ผลงาน Poster

รีวิวการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

รหัส 64281

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตน้ำพริกเผาสับปะรด บ้านสำราญ ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย

ผู้ส่งบทความ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรินทร์ธร โตพันธ์

รหัส 64282

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ประเพณีผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ผู้ส่งบทความ : นางสาว อาทิตยา วงศ์ลา

รหัส 64286

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

การพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการสื่อสารภาษาต่างประเทศ บ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ผู้ส่งบทความ : นางสาว วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ

รหัส 64290

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาลานวัฒนธรรมหมู่บ้านนาอ้อเพื่อการท่องเที่ยว

ผู้ส่งบทความ : นาย สัญชัย เกียรติทรงชัย

รหัส 64292

กลุ่ม : กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

การพัฒนาช่องทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัลของกลุ่มอาชีพธุรกิจชุมชนบ้านผาฆ้อง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

ผู้ส่งบทความ : นางสาว ไหมคำ ตันติปทุม

รหัส 64096

กลุ่ม : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม

เปรียบเทียบการใช้งานของเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่ากับรถตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมท

ผู้ส่งบทความ : นาย อภิชาติ แสนนาม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143