Proceedings

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

การประชุมวิชาการระะดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564
ความท้าทายทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่นวิถีใหม่
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2564


บทความ ( รวมทุกกลุ่ม )

รหัส ชื่อเรื่อง กลุ่ม รูปแบบ ดาวน์โหลด
64236 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาครู โดย รัตนาพร กองพลพรหม กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64171 การจัดกิจกรรมโดยใช้บทเพลงประกอบการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา โดย กนกพร พรหมสุวรรณ วราภรณ์ อาจคำไพ และ รัญญาลักษณ์ สารวงษ์ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64156 แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านโดยใช้วรรณกรรมในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดย ระเบียบ ชูสอน และ สุริวิภา จันทรเสนา กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64284 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน โดย ณฐรช จอมพารา ศิริพร ศรีจันทะ ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย และ ศุภชัย ศรีจันทะ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64220 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ความเป็นพ่อแม่มืออาชีพ ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดย ธนาพูน วงค์ษา และ ธิติกฤศ มาเพ็ชร กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64154 การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาสำหรับเด็กประถมศึกษา โดย ศศิธร ขันติธรางกูร สมพิศ สีตะสุต และ นัดดารุณี ไชยคีนี กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64231 การศึกษาวิธีการปรับตัวตามการรับรู้ต่อสุขภาวะทางจิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม หลังวิกฤติ COVID-19 โดย โชติกา ธรรมวิเศษ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64038 การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้สื่อแบบประสม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย นฤมล บุตรดี และ พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64040 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสะกดคำ โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย สุพรรษา น้ำใจตรง และ พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64039 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดของคำ โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดย ต้นตระกูล บุญเกาะ และ พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64041 การพัฒนาทักษะการอ่านคำคล้องจอง โดยใช้หนังสือประกอบภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย ยลดา จันดาหาร และ พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64152 การพัฒนาชุดการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค SQ3R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย กุลกนก จั้นวันดี และ ภัทรดร จั้นวันดี กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64003 การพัฒนาชุดฝึกการอ่านภาษาอังกฤษอิงอัตลักษณ์ชุมชนสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย สพลเชษฐ์ ประชุมชัย นิสารัตน์ ทองเสม ณัฐดนัย ภุมมา หทัยชนก จันทรังสวรรค์ และ ชุติมน บุตรอามาตย์ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64061 ผลการพัฒนาเอกสารตำราเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดย ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ และ ณัฐชยา หุมนา กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64019 ผลการใช้บทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับพระภิกษุสามเณร ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย กนกวรรณ นวาวัตน์ สพลเชษฐ์ ประชุมชัย วาราสิณี แก้วสาหลง และ วิไลวรรณ เลิศแตง กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64074 การพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม โดย สัชฌะ แก้วเขียว และ ขรรค์ชัย ตุลละสกุล กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64159 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง โดย กำลังใจ สงวนใจ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64252 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์หมู่บ้าน สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์หมู่ชุมชนนาอ้อ กรณีศึกษาชุมชนนาอ้อ โดย จักรวัฒน์ ศรีชัยมูล วิฑูรย์ แสงขาว และ ภราดร รีชัยพิชิตกุล กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64169 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค K-W-D-L ร่วมกับเทคนิค Think-Talk-Write โดย วงธวัช กองแก้ว อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ เสาวภาคย์ วงษ์ไกร และ สิริยา ลาสุธรรม กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64187 ผลการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ที่ส่งผลต่อทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย สุรพล เมยดง ปาริชาติ ภูภักดี ประวีณ์นุช วสุอนันต์กุล และ รุจิเรศ กุลศรี กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64250 การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม โดยใช้เทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย พิมแพรวา เนาวบุตร อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ธเนศพลร์ วสุอนันต์กุล และ นงค์เยาว์ รอนศึก กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64254 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย จิรภัทรวดี ตรีวิเศษ เสาวภาคย์ วงศ์ไกร ปาริชาติ ภูภักดี และ หอมหวน สุวรรณชาติ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64260 การพัฒนาทักษะการบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดย ยุทธการ ทหารนะ เสาวภาคย์ วงศ์ไกร ปาริชาติ ภูภักดี และ หอมหวน สุวรรณชาติ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64060 การพัฒนามโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความคล้าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กลวิธีการสร้างมโนทัศน์ของ CANGELOSI ร่วมกับคำถามระดับสูง โดย อธิปไตย ตันตินันท์ธนา ขนิษฐา ชมภูวิเศษ นำสุข นวพงษ์พิพัฒน์ และ นิภาดา จรัสเอี่ยม กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64227 ผลการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พหุนามดีกรีสอง โดยใช้ตารางสัมประสิทธิ์ โดย กิตติญา แก้ววิเชียร ประเสริฐ เจริญพะกุไพศาล วรัญญา วงษ์เม่น และ ไอริน ชุ่มเมืองเย็น กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64128 การพัฒนาความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย อัจฉรา นันทะศรี ศศิธร ขันติธรางกูร กนกพร พรหมสุวรรณ รุ่งรัตน์ มาไทย ระเบียบ ชูสอน และ แพรวนภา เรียงริลา กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64077 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โครงงานร่วมกับเทคนิคคำถาม R-C-A สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย ชมพูนุช บุตรพรม และ ปริณ ทนันชัยบุตร กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64208 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อการบริการสังคม โดย ปิติญา สังคะโชติ รุ่งรัตน์ มาไทย และ เพ็ญนภา แสงโสดา กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64064 การพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาเทเบิลเทนนิสโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ TGT สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านเนินโมก (การุณราษฎร์อุปถัมภ์) จังหวัดชลบุรี โดย วาสุกรี สิงห์สา สบสันติ์ มหานิยม และ สรัญญา เนตรธานนท์ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64147 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาแบดมินตันโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีต่อทักษะพื้นฐานกีฬาแบดมินตัน โดย ฐาปกรณ์ สัมภาลี กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64235 การจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ งานลูกเสือในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดย ขัตติวรรธน์ ทวีถิ่น และ วิทยา จันทร์ศิลา กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64232 องค์ประกอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดย จินตนา กุลตังวัฒนา วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ อภิสิทธิ์ สมศรีสุข กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64270 การนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในเขตอำเภอชายแดนไทย-เมียนมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดย พรปวีณ์ สิงหเดช และ สถิรพร เชาวน์ชัย กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64164 การจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดย ชัด คำดี ประกาศิต อานุภาพแสนยากร สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง และ พิมล วิเศษสังข์ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64158 องค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดนครพนม โดย ณัฐเดช จันทรผัน วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ วัลนิกา ฉลากบาง กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64179 องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนครพนม โดย ณัฏฐณิชา พลศรีดา วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ เอกลักษณ์ เพียสา กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64239 องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดย จาตุรงค์ ยตะโคตร วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ วันเพ็ญ นันทะศรี กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64213 ภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณที่ส่งผลต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร โดย สุภาวดี ศรีใจวงค์ และ อนุชา กอนพ่วง กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64111 ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โดย ศศิภาดา เก็จโกวิท ประกาศิต อานุภาพแสนยากร สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง และ พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64125 ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดย ธีรภัทร์ บุญพิมพ์ และ จิติมา วรรณศรี กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64175 รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดย ปุญญพัฒน์ สิงห์จารย์ วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ อภิสิทธิ์ สมศรีสุข กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64198 ทักษะการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทัศนะของครูอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ โดย พอฤทัย บุญรอด และ สถิรพร เชาวน์ชัย กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64205 การศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอชายแดนไทย-เมียนมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดย ปรียารัตน์ สิงห์แก้ว และ สถิรพร เชาวน์ชัย กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64238 การศึกษาสมรรถนะการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย วรวุฒิ จันทร์สว่าง และ วิทยา จันทร์ศิลา กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64092 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับวัฒนธรรมองค์กรของผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2 โดย พิชญาภา แจ้งสว่าง และ ฉลอง ชาตรูประชีวิน กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64210 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (พิจิตร) โดย สุภิญญา กองสวรรค์ และ ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64079 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดย พัชรกมล ม้าชัย และ จิติมา วรรณศรี กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64129 การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โดย บัวไข วิเศษศรี และ อำนวย มีราคา กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64166 สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โดย ศรีแพร คุ้มสกุล ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย และ ทัศนะ ศรีปัตตา กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64189 องค์ประกอบภาวะผู้นำครูที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดย นพวรรณ พรหมศิริ ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์ และ วันเพ็ญ นันทะศรี กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64272 คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โดย จิรนันท์ บุญเพ็ง และ ฉลอง ชาตรูประชีวิน กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64082 ความต้องการการพัฒนาของบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนครไทย 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดย สิรินาถ โค้วจิริยะพันธ์ และ ศิธาชัย ศรีอุดม กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64084 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานธุรการ ในโรงเรียนน่านปัญญานุกูล สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดน่าน โดย อัญชลี เครือบุญ และ ประชุม ปิ่นสกุล กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64083 ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนในเครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดย หนึ่งฤทัย บุญพวง และ ประจวบ จันทร กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64119 การบริหารคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โดย พิมลพรรณ จันทร์เจริญ และ วิทยา จันทร์ศิลา กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64255 สภาพและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โดย พีรภัทร พวงทอง และ ฉลอง ชาตรูประชีวิน กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64086 สภาพความพร้อมในการบริหารหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จังหวัดแพร่ โดย พชร คงประพันธ์ และ จิติมา วรรณศรี กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64202 การบริหารหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นิพนธ์ ตะปะโจทย์ และ สถิรพร เชาวน์ชัย กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64167 สภาพการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดย ณัฐชานนท์ แถวนาชุม โกวิท วัชรินทรางกูร และ วินิรณี ทัศนะเทพ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64183 องค์ประกอบการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดย ธีระนันต์ โมธรรม วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ เอกลักษณ์ เพียสา กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64104 การจัดการศึกษาโดยการร่วมคิดร่วมทำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดย บุษบา ไตรรัตน์ พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง และ พิมล วิเศษสังข์ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64081 ความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดย ฐิตาภา รุ่งเรือง และ มานพ เกตุเมฆ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64094 การศึกษาการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดย พิสิทธิ์ชัย แย้มโกเมน และ ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64107 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำพ้อง โดยใช้นิทานเล่มเล็ก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดย ธณัญญา เทพตาแสง มาริยา เถาอินปาก ศาริศา สุขคง และ ณฐรช จอมพารา กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64110 การพัฒนาทักษะการอ่านไตรยางศ์และการผันอักษร โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดย กนกวรรณ นามวงษา และ มาริยา เถาอินปาก กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64121 การพัฒนาทักษะการใช้คำภาษาเขมรในภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดย ยุวดี กันยามิน มาริยา เถาอินปาก ศาริศา สุขคง และ ณฐรช จอมพารา กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64186 ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาการสอนจังหวะในดนตรีไทย โดยการใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย วราวุฒิ เรืองบุตร และ นราธร ยืนยั่ง กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64268 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่ไม่ใช่เอกภาษาอังกฤษ โดย อภิชา ปลัดกอง กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64034 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย พัชรี ปรีเปรม และ รามนรี นนทภา กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64035 การศึกษาความสามารถทางคณิตศาสตร์กับความรู้สึกเชิงจำนวนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย ศราวุธ พุทธิ และ รามนรี นนทภา กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64036 การศึกษาเจตคติทางคณิตศาสตร์และการรับรู้ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย จันจิรา นามสมบัติ และ นวพล นนทภา กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64209 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CHR ร่วมกับวิธีการสอนแบบ 5E และเทคนิค K-W-D-L เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย พิกุลทอง จันทอุตสาห์ กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64051 การศึกษาระดับการให้เหตุผลเกี่ยวกับความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ชลิดา บุญเคล้า และ รามนรี นนทภา กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64068 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาหารและสารอาหาร รายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) จังหวัดอ่างทอง โดย อรญาณิศวร์ ธนกุลไกรวุฒิ และ อภิชา แดงจำรูญ กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64191 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย พรรณทิพา คำสิงห์ กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64031 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 2 ของนักศึกษา ค. 5910 เรื่อง ขั้นตอนการเขียนแผนจัดการเรียนรู้รายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ชุดการสอนประกอบบทเรียน โดย นิมิตร ตาน้อย กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64032 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติในรายวิชาระบบปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดย สุรศักดิ์ ตาน้อย กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64033 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิธีการหมุนเอวีแอลทรี โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดย สุรศักดิ์ ตาน้อย กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64234 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเชิงรุกโดยใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูท (kahoot) เสริมกับการเรียนในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย พระวุฒิชัย วิทูโร(พิมาไทย) และ ศิตภัทร ศิริฉัตรเดชา กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64123 การพัฒนาชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดของเด็กอนุบาล 2 โรงเรียนภูมิพิชญ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดย สุรัตน์ จงกลนี และ ธีระเดช จิราธนทัต กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64155 ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดย ยุภาวดี พรมเสถียร จักรรินทร์ เลียวนรเศรษฐ และ สุพรรณิการ์ ชนะนิล กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64126 ความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 โดย วรวรรณ บุญโญ และ ณิชา สุริยากานนท์ กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64142 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดย กรวิกา สุวรรณกูล กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64173 การพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ปารีญา ราพา กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64044 สมรรถภาพทางกายของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 โดย นพรักษ์ แกมาน วาทินี แกมาน และ จีรวัฒน์ สัทธรรม กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64004 รูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุโขทัย: แม่เสืองโมเดล โดย สุทธิศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง และ รองฤทธิ์ ไกรกิจราษฎร์ กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64089 การพัฒนาสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Cloud-based learning เพื่อส่งเสริมทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดย วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์ กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64021 การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดแม่ กน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย รมิดา มณีก้อน มาริยา เถาอินปาก และ สุธาสินี ธนัฐปิตินันท์ กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64026 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว โดยใช้ชุดฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย สุวรรณลักษณ์ วงค์พิพัฒน์ มาริยา เถาอินปาก สุธาสินี ธนัฐปิตินันท์ กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64020 การพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำ โดยใช้หนังสือการ์ตูน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ โดย ผลิกา สิมพา มาริยา เถาอินปาก และ ศิริสุดา ธนาวานิชยกูล กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64023 การพัฒนาทักษะการใช้คำราชาศัพท์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย ทิพวรรณ เกียรติ์นอก มาริยา เถาอินปาก และ กฤติกา พรหมสาขา ณ สกลลนคร กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64017 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้ชุดฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดย มลฐิชา อุ่นแก้ว และ มาริยา เถาอินปาก กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64024 การพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ โดยใช้ชุดฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดย ศิริญญา คำแพงศรี มาริยา เถาอินปาก และ กฤติกา พรหมสาขา ณ สกลนคร กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64025 การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย สโรชา อั้วนา มาริยา เถาอินปาก และ ศิริสุดา ธนาวานิชยกูล กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64069 คุณภาพชีวิตในภาวะวิกฤติ COVID-19 โดย เกรียงศักดิ์ โชควรกุล กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64078 ความเสี่ยงของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในประเทศไทยช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดย ปิยชัย นาคอ่อน กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64052 กระบวนการการมีส่วนร่วมของนักศึกษาพัฒนาชุมชนกับชุมชนในการจัดการฝายชะลอน้ำ กรณีตัวอย่าง บ้านกอไผ่โทน ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย พลสยาม สุนทรสนิท กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64245 ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ภาคเอกชนในการจัดการท่องเที่ยวพื้นที่เมืองเก่าสงขลา โดย สิริรัตน์ หมานละโต๊ะ ห้าวหาญ ทวีเส้ง และ อุทิศ สังขรัตน์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64085 การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในงานพัฒนาชุมชน โดย วิชญ์ มะลิต้น กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64106 กระบวนการเสริมพลังเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบ้านหินสอ หมู่ 6 ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดย วิชญ์ มะลิต้น อริศราวรรณ นิยมรัตน์จรูญ และ ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64172 แนวทางการพัฒนากลไกชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษาตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดย ภาสกร บัวศรี เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ และ อ๊อด โนนกระยอม กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64259 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผน และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ และ นิคม โยกัญญา กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64091 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย วรรณพร ไกรยะบุตร สุพัตรา เผือกดี นฤมล ทองด้วง โภคิน รูปมะเลา และ พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64233 ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดย อภิษญา บุญยัง ห้าวหาญ ทวีเส้ง และ อุทิศ สังขรัตน์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64242 ผญาร่วมสมัย: นววิถีคำสอนสื่ออัตลักษณ์อีสานใหม่ โดย ศาริศา สุขคง กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64228 นาฏยศัพท์: ทักษะเบื้องต้นสำหรับการเรียนนาฏศิลป์ไทย โดย อัมพร ใจเด็จ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64002 ปรัชญาดนตรี โดย พงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า ชานน สืบสม และ พงษ์พันธ์ เสาวดี กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64219 การผสมวงของเครื่องดนตรีในโนราแขกคณะโนราจ้วน โนราชิบ ศ.พ่อหนู ศ.พ่อขวัญแก้ว จังหวัดนราธิวาส โดย อานนท์ หวานเพ็ชร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64105 การศึกษาพฤติกรรมการซ้อมของนักศึกษาเอกเครื่องลมทองเหลือง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย สุรศักดิ์ หาญธีระพิทักษ์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64050 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทุนทางธรรมชาติ ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดย พิศดาร แสนชาติ จิตติ กิตติเลิศไพศาล ชาติชัย อุดมกิจมงคล และ สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64137 การจัดการปกครองแบบประสานความร่วมมือที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโครงการกองทุนหมู่บ้าน ในเขตตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย โดย สุปราณี ลื่นภูเขียว และ ประกอบ คงยะมาศ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64070 การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู โดย ธารา เจริญรัตน์ และ มิรัญตรี คำมา กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64266 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดย จักรพงษ์ ฟองชัย และ ถนอม คะตะวงศ์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64263 จากคนติดยา: ความหลากเลื่อนในภาวะพวกเธอ พวกเขา สู่การเป็นพวกเรา โดย วลีรัตน์ แสงไชย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64153 ปัญหาทางกฎหมายของการทำแท้งในประเทศไทย โดย กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี ชลกานต์ แก้วประดับ ชวัลรัตน์ ไชยทอง ณพดล หน่อทวี ณัฐนนท์ หนูเจริญ นิติศาสตร์ สงสังข์ และ พิชญุตม์ จินตยะ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64269 ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดย ถนอม คะตะวงศ์ และ จักรพงษ์ ฟองชัย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64117 การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในยุคประเทศไทย 4.0 (PIOEH) ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ระบบการดูแลระยะยาวในเขตตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดย ปิยะธิดา มะธิปิไข และ ประกอบ คงยะมาศ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64043 การวิเคราะห์การออกเสียงพยัญชนะท้ายคำภาษาอังกฤษเสียง /s/ และ /ed/ และกลวิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย: การวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ โดย อาทิตย์ ถมมา กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64247 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน เรื่อง Amazing Chiang Khan The Old Town โดย ปรียาภรณ์ ธนิกกุล และ พนิดา ตาสี กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64261 กลวิธีการใช้ภาษาในสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดย ต่อศักดิ์ เกษมสุข กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64037 การพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมการอ่านของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64246 ข้อผิดพลาดในการออกเสียงพยัญชนะในระบบสัทศาสตร์จีนหรือ Pinyin ของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาจีน โดย อนงค์ พรมมาวัน กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64203 กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมการทำธุงบ้านหนองบัว อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดย นัยนา อรรจนาทร ไทยโรจน์ พวงมณี วีระ อิสโร อภิชา ปลัดกอง และ อรนุช แสงสุข กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64225 โลกแห่งความลวง ความจริง และความมหัศจรรย์ของพุทธศักราชอัสดงกับทรงจำ ของทรงจำของแมวกุหลาบดำ โดย อรอำไพ นับสิบ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64053 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดย มะพาริ กะมูนิง อิสยัส มะเก็ง มุบดี อุเด็น และ สถาวิทย์ จันจุฬา กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64080 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการของวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดย สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ศรินทร์ญา จังจริง สุวิมล แซ่ก่อง และ อิทธิชัย สีดำ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64072 ปัจจัยการรับรู้ที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560: กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา โดย สุวิมล อิสระธนาชัยกุล สุวิมล แซ่ก่อง ศรินทร์ญา จังจริง อิสยัส มะเก็ง มุบดี อุเด็น และ คมวิทย์ สุขเสนีย์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64027 การให้บริการสาธารณะด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการระบาดของโรคชิคุนกุนยาในจังหวัดเลย โดย กรรณิกา คำแกม ธีรภัทร์ ศุภสาร พันธกานต์ ราชพัฒน์ ศตวรรษ ภักมี อัศฎายุทธ ต้นกันยา อนุพงษ์ แพนทิพย์ และ กัลยา ยศคำลือ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64046 การฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัยของเทศบาลตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดย กัลยา ชุมพล ดอกแก้ว คุรุวาศรี ทัศยา สีวัน ธัญญารัตน์ สุพรมอินทร์ วารุณี วันทิตร์ชัย และ กัลยา ยศคำลือ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64030 ความรุนแรงภายในครอบครัวจังหวัดเลย ปี พ.ศ. 2560-2563 โดย น้ำทิพย์ สุทธิผ่าน ปารียา อุตทา เพลินจิต มูลมัง วิชญาพร สวนสง่า อัจฉรา ฉายศรี สุดารัตน์ ลาภคุณ และ กัลยา ยศคำลือ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64265 แนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมการกินดองของชาวไทเลยเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดย วีระนุช แย้มยิ้ม ภัทร์ สาร์ทสิน และ อารีรัตน์ โฮมประเสริฐ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64120 การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับของกลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรีย์ในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเข้าสู่วิสาหกิจชุมชน โดย กิตติศักดิ์ ร่วมพัฒนา สายฝน ทดทะศรี กฤตกนก พาบุ และ วรพรภัฏ ปัดภัย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64195 การพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดย วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์ ธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ ต้อง พันธ์งาม และ พิมพ์ชนก โล่ห์ทองคำ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64016 ศาสตร์พระราชาสู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย กัลยา ยศคำลือ และ อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64193 ฮีตเดือนห้าถวยธาตุเฮือคำ โดย จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ สรินทร คุ้มเขต สังคม พรหมศิริ ผุสดี โกมาสถิตย์ บุษราคัม คงทวี และ วราภรณ์ เลิศสพุง กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64087 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์หมอนอิงสำหรับตกแต่งจากการประยุกต์ใช้ลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: กลุ่มทอผ้าบ้านคอนฉิมแบรนด์มาลี ผ้าไหมแวงใหญ่ โดย ธัญชนก หอมสวาสดิ์ และ ยุพดี ชินพีระเสถียร กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64196 การจัดการเวทีสำหรับการแข่งขันวงดนตรี โดย เฉลิมพล โลหะมาตย์ วัชรานนท์ สังข์หมื่นนา และ วัชระ หอมหวล กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64283 นาฏยประดิษฐ์ ชุด “ระบำบุปผาราชัน” โดย ผุสดี โกมาสถิตย์ สรินทร คุ้มเขต ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว สังคม พรหมศิริ ใหม่สิริ แพงดาน และ สุรัตนา เจริญเหง่า กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64229 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทัศนศิลป์นิพนธ์ สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย พายุ แฝงทรัพย์ ไทยโรจน์ พวงมณี ยุพดี ชินพีระเสถียร สิทธิวัฒน์ มีวันคำ และ ธัณชนก หอมสวัสดิ์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64015 ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะต่อการบริการของโรงเรียนอาวุโสศึกษานาอ้อ อำเภอ เมืองเลย จังหวัดเลย โดย กรรณิกาณ์ ธัญญารักษ์ ญาณิศา พึ่งรอด ฑิฆัมพร วรรณสาร อภิญญา สุขบัว และ กัลยา ยศคำลือ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64207 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการศึกษาในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ฐปนรักษ์ ศรีทารัง กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64062 การประยุกต์สำหรับการทำนายของระดับความเข้มข้นของมลสารจากการปริมาณการจราจร โดย แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD ในพื้นที่เมือง จังหวัดอุดรธานี โดย วินัย มีแสง เอราวัณ เบ้าทอง ภูษณพาส สมนิล และ วิวรรธน์ แก่นสา กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64114 การดูดซับทองแดงโดยใช้เกล็ดปลาช่อน โดย ณัฐวดี สุธรรมานนท์ และ วรากร วิศพันธ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64073 การเตรียมและการประเมินการเร่งปฏิกิริยาของกรดไตรฟลูออโรอะซิติกที่ตรึงบนอะมิโน-ซิลิกาที่เคลือบ บนอนุภาคนาโนแม่เหล็กสำหรับปฏิกิริยาอีนามิเนชัน โดย เอกพล โมฆรัตน์ และ อุทัย สาขี กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64100 การใช้กรดไขมันในน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตสารลดแรงตึงผิวฐานชีวภาพ โดย วราภรณ์ ศรีพลเคน ฐิติพร วัฒนกุล ขนิษฐา ปองนาน และ อาทิตย์ อัศวสุขี กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64216 ระบบควบคุมสปริงเกอร์อัจฉริยะและเชื่อมต่อกับระบบกล้อง IoT สำหรับการปลูกผักคะน้า โดย ชริญญา แก้วหย่อง วัชราภรณ์ คำมา และ ณัฐวุฒิ มาลีลัย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64218 ออกแบบและสร้างระบบให้น้ำแบบหยดอัตโนมัติสำหรับแปลงผักกวางตุ้งฮ่องเต้ โดย กาญจนา สมหวัง สุภาพร วันนา และ ณัฐวุฒิ มาลีลัย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64222 การดูดซับสีเมทิลีนบลูจากน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยผงกาบหมาก (Areca catechu L.) โดย ศิริรัตน์ แจ้งกรณ์ กานดา ปุ่มสิน และ จิตติมา สามารถ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64139 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย เมตตา เก่งชูวงศ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64045 ผลของการฝึกวิ่งแบบสลับช่วงเวลาพักในระดับเวลาพักที่ต่างกันที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) โดย ปิยณัฐ สาระถี สบสันติ์ มหานิยม และ ธิติพงษ์ สุขดี กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64201 การเปรียบเทียบโปรแกรมฝึกเวทเทรนนิ่งและโปรแกรมฝึกพลัยโอเมตริกที่มีผลต่อ พลังกล้ามเนื้อ ความเร็ว ความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาวอลเลย์บอลชายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย ณัฐวุฒิ เรือนติ๊บ วรดนัย ศักดี ปิยะณัฐ แม่นยำ และ วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64124 ภาวะกระดูกพรุน และการดูแลตนเองของผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดย อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร กนกพร ทองสอดแสง รุ่งลาวัลย์ ละอำคา และ วัชระษา พิทักษ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64285 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงน้ำยำขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป โดย เตือนใจ ศิริพาหนะกุล รัชนีกร คุ้มสุวรรณ และ เสาวภาคย์ พงษ์สระพัง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64176 การระบุชนิดพืชสกุล Bauhinia s.l. (วงค์ถั่ว) โดยใช้แอปพลิเคชันผ่านมือถือ โดย สุลดา ศรีเชียงสา ขวัญจิรา จินจันดา สไว มัฐผา และ ปณวรรต คงธนกุลบวร กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64248 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของผักเคล ในโรงเรือนอัจฉริยะ โรงเรือนปกติและพื้นที่กลางแจ้ง โดย วรายุทธ ศรีแจ้ สุพจน์ กลิ่นพ่วง และ ศิริวรรณ แดงฉ่ำ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64223 การสกัด และฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ของเบต้ากลูแคนจากเห็ดถั่งเช่าสีทอง โดย วิชุดา กล้าเวช ชนิดา กุประดิษฐ์ ปิยะมาศ จานนอก หฤทัย โสตถิวนิชย์วงศ์ และ สุนิสา สีนาค กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64157 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากผิวเปลือกส้ม โดย เอราวัณ เบ้าทอง วินัย มีแสง มัธณา วงศ์อารีย์ วิวรรธน์ แก่นสา และ ภูษณพาส สมนิล กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64249 ผลของระยะเวลาการเตรียมสารละลายกากผงชูรสต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกวางตุ้งฮ่องเต้ ในระบบไฮโดรโพนิกส์ โดย ศิริวรรณ แดงฉ่ำ และ อลงกต คล่องแคล่ว กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64093 ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าที่เป็นไปได้สำหรับการจำแนกไวน์หมากเม่า โดยใช้ ตัวตรวจจับ แบบอินเตอร์ดิจิตัลคาปาซิเตอร์ โดย สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ ก้องภพ ชาอามาตย์ สุพิชญา นิลจินดา รุจิรา จงคล้ายกลาง หรรษกร วรรธนะสาร และ ทศวรรษ สีตะวัน กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64118 การกำจัดสารอินทรีย์ทางธรรมชาติของแหล่งน้ำผิวดินโดยกระบวนการออสโมซีสผันกลับ โดย ชฤพนธ์ เจริญสุข และ นิพนธ์ ตันไพบูลย์กูล กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64047 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสื่อเรียนรู้เรื่องโควิด 19 ผ่านสมาร์ทโฟน โดย นันทชัย สุขคงมิตร และ กฤติกา สังขวดี กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64054 การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดย สันติ สนสาย สมยศ นรพงษ์ และ กฤติกา สังขวดี กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64057 การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้โรคไวรัสอาร์เอสวีในเด็ก ผ่านสมาร์ทโฟน โดย รัตติญา แสงคำ วรรษิญา เวฬุมาศ และ กฤติกา สังขวดี กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64067 อิทธิพลของความเร็วในการผิดรูปต่อการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ผสมสารตัวเติม โดย วัชรินทร์ สายน้ำใส สุพัตรา ตู้ดำ และ ฟาตีฮะห์ แดวอสนุง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64149 การหาปริมาณเหล็กและแคลเซียมของเห็ดนางรมดำที่เพาะด้วยระบบอัจฉริยะ โดย กัลยาณี สุมา และ ณัฐวุฒิ มาลีลัย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64190 การวิเคราะห์หาปริมาณเบนโซอิกและไนไตรท์ในแหนม ไส้กรอกอีสาน และหมูยอในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย สุพัฒน์ พระเมืองคง และ วราภรณ์ พระเมืองคง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64165 ระบบควบคุมตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเครื่องกำเนิดความร้อนสำหรับกระชายดำ โดย พิชกร ทุมคำ และ ณัฐวุฒิ มาลีลัย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64287 การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกผลมะค่าโมง โดย วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์ ทศพร สีหิน และ อัญชลี จันทิลา กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64273 ระบบควบคุมตำแหน่งสะโพกอัตโนมัติด้วยหมอนลม โดย ชุติกานต์ ไชยะเดชะ และ ณัฐวุฒิ มาลีลัย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64140 แนวทางการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย อรทัย จิตไธสง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64143 ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาลูกผสม 3 พันธุ์ โดย เจริญศักดิ์ ภักดีอำนาจ ศุภกิตติ์ แก้วก่า และ นิธิภัทร บุญปก กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64258 การเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมสายพันธุ์กรีนโอ๊คและเรดโอ๊คที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ โดย สมปรารถนา พิมมาตย์ และ สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64063 ศึกษาการเจริญเติบโตและการผลิตเมล็ดพันธุ์ของผักกาดหอม 4 สายพันธุ์ ในจังหวัดเลย โดย ชัยนนท์ ปาระมี และ ชุตินันท์ เจริญชัย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64071 อิทธิพลของ EM ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมพันธุ์เรดโอ๊ค โดย สุคนธ์ทิพย์ บาลี และ ชุตินันท์ เจริญชัย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64022 ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของงาสายพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดเลย โดย เดือนเพ็ญ ลาภากิจ อุทุมพร สีหลง และ ประยูร ประเทศ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64065 ปุ๋ยน้ำหมักจาวปลวกกับแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร โดย เมทินี วสุนธราวัฒน์ ศกุนตลา ศิริอุดม และ ปาหนัน เวชสาน กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64109 ผลของน้ำหมักจากกากมันสำปะหลังหมักยีสต์ต่ออัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของไรน้ำนางฟ้าไทย โดย ชนวรรณ โทวรรณา บัณฑิตา สวัสดี จุฑารัตน์ แก่นจันทร์ พุทธชาติ อิ่มใจ และ เหล็กไหล จันทะบุตร กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64112 ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและแหนแดงแห้งต่อผลผลิตของผักกาดหอมพันธุ์คอส (Lactuca sativa L. var. longifolia) โดย ภาษิตา ทุ่นศิริ ปิยะดา สุรินทร์ รัชฎาวรรณ อักษร และ สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64161 ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและแหนแดงแห้งต่อผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง โดย ภาษิตา ทุ่นศิริ อดิศร อาบสุวรรณ ศิริรัตน์ แจ้งกรณ์ และ สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64217 ผลของหลอดไฟแอลอีดีแสงสีแดงร่วมกับแสงสีน้ำเงินต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกในระบบผลิตพืชแบบปิด โดย นิธิภัทร บุญปก กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64145 ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราของราเอนโดไฟท์สกุล Kalmusia จากรักใหญ่ โดย ศกุนตลา ศิริอุดม และ เมทินี วสุนธราวัฒน์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64028 ผลของสารสกัดจากใบน้อยหน่าในการควบคุมเพลี้ยอ่อนถั่ว โดย ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64127 ปริมาณของใบหมอน้อยที่เหมาะสมต่อการชักนำให้กุหลาบหนูเกิดยอดในสภาพปลอดเชื้อ โดย ชรินรัตน์ ชัยรักษา อมรศรี บุญเสนา ณัฐวดี พลอาวุธ และ นิธิภัทร บุญปก กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64192 การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและแคโรทีนอยด์ทั้งหมดจากเยื่อฟักข้าวอบแห้ง โดย สโรชา เม่นชาวนา สุนิษา กองชัยสงค์ เกตุการ ดาจันทา ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์ หทัยทิพย์ ร้องคำ และ อุทัยวรรณ ฉัตรธง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64277 การเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตอาหารปลอดภัยสู่ชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ โดย วรพรภัฏ ปัดภัย สายฝน ทดทะศรี กฤตกนก พาบุ และ กิตติศักดิ์ ร่วมพัฒนา กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64197 การศึกษาการเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาวสุกรเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดย วิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์ ภัทรา มูลจิตร ยลยง วุ้นวงษ์ อรวรรณ์ บุตรดี สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์ ไพฑูรย์ มูลจิตร สุธี รัตนภิรมย์ และ วรวิทย์ วัชชวัลคุ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64275 ผลของการใช้วัสดุเพาะที่มีส่วนผสมของกากกาแฟเป็นวัสดุเพาะต้นกล้าดาวเรือง (Tagetes erecta) โดย ญาดา สิทธิโห อรญาดา จันทะคุณ และ นฤมล โสตะ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64276 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป โดย สาธิต ทองสุกงาม และ เศรษฐพงศ์ อัปมะเย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64288 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจิ้งหรีดรสต้มยำ โดย ฐานิศร กนกเลิศฤทธิ์ และ นงนภสร ทองศิลา กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64224 ภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดย อมินตรา เทศชัยภูมิ สุชาฎา กรวยสวัสดิ์ และ ณัจฉรียา คำยัง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64151 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดย มธุรส ชลามาตย์ เตือนใจ ศิริพาหนะกุล บุญเลี้ยง สุพิมพ์ ศิวารักษ์ พรหมรักษา และ นพรัตน์ พันธุวาปี กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64178 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้ออักเสบที่อาศัยในเขตตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย เชิญมณี อดทน ศิวาภรณ์ สอนเสน่ห์ อัจจิมา สมนาม และ สุพรรณี พฤกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64095 การเปรียบเทียบผลของการฝึกด้วยความแข็งแรงรูปแบบฟังก์ชั่นนอลเทรนนิ่ง และแบบ พลัยโอเมตริกที่มี ต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในนักกีฬาฟุตบอล โดย วรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์ และ จรัสศรี ศรีโภคา กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64099 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ 3 มิติ เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย จิตราภา คนฉลาด และ ดุลดนัย วันธงชัย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64289 การออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายระหว่างองค์กร โดย ปริตา แสนลุน ชลนภา ฤทธิศักดิ์ และ อิทธิชัย อินลุเพท กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64226 การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบตรวจสอบย้อนกลับ กรณีศึกษากลุ่มสหกรณ์การประมงและแปรรูปอ่างทอง โดย พรเทพ แก้วเชื้อ ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม และ เจษฎา อิสเหาะ กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64188 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการตลาดและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย โดย ปัทมากร เนตยวิจิตร กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64278 ระบบห้างสรรพสินค้าไร้การสัมผัส โดย สาวิตรี ฟุ้งเดช ธีรภัทร์ ยมยิ่ง นันทวุฒิ กงภูเวศน์ และ อนุวัช บุญเพิ่ม กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64116 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องตำนานภูบ่อบิด ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย จันทิมา วงษ์ช่างซื้อ ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์ และ ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64162 ปัจจัยที่มีผลต่อการลดต้นทุนของผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดมหาสารคาม โดย เกรียงไกร นามนัย และ สุนทรียา ไชยปัญหา กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64185 แนวทางการแก้ปัญหาการขนส่งสินค้าล่าช้ากรณีศึกษา: บริษัทขนส่ง จังหวัดขอนแก่น โดย ธีรพงษ์ นาคแก้ว กนกอร ย่องมณี ธิติมา แสนนสุข และ วันพิชิต เบ็งจีน กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64221 แบบจำลองคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการปรับปรุงการขนส่งสินค้าขาเข้าทางการเกษตรปลอดภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย อดิศัย วรรธนะภูติ สิบเอกธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ พงศกร เอี่ยมสอาด และ ณัฐวัฒน์ หมุดเพ็ชร์ กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64200 การแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำมันในคลังไม่ตรงกับระบบบัญชี กรณีศึกษา: บริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โดย จิราวรรณ วงษ์เบาะ สิริมาพร แก้วมะ และ นวรรณ สืบสายลา กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64243 การหาวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับสินค้าที่ขาดสต็อก กรณีศึกษา: บริษัท เค เค เมททอล 2012 จำกัด โดย จุรีลักษณ์ วงษ์แสนสุข พิชญ์สินี มาวัน และ ภาณุพงษ์ ศรีมุงคุล กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64180 Confirmed Tour & Travel ระบบสารสนเทศทางการตลาดกับความสำเร็จสู่ ASEAN โดย ธีรารัตน์ อำนาจเจริญ กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64088 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในจังหวัดมหาสารคาม โดย สุนทรียา ไชยปัญหา และ เกรียงไกร นามนัย กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64122 การออกแบบผังการจัดวางตู้คอนเทนเนอร์ กรณีศึกษา: ลานตู้คอนเทนเนอร์ บริษัท เดือนสวรรค์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย พงศกร ขันขวา พีรพงษ์ จิระมณีโรจน์ นิพันธ์ แสงชมภู และ ภาณุพงษ์ ศรีมุงคุล กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64257 การปรับปรุงขั้นตอนการรับสินค้าเข้าของเคมีภัณฑ์ด้วยหลักการ ECRS กรณีศึกษา บริษัทออฟติมอล เทค จำกัด โดย สุรีรัตน์ สุทธิวรรณ ณัฐสุดา แก่นบุดดี วิไลวรรณ จิตรมั่น และ นวรรณ สืบสายลา กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64271 นโยบายสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพ: เปรียบเทียบประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย โดย สมพงค์ พรมสะอาด กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64240 ความพึงพอใจของผู้โดยสารในคุณภาพการบริการ 5 มิติของสายการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดย ญาณิศา ใจเอื้อ นลินทิพย์ วิเศษสังข์ ศศิธร รีเงิน สุพิชฌาย์ เบญจสิริทัศน์ อรอุมา วรศิริ และ กฤษณพงศ์ ภู่กลาง กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64144 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยด้านการรับรู้อาหารปลอดภัยของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย พรเทพ แก้วเชื้อ ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม และ อดิศัย วรรธนะภูติ กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64241 การใช้แผนภูมิพาเรโตและแผนผังก้างปลาสำหรับการแก้ไขปัญหาการขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ล่าช้า กรณีศึกษา: เอมเมทเอนจิเนียริ่ง จำกัด โดย สิทธิพร พันเริง ธนพล อิศรางกูล ณ อยุธยา สุรพล บุญรัตน์ และ ภาณุพงษ์ ศรีมุงคุล กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64204 การออกแบบพื้นที่การจัดวางภายในคลังพัสดุสำนักงานโดยใช้ทฤษฏี ABC Analysis กรณีศึกษา: บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมขอนแก่น โดย สุนิษา หนูเวียง สายฟ้า ภักดีดำรงรัตน์ ศิริพร ชาติประสงค์ และ ภาณุพงษ์ ศรีมุงคุล กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64075 พฤติกรรมการบริโภคและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อ ผลิตภัณฑ์ผ้าครามจังหวัดสกลนคร โดย ชมพูนุท สมแสน กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64059 อิทธิพลของการบริการอาหารและเครื่องดื่มที่มีต่อการพัฒนาศักยภาพการให้บริการโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม โดย ถิรนันท์ ประทุม กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64103 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวดำน้ำลึกในประเทศไทย โดย กานต์ธิดา พรหมสวาสดิ์ และ กนกกานต์ แก้วนุช กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64108 การรับรู้ความเสี่ยงจากการท่องเที่ยวทางทะเลของนักท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ โดย มิรันตี เพียร์ซเทอเลอ และ อารีย์ฏา ถิรสัตยาพิทักษ์ กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64264 การประเมินความพึงพอใจและศึกษาแนวทางในการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดย ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์ และ จันทิมา คุ้มภัยเพื่อน กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64066 การศึกษาจุดคุ้มทุนการปลูกมันสำปะหลังเพื่อประเมินส่วนเกินที่ปลอดภัยของเกษตรกร ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดย เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ ณิชฎา กีรติอุไร และ ลินนภัสสร์ วุฒิกนกกัญจน์ กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64281 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตน้ำพริกเผาสับปะรด บ้านสำราญ ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดย วรินทร์ธร โตพันธ์ และ อนุชา วิลัยแก้ว กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64048 ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในจังหวัดหนองบัวลำภู โดย มิรัญตรี คำมา และ ธารา เจริญรัตน์ กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64049 ปัจจัยของนักบัญชียุคดิจิทัลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดย รัชนี ศิริประพิมพ์ และ มิรัญตรี คำมา กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64098 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางการบัญชีกับประโยชน์ของงบการเงินของผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลในจังหวัดหนองบัวลำภู โดย มินท์ธิตา ถึงฝั่ง กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64113 ความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่วนการคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดย พยุงศรี ดีโคตร กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64097 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของผู้เสียภาษี ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดย ณัจฉรียา ยางนอก วนิดา ณ ลำพูน และ สุรชัย ชูคง กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64181 พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยสมุนไพรและภูมิปัญญา ท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม โดย นริศรา คำสิงห์ กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64182 พฤติกรรมการซื้อและความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรของนักท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม โดย คัมภีรพรรณ จักรบุตร และ อนรรฆมณี โภคสวัสดิ์ กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64056 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดย ณฐมน ทรัพย์บุญโต รสริน จอห์นสัน และ สุธีชัย จันทร์วัน กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64290 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาลานวัฒนธรรมหมู่บ้านนาอ้อ จังหวัดเลยเพื่อการท่องเที่ยว: มิติด้านศักยภาพของพื้นที่ โดย ธัญญรตา จินดานุรักษ์ อรอนงค์ มูลมา สัญชัย เกียรติทรงชัย และ รภัสสา ชาติกุล กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64206 กลยุทธ์และปัญหาทางการตลาดของสินค้าแปรรูปข้าวอินทรีย์เชิงการค้าของผู้ผลิตในชุมชน บ้านโนนทอง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดย เกศจิตต์ ขามคุลา กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64058 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย วิลัยพร ยาขามป้อม กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64292 การพัฒนาช่องทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัลของกลุ่มอาชีพธุรกิจชุมชนบ้านผาฆ้อง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดย ไหมคำ ตันติปทุม และ ปฐมาวดี คำทอง กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64029 การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาเมือง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดย พิชญาพร ประครองใจ กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64253 การพัฒนาพัฒนาสื่อประกอบการสอนในรูปแบบ 3 มิติโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่องพันธุ์และลักษณะประจำพันธุ์ของสัตว์ โดย นครินทร์ โสมายัง มาฆะวัน สุวรรณพันธ์ และ วรกร พิมพาคุณ กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64256 การพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำหรับสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ชวลิต ยศสุนทร กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64267 การพัฒนาระบบจัดการร้านเช่าชุดเวดดิ้ง กรณีศึกษาร้านนาเวดดิ้ง โดย กิตติภูมิ แก้ววงษ์แสน ฉัตรชัย สีบัว ไหมคำ ตันติปทุม ปฐมาวดี คำทอง และ ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์ กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64282 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ประเพณีผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดย อาทิตยา วงศ์ลา วรดา บรรลือทรัพย์ ปฐมาวดี คำทอง และ ไหมคำ ตันติปทุม กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64286 การพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการสื่อสารภาษาต่างประเทศ บ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดย ณัฐพงษ์ อธิสุมงคล อนุชา พุทธา วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ และ ไหมคำ ตันติปทุม กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64199 การออกแบบอุปกรณ์เปิดม่านพิธีอัตโนมัติผ่านการควบคุมด้วยระบบวายฟาย โดย อำนาจ ตงติ๊บ ยสินทินี เอมหยวก นัฐพงษ์ เนินชัด และ พจน์ ชัยอ้าย กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม Oral ดาวน์โหลด
64194 เครื่องวัดตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวล โดย เลวิการ์ บุบผามาตย์ พัชรีภรณ์ ก้อมมณี ธนพล แสงสาระวัด ธัชนนท์ อันสุริย์ และ กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม Oral ดาวน์โหลด
64244 การออกแบบและพัฒนาเครื่องกรีดเนื้อมะขามหวานสุก โดย นัฐพงษ์ เนินชัด ทวีศักดิ์ วรจักร์ ยสินทินี เอมหยวก และ อำนาจ ตงติ๊บ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม Oral ดาวน์โหลด
64274 การออกแบบและสร้างเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติ โดย ยสินทินี เอมหยวก อำนาจ ตงติ๊บ นัฐพงษ์ เนินชัด และ ธนภูมิ เฟื่องเพียร กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม Oral ดาวน์โหลด
64168 การประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสินใจลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์สำหรับการคัดเลือกผู้ส่งมอบวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ โดย อิทธิพล สว่างดี ธราธร พชรฐิติกุล และ ชัชวาล ชินวิกัย กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม Oral ดาวน์โหลด
64096 การเปรียบเทียบการใช้งานของเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่ากับรถตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมท โดย อภิชาติ แสนนาม กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม Poster ดาวน์โหลด

บทความ ( กลุ่มคณะครุศาสตร์ )

รหัส ชื่อเรื่อง กลุ่ม รูปแบบ ดาวน์โหลด
64236 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาครู โดย รัตนาพร กองพลพรหม กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64171 การจัดกิจกรรมโดยใช้บทเพลงประกอบการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา โดย กนกพร พรหมสุวรรณ วราภรณ์ อาจคำไพ และ รัญญาลักษณ์ สารวงษ์ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64156 แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านโดยใช้วรรณกรรมในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดย ระเบียบ ชูสอน และ สุริวิภา จันทรเสนา กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64284 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน โดย ณฐรช จอมพารา ศิริพร ศรีจันทะ ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย และ ศุภชัย ศรีจันทะ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64220 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ความเป็นพ่อแม่มืออาชีพ ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดย ธนาพูน วงค์ษา และ ธิติกฤศ มาเพ็ชร กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64154 การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาสำหรับเด็กประถมศึกษา โดย ศศิธร ขันติธรางกูร สมพิศ สีตะสุต และ นัดดารุณี ไชยคีนี กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64231 การศึกษาวิธีการปรับตัวตามการรับรู้ต่อสุขภาวะทางจิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม หลังวิกฤติ COVID-19 โดย โชติกา ธรรมวิเศษ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64038 การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้สื่อแบบประสม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย นฤมล บุตรดี และ พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64040 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสะกดคำ โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย สุพรรษา น้ำใจตรง และ พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64039 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดของคำ โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดย ต้นตระกูล บุญเกาะ และ พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64041 การพัฒนาทักษะการอ่านคำคล้องจอง โดยใช้หนังสือประกอบภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย ยลดา จันดาหาร และ พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64152 การพัฒนาชุดการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค SQ3R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย กุลกนก จั้นวันดี และ ภัทรดร จั้นวันดี กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64003 การพัฒนาชุดฝึกการอ่านภาษาอังกฤษอิงอัตลักษณ์ชุมชนสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย สพลเชษฐ์ ประชุมชัย นิสารัตน์ ทองเสม ณัฐดนัย ภุมมา หทัยชนก จันทรังสวรรค์ และ ชุติมน บุตรอามาตย์ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64061 ผลการพัฒนาเอกสารตำราเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดย ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ และ ณัฐชยา หุมนา กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64019 ผลการใช้บทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับพระภิกษุสามเณร ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย กนกวรรณ นวาวัตน์ สพลเชษฐ์ ประชุมชัย วาราสิณี แก้วสาหลง และ วิไลวรรณ เลิศแตง กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64074 การพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม โดย สัชฌะ แก้วเขียว และ ขรรค์ชัย ตุลละสกุล กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64159 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง โดย กำลังใจ สงวนใจ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64252 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์หมู่บ้าน สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์หมู่ชุมชนนาอ้อ กรณีศึกษาชุมชนนาอ้อ โดย จักรวัฒน์ ศรีชัยมูล วิฑูรย์ แสงขาว และ ภราดร รีชัยพิชิตกุล กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64169 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค K-W-D-L ร่วมกับเทคนิค Think-Talk-Write โดย วงธวัช กองแก้ว อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ เสาวภาคย์ วงษ์ไกร และ สิริยา ลาสุธรรม กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64187 ผลการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ที่ส่งผลต่อทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย สุรพล เมยดง ปาริชาติ ภูภักดี ประวีณ์นุช วสุอนันต์กุล และ รุจิเรศ กุลศรี กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64250 การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม โดยใช้เทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย พิมแพรวา เนาวบุตร อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ธเนศพลร์ วสุอนันต์กุล และ นงค์เยาว์ รอนศึก กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64254 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย จิรภัทรวดี ตรีวิเศษ เสาวภาคย์ วงศ์ไกร ปาริชาติ ภูภักดี และ หอมหวน สุวรรณชาติ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64260 การพัฒนาทักษะการบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดย ยุทธการ ทหารนะ เสาวภาคย์ วงศ์ไกร ปาริชาติ ภูภักดี และ หอมหวน สุวรรณชาติ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64060 การพัฒนามโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความคล้าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กลวิธีการสร้างมโนทัศน์ของ CANGELOSI ร่วมกับคำถามระดับสูง โดย อธิปไตย ตันตินันท์ธนา ขนิษฐา ชมภูวิเศษ นำสุข นวพงษ์พิพัฒน์ และ นิภาดา จรัสเอี่ยม กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64227 ผลการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พหุนามดีกรีสอง โดยใช้ตารางสัมประสิทธิ์ โดย กิตติญา แก้ววิเชียร ประเสริฐ เจริญพะกุไพศาล วรัญญา วงษ์เม่น และ ไอริน ชุ่มเมืองเย็น กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64128 การพัฒนาความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย อัจฉรา นันทะศรี ศศิธร ขันติธรางกูร กนกพร พรหมสุวรรณ รุ่งรัตน์ มาไทย ระเบียบ ชูสอน และ แพรวนภา เรียงริลา กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64077 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โครงงานร่วมกับเทคนิคคำถาม R-C-A สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย ชมพูนุช บุตรพรม และ ปริณ ทนันชัยบุตร กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64208 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อการบริการสังคม โดย ปิติญา สังคะโชติ รุ่งรัตน์ มาไทย และ เพ็ญนภา แสงโสดา กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64064 การพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาเทเบิลเทนนิสโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ TGT สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านเนินโมก (การุณราษฎร์อุปถัมภ์) จังหวัดชลบุรี โดย วาสุกรี สิงห์สา สบสันติ์ มหานิยม และ สรัญญา เนตรธานนท์ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64147 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาแบดมินตันโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีต่อทักษะพื้นฐานกีฬาแบดมินตัน โดย ฐาปกรณ์ สัมภาลี กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64235 การจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ งานลูกเสือในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดย ขัตติวรรธน์ ทวีถิ่น และ วิทยา จันทร์ศิลา กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64232 องค์ประกอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดย จินตนา กุลตังวัฒนา วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ อภิสิทธิ์ สมศรีสุข กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64270 การนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในเขตอำเภอชายแดนไทย-เมียนมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดย พรปวีณ์ สิงหเดช และ สถิรพร เชาวน์ชัย กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64164 การจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดย ชัด คำดี ประกาศิต อานุภาพแสนยากร สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง และ พิมล วิเศษสังข์ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64158 องค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดนครพนม โดย ณัฐเดช จันทรผัน วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ วัลนิกา ฉลากบาง กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64179 องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนครพนม โดย ณัฏฐณิชา พลศรีดา วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ เอกลักษณ์ เพียสา กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64239 องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดย จาตุรงค์ ยตะโคตร วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ วันเพ็ญ นันทะศรี กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64213 ภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณที่ส่งผลต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร โดย สุภาวดี ศรีใจวงค์ และ อนุชา กอนพ่วง กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64111 ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โดย ศศิภาดา เก็จโกวิท ประกาศิต อานุภาพแสนยากร สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง และ พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64125 ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดย ธีรภัทร์ บุญพิมพ์ และ จิติมา วรรณศรี กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64175 รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดย ปุญญพัฒน์ สิงห์จารย์ วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ อภิสิทธิ์ สมศรีสุข กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64198 ทักษะการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทัศนะของครูอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ โดย พอฤทัย บุญรอด และ สถิรพร เชาวน์ชัย กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64205 การศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอชายแดนไทย-เมียนมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดย ปรียารัตน์ สิงห์แก้ว และ สถิรพร เชาวน์ชัย กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64238 การศึกษาสมรรถนะการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย วรวุฒิ จันทร์สว่าง และ วิทยา จันทร์ศิลา กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64092 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับวัฒนธรรมองค์กรของผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2 โดย พิชญาภา แจ้งสว่าง และ ฉลอง ชาตรูประชีวิน กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64210 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (พิจิตร) โดย สุภิญญา กองสวรรค์ และ ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64079 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดย พัชรกมล ม้าชัย และ จิติมา วรรณศรี กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64129 การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โดย บัวไข วิเศษศรี และ อำนวย มีราคา กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64166 สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โดย ศรีแพร คุ้มสกุล ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย และ ทัศนะ ศรีปัตตา กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64189 องค์ประกอบภาวะผู้นำครูที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดย นพวรรณ พรหมศิริ ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์ และ วันเพ็ญ นันทะศรี กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64272 คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โดย จิรนันท์ บุญเพ็ง และ ฉลอง ชาตรูประชีวิน กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64082 ความต้องการการพัฒนาของบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนครไทย 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดย สิรินาถ โค้วจิริยะพันธ์ และ ศิธาชัย ศรีอุดม กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64084 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานธุรการ ในโรงเรียนน่านปัญญานุกูล สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดน่าน โดย อัญชลี เครือบุญ และ ประชุม ปิ่นสกุล กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64083 ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนในเครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดย หนึ่งฤทัย บุญพวง และ ประจวบ จันทร กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64119 การบริหารคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โดย พิมลพรรณ จันทร์เจริญ และ วิทยา จันทร์ศิลา กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64255 สภาพและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โดย พีรภัทร พวงทอง และ ฉลอง ชาตรูประชีวิน กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64086 สภาพความพร้อมในการบริหารหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จังหวัดแพร่ โดย พชร คงประพันธ์ และ จิติมา วรรณศรี กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64202 การบริหารหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นิพนธ์ ตะปะโจทย์ และ สถิรพร เชาวน์ชัย กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64167 สภาพการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดย ณัฐชานนท์ แถวนาชุม โกวิท วัชรินทรางกูร และ วินิรณี ทัศนะเทพ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64183 องค์ประกอบการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดย ธีระนันต์ โมธรรม วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ เอกลักษณ์ เพียสา กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64104 การจัดการศึกษาโดยการร่วมคิดร่วมทำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดย บุษบา ไตรรัตน์ พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง และ พิมล วิเศษสังข์ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64081 ความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดย ฐิตาภา รุ่งเรือง และ มานพ เกตุเมฆ กลุ่มครุศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64094 การศึกษาการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดย พิสิทธิ์ชัย แย้มโกเมน และ ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64107 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำพ้อง โดยใช้นิทานเล่มเล็ก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดย ธณัญญา เทพตาแสง มาริยา เถาอินปาก ศาริศา สุขคง และ ณฐรช จอมพารา กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64110 การพัฒนาทักษะการอ่านไตรยางศ์และการผันอักษร โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดย กนกวรรณ นามวงษา และ มาริยา เถาอินปาก กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64121 การพัฒนาทักษะการใช้คำภาษาเขมรในภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดย ยุวดี กันยามิน มาริยา เถาอินปาก ศาริศา สุขคง และ ณฐรช จอมพารา กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64186 ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาการสอนจังหวะในดนตรีไทย โดยการใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย วราวุฒิ เรืองบุตร และ นราธร ยืนยั่ง กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64268 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่ไม่ใช่เอกภาษาอังกฤษ โดย อภิชา ปลัดกอง กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64034 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย พัชรี ปรีเปรม และ รามนรี นนทภา กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64035 การศึกษาความสามารถทางคณิตศาสตร์กับความรู้สึกเชิงจำนวนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย ศราวุธ พุทธิ และ รามนรี นนทภา กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64036 การศึกษาเจตคติทางคณิตศาสตร์และการรับรู้ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย จันจิรา นามสมบัติ และ นวพล นนทภา กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64209 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CHR ร่วมกับวิธีการสอนแบบ 5E และเทคนิค K-W-D-L เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย พิกุลทอง จันทอุตสาห์ กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64051 การศึกษาระดับการให้เหตุผลเกี่ยวกับความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ชลิดา บุญเคล้า และ รามนรี นนทภา กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64068 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาหารและสารอาหาร รายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) จังหวัดอ่างทอง โดย อรญาณิศวร์ ธนกุลไกรวุฒิ และ อภิชา แดงจำรูญ กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64191 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย พรรณทิพา คำสิงห์ กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64031 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 2 ของนักศึกษา ค. 5910 เรื่อง ขั้นตอนการเขียนแผนจัดการเรียนรู้รายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ชุดการสอนประกอบบทเรียน โดย นิมิตร ตาน้อย กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64032 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติในรายวิชาระบบปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดย สุรศักดิ์ ตาน้อย กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64033 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิธีการหมุนเอวีแอลทรี โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดย สุรศักดิ์ ตาน้อย กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64234 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเชิงรุกโดยใช้แอปพลิเคชั่นคาฮูท (kahoot) เสริมกับการเรียนในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย พระวุฒิชัย วิทูโร(พิมาไทย) และ ศิตภัทร ศิริฉัตรเดชา กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64123 การพัฒนาชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดของเด็กอนุบาล 2 โรงเรียนภูมิพิชญ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดย สุรัตน์ จงกลนี และ ธีระเดช จิราธนทัต กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64155 ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดย ยุภาวดี พรมเสถียร จักรรินทร์ เลียวนรเศรษฐ และ สุพรรณิการ์ ชนะนิล กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64126 ความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 โดย วรวรรณ บุญโญ และ ณิชา สุริยากานนท์ กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64142 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดย กรวิกา สุวรรณกูล กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64173 การพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ปารีญา ราพา กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64044 สมรรถภาพทางกายของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 โดย นพรักษ์ แกมาน วาทินี แกมาน และ จีรวัฒน์ สัทธรรม กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64004 รูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุโขทัย: แม่เสืองโมเดล โดย สุทธิศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง และ รองฤทธิ์ ไกรกิจราษฎร์ กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64089 การพัฒนาสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Cloud-based learning เพื่อส่งเสริมทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดย วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์ กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64021 การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดแม่ กน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย รมิดา มณีก้อน มาริยา เถาอินปาก และ สุธาสินี ธนัฐปิตินันท์ กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64026 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว โดยใช้ชุดฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย สุวรรณลักษณ์ วงค์พิพัฒน์ มาริยา เถาอินปาก สุธาสินี ธนัฐปิตินันท์ กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64020 การพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำ โดยใช้หนังสือการ์ตูน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ โดย ผลิกา สิมพา มาริยา เถาอินปาก และ ศิริสุดา ธนาวานิชยกูล กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64023 การพัฒนาทักษะการใช้คำราชาศัพท์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย ทิพวรรณ เกียรติ์นอก มาริยา เถาอินปาก และ กฤติกา พรหมสาขา ณ สกลลนคร กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64017 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้ชุดฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดย มลฐิชา อุ่นแก้ว และ มาริยา เถาอินปาก กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64024 การพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ โดยใช้ชุดฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดย ศิริญญา คำแพงศรี มาริยา เถาอินปาก และ กฤติกา พรหมสาขา ณ สกลนคร กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64025 การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย สโรชา อั้วนา มาริยา เถาอินปาก และ ศิริสุดา ธนาวานิชยกูล กลุ่มครุศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด

บทความ ( กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )

รหัส ชื่อเรื่อง กลุ่ม รูปแบบ ดาวน์โหลด
64069 คุณภาพชีวิตในภาวะวิกฤติ COVID-19 โดย เกรียงศักดิ์ โชควรกุล กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64078 ความเสี่ยงของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในประเทศไทยช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดย ปิยชัย นาคอ่อน กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64052 กระบวนการการมีส่วนร่วมของนักศึกษาพัฒนาชุมชนกับชุมชนในการจัดการฝายชะลอน้ำ กรณีตัวอย่าง บ้านกอไผ่โทน ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย พลสยาม สุนทรสนิท กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64245 ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ภาคเอกชนในการจัดการท่องเที่ยวพื้นที่เมืองเก่าสงขลา โดย สิริรัตน์ หมานละโต๊ะ ห้าวหาญ ทวีเส้ง และ อุทิศ สังขรัตน์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64085 การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในงานพัฒนาชุมชน โดย วิชญ์ มะลิต้น กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64106 กระบวนการเสริมพลังเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบ้านหินสอ หมู่ 6 ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดย วิชญ์ มะลิต้น อริศราวรรณ นิยมรัตน์จรูญ และ ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64172 แนวทางการพัฒนากลไกชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษาตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดย ภาสกร บัวศรี เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ และ อ๊อด โนนกระยอม กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64259 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผน และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ และ นิคม โยกัญญา กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64091 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย วรรณพร ไกรยะบุตร สุพัตรา เผือกดี นฤมล ทองด้วง โภคิน รูปมะเลา และ พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64233 ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดย อภิษญา บุญยัง ห้าวหาญ ทวีเส้ง และ อุทิศ สังขรัตน์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64242 ผญาร่วมสมัย: นววิถีคำสอนสื่ออัตลักษณ์อีสานใหม่ โดย ศาริศา สุขคง กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64228 นาฏยศัพท์: ทักษะเบื้องต้นสำหรับการเรียนนาฏศิลป์ไทย โดย อัมพร ใจเด็จ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64002 ปรัชญาดนตรี โดย พงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า ชานน สืบสม และ พงษ์พันธ์ เสาวดี กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64219 การผสมวงของเครื่องดนตรีในโนราแขกคณะโนราจ้วน โนราชิบ ศ.พ่อหนู ศ.พ่อขวัญแก้ว จังหวัดนราธิวาส โดย อานนท์ หวานเพ็ชร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64105 การศึกษาพฤติกรรมการซ้อมของนักศึกษาเอกเครื่องลมทองเหลือง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย สุรศักดิ์ หาญธีระพิทักษ์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64050 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทุนทางธรรมชาติ ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดย พิศดาร แสนชาติ จิตติ กิตติเลิศไพศาล ชาติชัย อุดมกิจมงคล และ สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64137 การจัดการปกครองแบบประสานความร่วมมือที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโครงการกองทุนหมู่บ้าน ในเขตตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย โดย สุปราณี ลื่นภูเขียว และ ประกอบ คงยะมาศ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64070 การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู โดย ธารา เจริญรัตน์ และ มิรัญตรี คำมา กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64266 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดย จักรพงษ์ ฟองชัย และ ถนอม คะตะวงศ์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64263 จากคนติดยา: ความหลากเลื่อนในภาวะพวกเธอ พวกเขา สู่การเป็นพวกเรา โดย วลีรัตน์ แสงไชย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64153 ปัญหาทางกฎหมายของการทำแท้งในประเทศไทย โดย กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี ชลกานต์ แก้วประดับ ชวัลรัตน์ ไชยทอง ณพดล หน่อทวี ณัฐนนท์ หนูเจริญ นิติศาสตร์ สงสังข์ และ พิชญุตม์ จินตยะ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64269 ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดย ถนอม คะตะวงศ์ และ จักรพงษ์ ฟองชัย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64117 การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในยุคประเทศไทย 4.0 (PIOEH) ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ระบบการดูแลระยะยาวในเขตตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดย ปิยะธิดา มะธิปิไข และ ประกอบ คงยะมาศ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64043 การวิเคราะห์การออกเสียงพยัญชนะท้ายคำภาษาอังกฤษเสียง /s/ และ /ed/ และกลวิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย: การวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ โดย อาทิตย์ ถมมา กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64247 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน เรื่อง Amazing Chiang Khan The Old Town โดย ปรียาภรณ์ ธนิกกุล และ พนิดา ตาสี กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64261 กลวิธีการใช้ภาษาในสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดย ต่อศักดิ์ เกษมสุข กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64037 การพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมการอ่านของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64246 ข้อผิดพลาดในการออกเสียงพยัญชนะในระบบสัทศาสตร์จีนหรือ Pinyin ของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาจีน โดย อนงค์ พรมมาวัน กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64203 กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมการทำธุงบ้านหนองบัว อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดย นัยนา อรรจนาทร ไทยโรจน์ พวงมณี วีระ อิสโร อภิชา ปลัดกอง และ อรนุช แสงสุข กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64225 โลกแห่งความลวง ความจริง และความมหัศจรรย์ของพุทธศักราชอัสดงกับทรงจำ ของทรงจำของแมวกุหลาบดำ โดย อรอำไพ นับสิบ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Oral ดาวน์โหลด
64053 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดย มะพาริ กะมูนิง อิสยัส มะเก็ง มุบดี อุเด็น และ สถาวิทย์ จันจุฬา กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64080 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการของวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดย สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ศรินทร์ญา จังจริง สุวิมล แซ่ก่อง และ อิทธิชัย สีดำ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64072 ปัจจัยการรับรู้ที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560: กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา โดย สุวิมล อิสระธนาชัยกุล สุวิมล แซ่ก่อง ศรินทร์ญา จังจริง อิสยัส มะเก็ง มุบดี อุเด็น และ คมวิทย์ สุขเสนีย์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64027 การให้บริการสาธารณะด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการระบาดของโรคชิคุนกุนยาในจังหวัดเลย โดย กรรณิกา คำแกม ธีรภัทร์ ศุภสาร พันธกานต์ ราชพัฒน์ ศตวรรษ ภักมี อัศฎายุทธ ต้นกันยา อนุพงษ์ แพนทิพย์ และ กัลยา ยศคำลือ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64046 การฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัยของเทศบาลตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดย กัลยา ชุมพล ดอกแก้ว คุรุวาศรี ทัศยา สีวัน ธัญญารัตน์ สุพรมอินทร์ วารุณี วันทิตร์ชัย และ กัลยา ยศคำลือ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64030 ความรุนแรงภายในครอบครัวจังหวัดเลย ปี พ.ศ. 2560-2563 โดย น้ำทิพย์ สุทธิผ่าน ปารียา อุตทา เพลินจิต มูลมัง วิชญาพร สวนสง่า อัจฉรา ฉายศรี สุดารัตน์ ลาภคุณ และ กัลยา ยศคำลือ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64265 แนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมการกินดองของชาวไทเลยเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดย วีระนุช แย้มยิ้ม ภัทร์ สาร์ทสิน และ อารีรัตน์ โฮมประเสริฐ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64120 การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับของกลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรีย์ในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเข้าสู่วิสาหกิจชุมชน โดย กิตติศักดิ์ ร่วมพัฒนา สายฝน ทดทะศรี กฤตกนก พาบุ และ วรพรภัฏ ปัดภัย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64195 การพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดย วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์ ธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ ต้อง พันธ์งาม และ พิมพ์ชนก โล่ห์ทองคำ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64016 ศาสตร์พระราชาสู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย กัลยา ยศคำลือ และ อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64193 ฮีตเดือนห้าถวยธาตุเฮือคำ โดย จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ สรินทร คุ้มเขต สังคม พรหมศิริ ผุสดี โกมาสถิตย์ บุษราคัม คงทวี และ วราภรณ์ เลิศสพุง กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64087 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์หมอนอิงสำหรับตกแต่งจากการประยุกต์ใช้ลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: กลุ่มทอผ้าบ้านคอนฉิมแบรนด์มาลี ผ้าไหมแวงใหญ่ โดย ธัญชนก หอมสวาสดิ์ และ ยุพดี ชินพีระเสถียร กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64196 การจัดการเวทีสำหรับการแข่งขันวงดนตรี โดย เฉลิมพล โลหะมาตย์ วัชรานนท์ สังข์หมื่นนา และ วัชระ หอมหวล กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64283 นาฏยประดิษฐ์ ชุด “ระบำบุปผาราชัน” โดย ผุสดี โกมาสถิตย์ สรินทร คุ้มเขต ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว สังคม พรหมศิริ ใหม่สิริ แพงดาน และ สุรัตนา เจริญเหง่า กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64229 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทัศนศิลป์นิพนธ์ สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย พายุ แฝงทรัพย์ ไทยโรจน์ พวงมณี ยุพดี ชินพีระเสถียร สิทธิวัฒน์ มีวันคำ และ ธัณชนก หอมสวัสดิ์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64015 ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะต่อการบริการของโรงเรียนอาวุโสศึกษานาอ้อ อำเภอ เมืองเลย จังหวัดเลย โดย กรรณิกาณ์ ธัญญารักษ์ ญาณิศา พึ่งรอด ฑิฆัมพร วรรณสาร อภิญญา สุขบัว และ กัลยา ยศคำลือ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด
64207 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการศึกษาในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ฐปนรักษ์ ศรีทารัง กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Poster ดาวน์โหลด

บทความ ( กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )

รหัส ชื่อเรื่อง กลุ่ม รูปแบบ ดาวน์โหลด
64062 การประยุกต์สำหรับการทำนายของระดับความเข้มข้นของมลสารจากการปริมาณการจราจร โดย แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD ในพื้นที่เมือง จังหวัดอุดรธานี โดย วินัย มีแสง เอราวัณ เบ้าทอง ภูษณพาส สมนิล และ วิวรรธน์ แก่นสา กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64114 การดูดซับทองแดงโดยใช้เกล็ดปลาช่อน โดย ณัฐวดี สุธรรมานนท์ และ วรากร วิศพันธ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64073 การเตรียมและการประเมินการเร่งปฏิกิริยาของกรดไตรฟลูออโรอะซิติกที่ตรึงบนอะมิโน-ซิลิกาที่เคลือบ บนอนุภาคนาโนแม่เหล็กสำหรับปฏิกิริยาอีนามิเนชัน โดย เอกพล โมฆรัตน์ และ อุทัย สาขี กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64100 การใช้กรดไขมันในน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตสารลดแรงตึงผิวฐานชีวภาพ โดย วราภรณ์ ศรีพลเคน ฐิติพร วัฒนกุล ขนิษฐา ปองนาน และ อาทิตย์ อัศวสุขี กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64216 ระบบควบคุมสปริงเกอร์อัจฉริยะและเชื่อมต่อกับระบบกล้อง IoT สำหรับการปลูกผักคะน้า โดย ชริญญา แก้วหย่อง วัชราภรณ์ คำมา และ ณัฐวุฒิ มาลีลัย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64218 ออกแบบและสร้างระบบให้น้ำแบบหยดอัตโนมัติสำหรับแปลงผักกวางตุ้งฮ่องเต้ โดย กาญจนา สมหวัง สุภาพร วันนา และ ณัฐวุฒิ มาลีลัย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64222 การดูดซับสีเมทิลีนบลูจากน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยผงกาบหมาก (Areca catechu L.) โดย ศิริรัตน์ แจ้งกรณ์ กานดา ปุ่มสิน และ จิตติมา สามารถ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64139 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย เมตตา เก่งชูวงศ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64045 ผลของการฝึกวิ่งแบบสลับช่วงเวลาพักในระดับเวลาพักที่ต่างกันที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) โดย ปิยณัฐ สาระถี สบสันติ์ มหานิยม และ ธิติพงษ์ สุขดี กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64201 การเปรียบเทียบโปรแกรมฝึกเวทเทรนนิ่งและโปรแกรมฝึกพลัยโอเมตริกที่มีผลต่อ พลังกล้ามเนื้อ ความเร็ว ความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาวอลเลย์บอลชายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย ณัฐวุฒิ เรือนติ๊บ วรดนัย ศักดี ปิยะณัฐ แม่นยำ และ วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64124 ภาวะกระดูกพรุน และการดูแลตนเองของผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดย อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร กนกพร ทองสอดแสง รุ่งลาวัลย์ ละอำคา และ วัชระษา พิทักษ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64285 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงน้ำยำขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป โดย เตือนใจ ศิริพาหนะกุล รัชนีกร คุ้มสุวรรณ และ เสาวภาคย์ พงษ์สระพัง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64176 การระบุชนิดพืชสกุล Bauhinia s.l. (วงค์ถั่ว) โดยใช้แอปพลิเคชันผ่านมือถือ โดย สุลดา ศรีเชียงสา ขวัญจิรา จินจันดา สไว มัฐผา และ ปณวรรต คงธนกุลบวร กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64248 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของผักเคล ในโรงเรือนอัจฉริยะ โรงเรือนปกติและพื้นที่กลางแจ้ง โดย วรายุทธ ศรีแจ้ สุพจน์ กลิ่นพ่วง และ ศิริวรรณ แดงฉ่ำ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64223 การสกัด และฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ของเบต้ากลูแคนจากเห็ดถั่งเช่าสีทอง โดย วิชุดา กล้าเวช ชนิดา กุประดิษฐ์ ปิยะมาศ จานนอก หฤทัย โสตถิวนิชย์วงศ์ และ สุนิสา สีนาค กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64157 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากผิวเปลือกส้ม โดย เอราวัณ เบ้าทอง วินัย มีแสง มัธณา วงศ์อารีย์ วิวรรธน์ แก่นสา และ ภูษณพาส สมนิล กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64249 ผลของระยะเวลาการเตรียมสารละลายกากผงชูรสต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกวางตุ้งฮ่องเต้ ในระบบไฮโดรโพนิกส์ โดย ศิริวรรณ แดงฉ่ำ และ อลงกต คล่องแคล่ว กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64093 ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าที่เป็นไปได้สำหรับการจำแนกไวน์หมากเม่า โดยใช้ ตัวตรวจจับ แบบอินเตอร์ดิจิตัลคาปาซิเตอร์ โดย สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ ก้องภพ ชาอามาตย์ สุพิชญา นิลจินดา รุจิรา จงคล้ายกลาง หรรษกร วรรธนะสาร และ ทศวรรษ สีตะวัน กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64118 การกำจัดสารอินทรีย์ทางธรรมชาติของแหล่งน้ำผิวดินโดยกระบวนการออสโมซีสผันกลับ โดย ชฤพนธ์ เจริญสุข และ นิพนธ์ ตันไพบูลย์กูล กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64047 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสื่อเรียนรู้เรื่องโควิด 19 ผ่านสมาร์ทโฟน โดย นันทชัย สุขคงมิตร และ กฤติกา สังขวดี กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64054 การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดย สันติ สนสาย สมยศ นรพงษ์ และ กฤติกา สังขวดี กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64057 การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้โรคไวรัสอาร์เอสวีในเด็ก ผ่านสมาร์ทโฟน โดย รัตติญา แสงคำ วรรษิญา เวฬุมาศ และ กฤติกา สังขวดี กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Oral ดาวน์โหลด
64067 อิทธิพลของความเร็วในการผิดรูปต่อการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ผสมสารตัวเติม โดย วัชรินทร์ สายน้ำใส สุพัตรา ตู้ดำ และ ฟาตีฮะห์ แดวอสนุง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64149 การหาปริมาณเหล็กและแคลเซียมของเห็ดนางรมดำที่เพาะด้วยระบบอัจฉริยะ โดย กัลยาณี สุมา และ ณัฐวุฒิ มาลีลัย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64190 การวิเคราะห์หาปริมาณเบนโซอิกและไนไตรท์ในแหนม ไส้กรอกอีสาน และหมูยอในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย สุพัฒน์ พระเมืองคง และ วราภรณ์ พระเมืองคง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64165 ระบบควบคุมตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเครื่องกำเนิดความร้อนสำหรับกระชายดำ โดย พิชกร ทุมคำ และ ณัฐวุฒิ มาลีลัย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64287 การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกผลมะค่าโมง โดย วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์ ทศพร สีหิน และ อัญชลี จันทิลา กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64273 ระบบควบคุมตำแหน่งสะโพกอัตโนมัติด้วยหมอนลม โดย ชุติกานต์ ไชยะเดชะ และ ณัฐวุฒิ มาลีลัย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64140 แนวทางการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย อรทัย จิตไธสง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64143 ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาลูกผสม 3 พันธุ์ โดย เจริญศักดิ์ ภักดีอำนาจ ศุภกิตติ์ แก้วก่า และ นิธิภัทร บุญปก กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64258 การเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมสายพันธุ์กรีนโอ๊คและเรดโอ๊คที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ โดย สมปรารถนา พิมมาตย์ และ สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64063 ศึกษาการเจริญเติบโตและการผลิตเมล็ดพันธุ์ของผักกาดหอม 4 สายพันธุ์ ในจังหวัดเลย โดย ชัยนนท์ ปาระมี และ ชุตินันท์ เจริญชัย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64071 อิทธิพลของ EM ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมพันธุ์เรดโอ๊ค โดย สุคนธ์ทิพย์ บาลี และ ชุตินันท์ เจริญชัย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64022 ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของงาสายพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดเลย โดย เดือนเพ็ญ ลาภากิจ อุทุมพร สีหลง และ ประยูร ประเทศ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64065 ปุ๋ยน้ำหมักจาวปลวกกับแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร โดย เมทินี วสุนธราวัฒน์ ศกุนตลา ศิริอุดม และ ปาหนัน เวชสาน กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64109 ผลของน้ำหมักจากกากมันสำปะหลังหมักยีสต์ต่ออัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของไรน้ำนางฟ้าไทย โดย ชนวรรณ โทวรรณา บัณฑิตา สวัสดี จุฑารัตน์ แก่นจันทร์ พุทธชาติ อิ่มใจ และ เหล็กไหล จันทะบุตร กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64112 ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและแหนแดงแห้งต่อผลผลิตของผักกาดหอมพันธุ์คอส (Lactuca sativa L. var. longifolia) โดย ภาษิตา ทุ่นศิริ ปิยะดา สุรินทร์ รัชฎาวรรณ อักษร และ สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64161 ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและแหนแดงแห้งต่อผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง โดย ภาษิตา ทุ่นศิริ อดิศร อาบสุวรรณ ศิริรัตน์ แจ้งกรณ์ และ สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64217 ผลของหลอดไฟแอลอีดีแสงสีแดงร่วมกับแสงสีน้ำเงินต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกในระบบผลิตพืชแบบปิด โดย นิธิภัทร บุญปก กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64145 ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราของราเอนโดไฟท์สกุล Kalmusia จากรักใหญ่ โดย ศกุนตลา ศิริอุดม และ เมทินี วสุนธราวัฒน์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64028 ผลของสารสกัดจากใบน้อยหน่าในการควบคุมเพลี้ยอ่อนถั่ว โดย ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64127 ปริมาณของใบหมอน้อยที่เหมาะสมต่อการชักนำให้กุหลาบหนูเกิดยอดในสภาพปลอดเชื้อ โดย ชรินรัตน์ ชัยรักษา อมรศรี บุญเสนา ณัฐวดี พลอาวุธ และ นิธิภัทร บุญปก กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64192 การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและแคโรทีนอยด์ทั้งหมดจากเยื่อฟักข้าวอบแห้ง โดย สโรชา เม่นชาวนา สุนิษา กองชัยสงค์ เกตุการ ดาจันทา ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์ หทัยทิพย์ ร้องคำ และ อุทัยวรรณ ฉัตรธง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64277 การเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตอาหารปลอดภัยสู่ชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ โดย วรพรภัฏ ปัดภัย สายฝน ทดทะศรี กฤตกนก พาบุ และ กิตติศักดิ์ ร่วมพัฒนา กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64197 การศึกษาการเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาวสุกรเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดย วิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์ ภัทรา มูลจิตร ยลยง วุ้นวงษ์ อรวรรณ์ บุตรดี สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์ ไพฑูรย์ มูลจิตร สุธี รัตนภิรมย์ และ วรวิทย์ วัชชวัลคุ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64275 ผลของการใช้วัสดุเพาะที่มีส่วนผสมของกากกาแฟเป็นวัสดุเพาะต้นกล้าดาวเรือง (Tagetes erecta) โดย ญาดา สิทธิโห อรญาดา จันทะคุณ และ นฤมล โสตะ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64276 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป โดย สาธิต ทองสุกงาม และ เศรษฐพงศ์ อัปมะเย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64288 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจิ้งหรีดรสต้มยำ โดย ฐานิศร กนกเลิศฤทธิ์ และ นงนภสร ทองศิลา กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64224 ภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดย อมินตรา เทศชัยภูมิ สุชาฎา กรวยสวัสดิ์ และ ณัจฉรียา คำยัง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64151 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดย มธุรส ชลามาตย์ เตือนใจ ศิริพาหนะกุล บุญเลี้ยง สุพิมพ์ ศิวารักษ์ พรหมรักษา และ นพรัตน์ พันธุวาปี กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64178 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้ออักเสบที่อาศัยในเขตตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย เชิญมณี อดทน ศิวาภรณ์ สอนเสน่ห์ อัจจิมา สมนาม และ สุพรรณี พฤกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64095 การเปรียบเทียบผลของการฝึกด้วยความแข็งแรงรูปแบบฟังก์ชั่นนอลเทรนนิ่ง และแบบ พลัยโอเมตริกที่มี ต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในนักกีฬาฟุตบอล โดย วรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์ และ จรัสศรี ศรีโภคา กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64099 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ 3 มิติ เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย จิตราภา คนฉลาด และ ดุลดนัย วันธงชัย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด
64289 การออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายระหว่างองค์กร โดย ปริตา แสนลุน ชลนภา ฤทธิศักดิ์ และ อิทธิชัย อินลุเพท กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Poster ดาวน์โหลด

บทความ ( กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว )

รหัส ชื่อเรื่อง กลุ่ม รูปแบบ ดาวน์โหลด
64226 การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบตรวจสอบย้อนกลับ กรณีศึกษากลุ่มสหกรณ์การประมงและแปรรูปอ่างทอง โดย พรเทพ แก้วเชื้อ ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม และ เจษฎา อิสเหาะ กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64188 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการตลาดและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย โดย ปัทมากร เนตยวิจิตร กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64278 ระบบห้างสรรพสินค้าไร้การสัมผัส โดย สาวิตรี ฟุ้งเดช ธีรภัทร์ ยมยิ่ง นันทวุฒิ กงภูเวศน์ และ อนุวัช บุญเพิ่ม กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64116 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องตำนานภูบ่อบิด ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย จันทิมา วงษ์ช่างซื้อ ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์ และ ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64162 ปัจจัยที่มีผลต่อการลดต้นทุนของผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดมหาสารคาม โดย เกรียงไกร นามนัย และ สุนทรียา ไชยปัญหา กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64185 แนวทางการแก้ปัญหาการขนส่งสินค้าล่าช้ากรณีศึกษา: บริษัทขนส่ง จังหวัดขอนแก่น โดย ธีรพงษ์ นาคแก้ว กนกอร ย่องมณี ธิติมา แสนนสุข และ วันพิชิต เบ็งจีน กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64221 แบบจำลองคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการปรับปรุงการขนส่งสินค้าขาเข้าทางการเกษตรปลอดภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย อดิศัย วรรธนะภูติ สิบเอกธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ พงศกร เอี่ยมสอาด และ ณัฐวัฒน์ หมุดเพ็ชร์ กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64200 การแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำมันในคลังไม่ตรงกับระบบบัญชี กรณีศึกษา: บริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โดย จิราวรรณ วงษ์เบาะ สิริมาพร แก้วมะ และ นวรรณ สืบสายลา กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64243 การหาวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับสินค้าที่ขาดสต็อก กรณีศึกษา: บริษัท เค เค เมททอล 2012 จำกัด โดย จุรีลักษณ์ วงษ์แสนสุข พิชญ์สินี มาวัน และ ภาณุพงษ์ ศรีมุงคุล กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64180 Confirmed Tour & Travel ระบบสารสนเทศทางการตลาดกับความสำเร็จสู่ ASEAN โดย ธีรารัตน์ อำนาจเจริญ กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64088 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในจังหวัดมหาสารคาม โดย สุนทรียา ไชยปัญหา และ เกรียงไกร นามนัย กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64122 การออกแบบผังการจัดวางตู้คอนเทนเนอร์ กรณีศึกษา: ลานตู้คอนเทนเนอร์ บริษัท เดือนสวรรค์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย พงศกร ขันขวา พีรพงษ์ จิระมณีโรจน์ นิพันธ์ แสงชมภู และ ภาณุพงษ์ ศรีมุงคุล กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64257 การปรับปรุงขั้นตอนการรับสินค้าเข้าของเคมีภัณฑ์ด้วยหลักการ ECRS กรณีศึกษา บริษัทออฟติมอล เทค จำกัด โดย สุรีรัตน์ สุทธิวรรณ ณัฐสุดา แก่นบุดดี วิไลวรรณ จิตรมั่น และ นวรรณ สืบสายลา กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64271 นโยบายสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพ: เปรียบเทียบประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย โดย สมพงค์ พรมสะอาด กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64240 ความพึงพอใจของผู้โดยสารในคุณภาพการบริการ 5 มิติของสายการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดย ญาณิศา ใจเอื้อ นลินทิพย์ วิเศษสังข์ ศศิธร รีเงิน สุพิชฌาย์ เบญจสิริทัศน์ อรอุมา วรศิริ และ กฤษณพงศ์ ภู่กลาง กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64144 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยด้านการรับรู้อาหารปลอดภัยของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย พรเทพ แก้วเชื้อ ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม และ อดิศัย วรรธนะภูติ กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64241 การใช้แผนภูมิพาเรโตและแผนผังก้างปลาสำหรับการแก้ไขปัญหาการขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ล่าช้า กรณีศึกษา: เอมเมทเอนจิเนียริ่ง จำกัด โดย สิทธิพร พันเริง ธนพล อิศรางกูล ณ อยุธยา สุรพล บุญรัตน์ และ ภาณุพงษ์ ศรีมุงคุล กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64204 การออกแบบพื้นที่การจัดวางภายในคลังพัสดุสำนักงานโดยใช้ทฤษฏี ABC Analysis กรณีศึกษา: บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมขอนแก่น โดย สุนิษา หนูเวียง สายฟ้า ภักดีดำรงรัตน์ ศิริพร ชาติประสงค์ และ ภาณุพงษ์ ศรีมุงคุล กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64075 พฤติกรรมการบริโภคและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อ ผลิตภัณฑ์ผ้าครามจังหวัดสกลนคร โดย ชมพูนุท สมแสน กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64059 อิทธิพลของการบริการอาหารและเครื่องดื่มที่มีต่อการพัฒนาศักยภาพการให้บริการโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม โดย ถิรนันท์ ประทุม กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64103 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวดำน้ำลึกในประเทศไทย โดย กานต์ธิดา พรหมสวาสดิ์ และ กนกกานต์ แก้วนุช กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64108 การรับรู้ความเสี่ยงจากการท่องเที่ยวทางทะเลของนักท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ โดย มิรันตี เพียร์ซเทอเลอ และ อารีย์ฏา ถิรสัตยาพิทักษ์ กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64264 การประเมินความพึงพอใจและศึกษาแนวทางในการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดย ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์ และ จันทิมา คุ้มภัยเพื่อน กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Oral ดาวน์โหลด
64066 การศึกษาจุดคุ้มทุนการปลูกมันสำปะหลังเพื่อประเมินส่วนเกินที่ปลอดภัยของเกษตรกร ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดย เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ ณิชฎา กีรติอุไร และ ลินนภัสสร์ วุฒิกนกกัญจน์ กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64281 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตน้ำพริกเผาสับปะรด บ้านสำราญ ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดย วรินทร์ธร โตพันธ์ และ อนุชา วิลัยแก้ว กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64048 ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในจังหวัดหนองบัวลำภู โดย มิรัญตรี คำมา และ ธารา เจริญรัตน์ กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64049 ปัจจัยของนักบัญชียุคดิจิทัลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดย รัชนี ศิริประพิมพ์ และ มิรัญตรี คำมา กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64098 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางการบัญชีกับประโยชน์ของงบการเงินของผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลในจังหวัดหนองบัวลำภู โดย มินท์ธิตา ถึงฝั่ง กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64113 ความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่วนการคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดย พยุงศรี ดีโคตร กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64097 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของผู้เสียภาษี ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดย ณัจฉรียา ยางนอก วนิดา ณ ลำพูน และ สุรชัย ชูคง กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64181 พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยสมุนไพรและภูมิปัญญา ท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม โดย นริศรา คำสิงห์ กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64182 พฤติกรรมการซื้อและความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรของนักท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม โดย คัมภีรพรรณ จักรบุตร และ อนรรฆมณี โภคสวัสดิ์ กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64056 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดย ณฐมน ทรัพย์บุญโต รสริน จอห์นสัน และ สุธีชัย จันทร์วัน กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64290 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาลานวัฒนธรรมหมู่บ้านนาอ้อ จังหวัดเลยเพื่อการท่องเที่ยว: มิติด้านศักยภาพของพื้นที่ โดย ธัญญรตา จินดานุรักษ์ อรอนงค์ มูลมา สัญชัย เกียรติทรงชัย และ รภัสสา ชาติกุล กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64206 กลยุทธ์และปัญหาทางการตลาดของสินค้าแปรรูปข้าวอินทรีย์เชิงการค้าของผู้ผลิตในชุมชน บ้านโนนทอง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดย เกศจิตต์ ขามคุลา กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64058 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย วิลัยพร ยาขามป้อม กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64292 การพัฒนาช่องทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัลของกลุ่มอาชีพธุรกิจชุมชนบ้านผาฆ้อง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดย ไหมคำ ตันติปทุม และ ปฐมาวดี คำทอง กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64029 การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาเมือง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดย พิชญาพร ประครองใจ กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64253 การพัฒนาพัฒนาสื่อประกอบการสอนในรูปแบบ 3 มิติโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่องพันธุ์และลักษณะประจำพันธุ์ของสัตว์ โดย นครินทร์ โสมายัง มาฆะวัน สุวรรณพันธ์ และ วรกร พิมพาคุณ กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64256 การพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำหรับสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ชวลิต ยศสุนทร กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64267 การพัฒนาระบบจัดการร้านเช่าชุดเวดดิ้ง กรณีศึกษาร้านนาเวดดิ้ง โดย กิตติภูมิ แก้ววงษ์แสน ฉัตรชัย สีบัว ไหมคำ ตันติปทุม ปฐมาวดี คำทอง และ ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์ กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64282 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ประเพณีผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดย อาทิตยา วงศ์ลา วรดา บรรลือทรัพย์ ปฐมาวดี คำทอง และ ไหมคำ ตันติปทุม กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด
64286 การพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการสื่อสารภาษาต่างประเทศ บ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดย ณัฐพงษ์ อธิสุมงคล อนุชา พุทธา วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ และ ไหมคำ ตันติปทุม กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว Poster ดาวน์โหลด

บทความ ( กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม )

รหัส ชื่อเรื่อง กลุ่ม รูปแบบ ดาวน์โหลด
64199 การออกแบบอุปกรณ์เปิดม่านพิธีอัตโนมัติผ่านการควบคุมด้วยระบบวายฟาย โดย อำนาจ ตงติ๊บ ยสินทินี เอมหยวก นัฐพงษ์ เนินชัด และ พจน์ ชัยอ้าย กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม Oral ดาวน์โหลด
64194 เครื่องวัดตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวล โดย เลวิการ์ บุบผามาตย์ พัชรีภรณ์ ก้อมมณี ธนพล แสงสาระวัด ธัชนนท์ อันสุริย์ และ กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม Oral ดาวน์โหลด
64244 การออกแบบและพัฒนาเครื่องกรีดเนื้อมะขามหวานสุก โดย นัฐพงษ์ เนินชัด ทวีศักดิ์ วรจักร์ ยสินทินี เอมหยวก และ อำนาจ ตงติ๊บ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม Oral ดาวน์โหลด
64274 การออกแบบและสร้างเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติ โดย ยสินทินี เอมหยวก อำนาจ ตงติ๊บ นัฐพงษ์ เนินชัด และ ธนภูมิ เฟื่องเพียร กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม Oral ดาวน์โหลด
64168 การประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสินใจลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์สำหรับการคัดเลือกผู้ส่งมอบวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ โดย อิทธิพล สว่างดี ธราธร พชรฐิติกุล และ ชัชวาล ชินวิกัย กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม Oral ดาวน์โหลด
64096 การเปรียบเทียบการใช้งานของเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่ากับรถตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมท โดย อภิชาติ แสนนาม กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม Poster ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143