วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดและวิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

รูปแบบการชำระเงิน
บัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี “วารสารวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเลย”
เลขที่บัญชี 981-2-85863-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย

1. ผู้นำเสนอที่ส่งผลงาน (บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) ค่าลงทะเบียนอัตรา 2,000 บาท ต่อ 1 บทความ

2. ผู้ร่วมงานทั่วไป/นิสิต/นักศึกษา (จากหน่วยงานภายนอก) ค่าลงทะเบียนอัตรา 1,000 บาท/ คน

3. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไม่เสียค่าใช้จ่าย

4. ข้าราชการหรือบุคลากรของรัฐที่เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกจ่ายได้จากต้นสังกัดตามระเบียบของกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ:

1. อัตรานี้รวมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการประชุม และอื่นๆ

2. กรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมงานและไม่สามารถมานำเสนอผลงานได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่ายในระหว่างการดำเนินงาน


วิธีการชำระเงิน

1. ชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร เข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี “วารสารวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเลย” เลขที่บัญชี 981-2-85863-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย

2. แนบหลักฐานการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์

วิธีการชำระเงิน

ชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร เข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี “วารสารวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเลย” เลขที่บัญชี 981-2-85863-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143