 64182

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ส่งบทความ : นางสาว คัมภีรพรรณ จักรบุตร

รหัส 64206

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์และปัญหาทางการตลาดของสินค้าแปรรูปข้าวอินทรีย์เชิงการค้าของผู้ผลิตในชุมชน บ้านโนนทอง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ผู้ส่งบทความ : อาจารย์ เกศจิตต์ ขามคุลา

รหัส 64253

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

การพัฒนาพัฒนาสื่อประกอบการสอนในรูปแบบ 3 มิติโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่องพันธุ์และลักษณะประจำพันธุ์ของสัตว์

ผู้ส่งบทความ : นาย วรกร พิมพาคุณ

รหัส 64256

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

การพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำหรับสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้ส่งบทความ : นายชวลิต ยศสุนทร

รหัส 64267

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

การพัฒนาระบบจัดการร้านเช่าชุดนาเวดดิ้ง

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ไหมคำ ตันติปทุม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143