บทความเข้าร่วม
การประชุมวิชาการ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทั่วไป ในงานการประชุมวิชาการ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7

LRU Conference 2021

-- ท่านสามารถตรวจสอบสถานะบทความได้ที่นี้ --

# ชื่อบทความ/ผู้วิจัย สังกัด / กลุ่มคณะฯ รูปแบบ การชำระเงิน
1

ปรัชญาดนตรี

นายพงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า นายชานน สืบสม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

2

การพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมการอ่านของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

3

การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้สื่อแบบประสม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

นางสาวนฤมล บุตรดี และ รศ.ดร. พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

4

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดของคำ โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

นายต้นตระกูล บุญเกาะ และ รศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

5

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสะกดคำ โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

นางสาวสุพรรษา น้ำใจตรง และ รศ.ดร. พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

6

การพัฒนาทักษะการอ่านคำคล้องจอง โดยใช้หนังสือประกอบภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาโคก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

นางสาวยลดา จันดาหาร และ รศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

7

ปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษของคำที่ลงท้ายด้วยเสียง /s/ และ /ed/ ของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี: การวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์

อาทิตย์ ถมมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

8

กระบวนการการมีส่วนร่วมของนักศึกษาพัฒนาชุมชนกับชุมชนในการจัดการฝายชะลอน้ำ กรณีตัวอย่าง บ้านกอไผ่โทน ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย

พลสยาม สุนทรสนิท

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

9

ศึกษาผลของวัสดุคลุมแปลงต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์เรดโอ๊ค

อภิสิทธิ์ ตางจงราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

10

รูปแบบการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในงานพัฒนาชุมชน

วิชญ์ มะลิต้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

11

การคัดแยกเมล็ดพันธุ์แตงไทยด้วยการประมวลผลภาพ

วรรณวิสา ศรีทอง, กัลยกร มูลตรี, สถาพร ผลประเสริฐ, สุวนันท์ เมืองฮามพันธ์, ลักขณา มีพงษ์ และคมยุทธ ไชยวงษ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

12

การเสริมสร้างศักยภาพครูปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร

รศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์, ดร.เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ,ดร.นิวดี คลังสีดา

สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

13

กระบวนการเสริมพลังเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบ้านหินสอ หมู่ 6 ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ผศ.ดร.วิชญ์ มะลิต้น ,อ.อริศราวรรณ นิยมรัตน์จรูญ , ดร.ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

14

การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องตำนานภูบ่อบิด ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย

จันทิมา วงษ์ช่างซื้อ ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์ ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล

คณะวิทยาการจัดการ/มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

15

การพัฒนาความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อัจฉรา นันทะศรี,ศศิธร ขันติธรางกูร,กนกพร พรหมสุวรรณ, รุ่งรัตน์ มาไทย,ระเบียบ ชูสอน,แพรวนภา เรียงริลา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

16

ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ตามพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของไผ่ ในหมู่บ้านน้ำภู หมู่ที่ 4 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

กัญญารัตน์ พันธ์พรม[1] นพรัตน์ อู่เหล็ก[1] อิศรารัตน์ มาขันพันธ์[2] ปิยพร วงศ์อนุ[2]

คณะครุศาสตร์/มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

17

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระติบข้าวเหนียวโดยการบุด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ กับการบุด้วยผ้าฝ้ายเพื่อเก็บกักความร้อน

กิดากร ขาวดา[1], นิตยา ทองม่อม[1], วัชรินทร์ เดชกุลทอง[2] , ปิยพร วงศ์อนุ[2]

คณะครุศาสตร์/มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

18

ความหลากหลายของผักพื้นบ้านและการใช้ประโยชน์ตามพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ในหมู่บ้านน้ำภู หมู่ที่ 4 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

คมนภา อ่อนศิริ[1], สหพัฒน์ สอนรมย์[1], ปิยะนุช เหลืองาม[2],นันทพร กงภูเวช[2]

คณะครุศาสตร์/มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

19

การวิเคราะห์ปริมาณกรดโฟลิคในผักพื้นบ้านจังหวัดเลย

ดวงพร ชมทอง[1], พลอยกะรัต วรวงษ์[1], นิรมล ศรีชนะ[2] , อิศรารัตน์ มาขันพันธ์[3]

คณะครุศาสตร์/มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

20

ความหลากหลายของพืชสมุนไพรท้องถิ่น ในหมู่บ้านนาอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ทัศวรรณ ประกังเว[1], พรรณรินทร์ ฝ่ายจะตุรัส[1], อิศรารัตน์ มาขันพันธ์[2],วัชรินทร์ เดชกุลทอง[2]

คณะครุศาสตร์/มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

21

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชตระกูลว่านไทยในหมู่บ้านก้างปลา หมู่ที่ 9 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

เนธิรา ภากระจ่าง[1], ศศิธร นิยมชัย[1], ปิยะนุช เหลืองาม[2] , นันทพร กงภูเวช[2]

คณะครุศาสตร์/มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

22

การสำรวจปรสิตในหอยขมน้ำจืดเขตพื้นที่จังหวัดเลย

ปนิดา ฉัตรรักษา[1], พิทักษ์พงษ์ วรรณโชติ[1], กิตติ ตันเมืองปัก[2] , อิศรารัตน์ มาขันพันธ์[2]

คณะครุศาสตร์/มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

23

การประดิษฐ์เตาเผาพลังงานชีวมวลจากเศษใบไม้และกิ่ง

ปิยณัฐ นามแดง[1], พงษ์พิทักษ์ อัศวภูมิ[1], วัชรินทร์ เดชกุลทอง[2] , ปิยพร วงศ์อนุ[2]

คณะครุศาสตร์/มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

24

การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาสำหรับเด็กประถมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ศศิธร ขันติธรางกูร, นางสาวนัดดารุณี ไชยคีนี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

25

การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านโดยใช้วรรณกรรมในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

ระเบียบ ชูสอน, สุริวิภา จันทรเสนา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

26

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคิดดอกเบี้ยแบบทบต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค K-W-D-L ร่วมกับเทคนิค Think-Talk-Write

วงธวัช กองแก้ว , อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ , เสาวภาคย์ วงษ์ไกร และ สิริยา ลาสุธรรม

คณะครุศาสตร์

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

27

การจัดกิจกรรมโดยใช้บทเพลงประกอบการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา

กนกพร พรหมสุวรรณ และรัญญาลักษณ์ สารวงษ์

คณะครุศาสตร์ มรภ.เลย

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

28

แนวทางการพัฒนากลไกชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษาตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ดร.ภาสกร บัวศรี, ดร.เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ, ดร.อ๊อด โนนกระยอม

สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

29

ผลการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา ตามแนวคิดของโพลยาที่ส่งผลต่อทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4

1. นายสุรพล เมยดง 2. นางสาวปาริชาติ ภูภักดี 3. นางประวีณ์นุช วสุอนันต์กุล 4. นางสาวรุจิเรศ กุลศรี

คณะครุศาสตร์

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

30

เครื่องวัดตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวล

เลวิการ์ บุบผามาตย์ พัชรีภรณ์ ก้อมมณี ธนพล แสงสาระวัด ธัชนนท์ อันสุริย์ และ กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

31

กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมการทำธุงบ้านหนองบัว อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

นัยนา อรรจนาทร , ไทยโรจน์ พวงมณี, วิระ อิสโร, อภิชา ปลัดกอง , อรนุช แสงสุข,

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

32

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อการบริการสังคม

นางรุ่งรัตน์ มาไทย , นางสาวปิติญา สังคะโชติ

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

33

ความหลายทางชีวภาพของกล้วย ในหมู่บ้านนาอ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วราวุฒิ สุธงษา แภททิริยา แข็งยืนยง อิศรารัตน์ มาขันพันธ์ วัชรินทร์ เดชกุลทอง

คณะครุศาสตร์/มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

34

ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ตามพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพืชสมุนไพรในหมู่บ้านท่ามะนาวหมู่ที่ 4 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วราภรณ์ วงศ์ชู ปิยะนุช เหลืองาม นันทพร กงภูเวช วัชรินทร์ เดชกุลทอง

คณะครุศาสตร์/มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

35

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการบุกระติบข้าวเหนียวด้วยพลาสติกกันกระแทก กับกาบกล้วยตากแห้งเพื่อเก็บกักความร้อน

กติกา พิมพ์เสนา เบญจลักษณ์ ศรีวิชัย วัชรินทร์ เดชกุลทอง ปิยพร วงศ์อนุ

คณะครุศาสตร์/มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

36

การเตรียมเนื้อดินปั้นประเภทสโตนแวร์ จากแหล่งดินบ้านหนองสองห้องและบ้านยาง

กานติมา ส่อนราช พนิดา แสนตุ้มทอง ณัฏฐ์วุฒิ อริยะจิณโณ วัชรินทร์ เดชกุลทอง

คณะครุศาสตร์/มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

37

ระบบควบคุมสปริงเกอร์อัจฉริยะและเชื่อมต่อกับระบบกล้อง IoT

ชริญญา แก้วหย่อง,วัชราภรณ์ คำมา และ ณัฐวุฒิ มาลีลัย

สาขาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

38

ศึกษาและสร้างระบบให้น้ำแบบหยดอัตโนมัติสำหรับแปลงผักกวางตุ้งฮ่องเต้

กาญจนา สมหวัง,สุภาพร วันนา และ ณัฐวุฒิ มาลีลัย

สาขาฟิสิกส์. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

39

การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ความเป็นพ่อแม่มืออาชีพ ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ธนาพูน วงค์ษา ธิติกฤศ มาเพ็ชร

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

40

การดูดซับสีเมทิลีนบลูด้วยผงกาบหมาก (Areca catechu Linn)

จิตติมา สามารถ, กานดา ปุ่มสิน และศิริรัตน์ แจ้งกรณ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

41

ภาพสัตว์ประหลาดในจินตนาการจากเกมการเมืองของระบบทุนนิยม

ศุภณัฐ ชะเมาะชาติ

มนุษยศาสตร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

42

ผญาร่วมสมัย : นววิถีคำสอนสื่ออัตลักษณ์อีสานใหม่

ศาริศา สุขคง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

43

ข้อผิดพลาดในการออกเสียงพยัญชนะในระบบสัทศาสตร์หรือ Pinyin ของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาจีน

อนงค์ พรมมาวัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

44

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน

น.สปรียาภรณ์ ธนิกกุล

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

45

การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค TAI

นางสาวพิมแพรวา เนาวบุตร

คณะครุศาสตร์

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

46

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์หมู่บ้าน สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์หมู่บ้าน กรณีศึกษาสถาบันการเงินชุมชนนาอ้อ

นายวิฑูรย์ แสงขาว,นายจักรวัฒน์ ศรีชัยมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

47

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. จิรภัทรวดี ตรีวิเศษ 2. เสาวภาคย์ วงศ์ไกร 3. ปาริชาติ ภูภักดี 4. หอมหวน สุวรรณชาติ

คณะครุศาสตร์

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

48

การพัฒนาทักษะการบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD

ยุทธการ ทหารนะ เสาวภาคย์ วงศ์ไกร ปาริชาติ ภูภักดี หอมหวน สุวรรณชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

49

วัจนกรรมของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ที่มีต่อ “คณะราษฎร 2563”

ณฐรช จอมพารา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

50

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน

ณฐรช จอมพารา, ศิริพร ศรีจันทะ, ธีรศักดิ์ อุปมัยอธิชัย, ศุภชัย ศรีจันทะ,Vicki Jowett

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

51

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงน้ำยำขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป

เตือนใจ ศิริพาหนะกุล, รัชนีกร คุ้มสุวรรณ และเสาวภาคย์ พงษ์สระพัง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

52

การพัฒนาชุดฝึกการอ่านภาษาอังกฤษอิงอัตลักษณ์ชุมชนสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

สพลเชษฐ์ ประชุมชัย, นิสารัตน์ ทองเสม, ณัฐดนัย ภุมมา, หทัยชนก จันทรังสวรรค์ และชุติมน บุตรอามาตย์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

53

ผลการใช้บทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สำหรับพระภิกษุสามเณรในจังหวัดเพชรบูรณ์

กนกวรรณ นวาวัตน์ สพลเชษฐ์ ประชุมชัย วาราสิณี แก้วสาหลง และ วิไลวรรณ เลิศแตง

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

54

ผลของการฝึกวิ่งแบบสลับช่วงเวลาพักในระดับเวลาพักที่ต่างกัน ที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

นายปิยณัฐ สาระถี

สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ชำระเงินแล้ว

55

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสื่อเรียนรู้เรื่องโควิด 19 ผ่านสมาร์ทโฟน

นายนันทชัย สุขคงมิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ชำระเงินแล้ว

56

การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

สันติ สนสาย, สมยศ นรพงษ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ชำระเงินแล้ว

57

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสื่อการเรียนรู้โรค RSV ในเด็ก ผ่านสมาร์ทโฟน

รัตติญา แสงคำ,วรรษิญา เวฬุมาศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ชำระเงินแล้ว

58

อิทธิพลของการบริการอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพการให้บริการโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม

ถิรนันท์ ประทุม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Oral


ชำระเงินแล้ว

59

การพัฒนามโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความคล้าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กลวิธีการสร้างมโนทัศน์ของ CANGELOSI ร่วมกับคำถามระดับสูง

อธิปไตย ตันตินันท์ธนา ขนิษฐา ชมภูวิเศษ นำสุข นวพงษ์พิพัฒน์ และ นิภาดา จรัสเอี่ยม

ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

60

ผลการพัฒนาเอกสารตำราเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ นาวสาวณัฐชยา หุมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

61

การพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาเทเบิลเทนนิสโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ TGT สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านเนินโมก(การุณราษฎร์อุปถัมภ์)จังหวัดชลบุรี

ว่าที่ร้อยตรีวาสุกรี สิงห์สา

สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

62

คุณภาพชีวิตในภาวะวิกฤติ COVID-19

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ โชควรกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

63

การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

ธารา เจริญรัตน์ มิรัญตรี คำมา

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

64

การเตรียมและการประเมินการเร่งปฏิกิริยาของกรดไตรฟลูออโรอะซิติกที่ตรึงบนอะมิโน-ซิลิกาที่เคลือบบนอนุภาคนาโนแม่เหล็กสำหรับปฏิกิริยาอีนามิเนชัน

นายเอกพล โมฆรัตน์ และ รศ.ดร. อุทัย สาขี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ชำระเงินแล้ว

65

การพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

นายสัชฌะ แก้วเขียว และ รศ.ดร.ขรรค์ชัย ตุลละสกุล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

66

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โครงงานร่วมกับเทคนิคคำถาม R-C-A สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชมพูนุช บุตรพรม

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

67

การเคลื่อนย้ายและความเสี่ยงของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในไทยช่วงการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

นาย ปิยชัย นาคอ่อน

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

68

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1

นางสาวพัชรกมล ม้าชัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

69

ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ฐิตาภา รุ่งเรือง และมานพ เกตุเมฆ

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

70

การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพครูในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนครไทย 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

สิรินาถ โค้วจิริยะพันธ์ และศิธาชัย ศรีอุดม

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

71

การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

หนึ่งฤทัย บุญพวง และประจวบ จันทร

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

72

การบริหารงานธุรการในโรงเรียนน่านปัญญานุกูล สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดน่าน

อัญชลี เครือบุญ และประชุม ปิ่นสกุล

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

73

สภาพความพร้อมในการบริหารหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จังหวัดแพร่

นายพชร คงประพันธ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

74

โครงสร้างไหนสร้างปัญหามากกว่ากัน: กรณีศึกษาภาคแสดงในภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

อภิชัย รุ่งเรือง, พงศกร เมธีธรรม, อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์, ยานฮอง มู

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

75

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วรรณพร ไกรยะบุตร,สุพัตรา เผือกดี,นฤมล ทองด้วง,โภคิน รูปมะเลา,พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

76

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับวัฒนธรรมองค์กรของผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2

นางสาวพิชญาภา แจ้งสว่าง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

77

การใช้กรดไขมันในน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตสารลดแรงตึงผิวฐานชีวภาพ

วราภรณ์ ศรีพลเคน, ฐิติพร วัฒนกุล, ขนิษฐา ปองนาน, อาทิตย์ อัศวสุขี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ชำระเงินแล้ว

78

แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวดำน้ำลึกในประเทศไทย

กานต์ธิดา พรหมสวาสดิ์ รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Oral


ชำระเงินแล้ว

79

การจัดการศึกษาโดยการร่วมคิดร่วมทำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

บุษบา ไตรรัตน์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

80

การรับรู้ความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวต่อการทัวร์ทางทะเลจังหวัดกระบี่

มิรันตี เพียร์ซเทอเลอ และ อารีย์ฏา ถิรสัตยาพิทักษ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Oral


ชำระเงินแล้ว

81

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ศศิภาดา เก็จโกวิท ประกาศิต อานุภาพแสนยากร สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

82

การดูดซับทองแดงโดยใช้เกล็ดปลาช่อน

ณัฐวดี สุธรรมานนท์ และ วรากร วิศพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ชำระเงินแล้ว

83

การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยหลักการPIOEHที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบการดูแลระยะยาว ในเขตตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

[ปิยะธิดา มะธิปิไข]1 [ประกอบ คงยะมาศ]2

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

84

การกำจัดสารอินทรีย์ทางธรรมชาติของแหล่งน้ำผิวดินโดยกระบวนการออสโมซีสผันกลับ

ชฤพนธ์ เจริญสุข นิพนธ์ ตันไพบูลย์กูล

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ชำระเงินแล้ว

85

การบริหารคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

พิมลพรรณ จันทร์เจริญ และ วิทยา จันทร์ศิลา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

86

การออกแบบผังการจัดวางตู้คอนเทนเนอร์ กรณีศึกษา : ลานตู้คอนเทนเนอร์ บริษัท เดือนสวรรค์ (ประเทศไทย) จำกัด

[พงศกร ขันขวา]1 ,[พีรพงษ์ จิระมณีโรจน์]2 ,[นิพันธ์ แสงชมภู]3 , [ภาณุพงษ์ ศรีมุงคุล]4

มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่น

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Oral


ชำระเงินแล้ว

87

ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

นายธีรภัทร์ บุญพิมพ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

88

การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

นางสาวบัวไข วิเศษศรี

สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

89

การจัดการปกครองแบบประสานความร่วมมือที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโครงการกองทุนหมู่บ้าน ในเขตตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

[สุปราณี ลื่นภูเขียว]1 [ประกอบ คงยะมาศ]2

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

90

ความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดเลย

พระไกรสร สุมโน (กันมา) และผศ.ดร.สุรพล พรมกุล, ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

91

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยด้านการรับรู้อาหารปลอดภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พรเทพ แก้วเชื้อ, ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม, อดิศัย วรรธนะภูติ

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Oral


ชำระเงินแล้ว

92

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาแบดมินตันโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม จังหวัดตราด

ฐาปกรณ์ สัมภาลี

สพฐ.

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

93

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ที่มีต่อทักษะการปฏิบัติท่ารำ วิชานาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายธนโชติ กันตุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

94

มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการทำแท้งในประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี, นางสาวชลกานต์ แก้วประดับ, นางสาวชวัลรัตน์ ไชยทอง, นายณพดล หน่อทวี, นายณัฐนนท์ หนูเจริญ, นายนิติศาสตร์ สงสังข์, นายพิชญุตม์ จินตยะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

95

องค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษาในจังหวัดนครพนม

นายณัฐเดช จันทรผัน รศ.ดร. วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ ผศ.ดร. วัลนิกา ฉลากบาง

โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

96

การพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้นอกห้องเรียน

กำลังใจ สงวนใจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

97

การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและชาติพันธุ์ ในรูปแบบภาษาจีน-อังกฤษ–ไทย อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

กมลทิพย์ รักเกียรติยศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

98

ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาววรินทร คุ้มชะนะ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

99

การจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต4

ชัด คำดี

โรงเรียนบ้านสลับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต4

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

100

สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

นางสาวศรีแพร คุ้มสกุล , นายธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย ,นายทัศนะ ศรีปัตตา

มหาลัยนเรศวร

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

101

สภาพการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ณัฐชานนท์ แถวนาชุม โกวิท วัชรินทรางกูร วินิรณี ทัศนะเทพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

102

การประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสินใจลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการคัดเลือกผู้ส่งมอบวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่

อิทธิพล สว่างดี และ ธราธร พชรฐิติกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม

Oral


ชำระเงินแล้ว

103

ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอส ที เอ ดี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวพีณัฐ กวางทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

104

การอบรมควันกระติบข้าว

วราภรณ์ อักโขวงค์,นพฤทธิ์ พรหมลัง, จิรวัฒน์ แสนดวงและ ธานี ทุมประเสน

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ชำระเงินแล้ว

105

รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ปุญญพัฒน์ สิงห์จารย์ วาโร เพ็งสวัสดิ์ อภิสิทธิ์ สมศรีสุข

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง สังกัด สพป.บึงกาฬ

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

106

ผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวงจรดิจิทัลเบื้องต้นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

นายฐิติศักดิ์ ธีระวุฒิชัยกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

107

องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนครพนม

นางสาวณัฏฐณิชา พลศรีดา รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ ดร.เอกลักษณ์ เพียสา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

108

CONFIRMED TOUR & TRAVEL ระบบสารสนเทศทางการตลาดกับความสำเร็จสู่ ASEAN

ธีรารัตน์ อำนาจเจริญ

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Oral


ชำระเงินแล้ว

109

การวิเคราะห์องค์ประกอบการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22

นางสาวธีระนันต์ โมธรรม

โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

110

ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายญัตติพงศ์ มันทรักษ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

111

แนวทางการแก้ปัญหาการขนส่งสินค้าล่าช้ากรณีศึกษา : บริษัทขนส่ง จังหวัดขอนแก่น

นายธีรพงษ์ นาคแก้ว นางสาวกนกอร ย่องมณี นางสาวธิติมา แสนนสุข นายวันพิชิต เบ็งจีน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Oral


ชำระเงินแล้ว

112

การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการตลาดและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย

ดร.ปัทมากร เนตยวิจิตร

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Oral


ชำระเงินแล้ว

113

องค์ประกอบภาวะผู้นำครูที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1

นางสาวนพวรรณ พรหมศิริ

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

114

ทักษะการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทัศนะของครูอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

นางพอฤทัย บุญรอด

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

115

การออกแบบอุปกรณ์เปิดม่านพิธีอัตโนมัติผ่านการควบคุมด้วยระบบวายฟาย

อำนาจ ตงติ๊บ, นัฐพงษ์ เนินชัด และ ยสินทินี เอมหยวก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม

Oral


ชำระเงินแล้ว

116

การแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำมันในคลังไม่ตรงกับระบบบัญชี กรณีศึกษา: บริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

นางสาวจิราวรรณ วงษ์เบาะ นางสาวสิริมาพร แก้วมะ และอาจารย์ ดร. นราธิป สุพัฒน์ธนานนท์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Oral


ชำระเงินแล้ว

117

การเปรียบเทียบโปรแกรมฝึกเวทเทรนนิ่งและโปรแกรมฝึกพลัยโอเมตริกที่ผลต่อ พลังกล้ามเนื้อ ความเร็ว ความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย

ณัฐวุฒิ เรือนติ๊บ, วรดนัย ศักดี, ปิยะณัฐ แม่นยำ และ วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ชำระเงินแล้ว

118

การบริหารหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

นิพนธ์ ตะปะโจทย์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

119

การออกแบบพื้นที่การจัดวางภายในคลังพัสดุสำนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมขอนแก่น

[สุนิษา หนูเวียง]1 [สายฟ้า ภักดีดำรงรัตน์]2 [ศิริพร ชาติประสงค์]3 [ภาณุพงษ์ ศรีมุงคุล]4

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Oral


ชำระเงินแล้ว

120

การศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอชายแดนไทย-เมียนมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ปรียารัตน์ สิงห์แก้ว

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

121

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต41 (พิจิตร)

1. สุภิญญา กองสวรรค์ 2. ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

122

ภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร

นางสาวสุภาวดี ศรีใจวงค์, ผศ.ดร.อนุชา กอนพ่วง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

123

การผสมวงของเครื่องดนตรีโนราแขก

นายอานนท์ หวานเพ็ชร์

วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

124

แบบจำลองคณิตศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งขาเข้าของสินค้าเกษตรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อดิศัย วรรธนะภูติ, ณัฐวัฒน์ หมุดเพ็ชร์, สิบเอกธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ, พงศกร เอี่ยมสอาด,สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Oral


ชำระเงินแล้ว

125

เบต้ากลูแคนจากเห็ดถั่งเช่าสีทอง

วิชุดา กล้าเวช หฤทัย โสตถิวนิชย์วงศ์ สุนิสา สีนาค ชนิดา กุประดิษฐ์ และปิยะมาศ จานนอก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ชำระเงินแล้ว

126

โลกแห่งความลวง ความจริง และความมหัศจรรย์ของพุทธศักราชอัสดงกับทรงจำ ของทรงจำของแมวกุหลาบดำ

อรอำไพ นับสิบ

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

127

การพัฒนาแอปพลิเคชั่นระบบตรวจสอบย้อนกลับ กรณีศึกษากลุ่มสหกรณ์การประมงและแปรรูปอ่างทอง

พรเทพ แก้วเชื้อ เจษฎา อิสเหาะ ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Oral


ชำระเงินแล้ว

128

ผลการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พหุนามดีกรีสอง โดยใช้ตารางสัมประสิทธิ์

กิตติญา แก้ววิเชียร, ประเสริฐ เจริญพะกุไพศาล, วรัญญา วงษ์เม่น และไอริน ชุ่มเมืองเย็น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

129

นาฏยศัพท์: ทักษะเบื้องต้นการเรียนนาฏศิลป์ไทย

นายอัมพร ใจเด็จ

วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

130

องค์ประกอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ของในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

นางสาวจินตนา กุลตังวัฒนา

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

131

ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

อภิษญา บุญยัง, ห้าวหาญ ทวีเส้ง, อุทิศ สังขรัตน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

132

การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

นายขัตติวรรธน์ ทวีถิ่น

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

133

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาครู

รัตนาพร กองพลพรหม

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

134

การบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรองในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

กมลลักษณ์ อิ้มอนงค์ ฉลอง ชาตรูประชีวิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

135

การศึกษาสมรรถนะการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

วรวุฒิ จันทร์สว่าง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

136

การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

นายจาตุรงค์ ยตะโคตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 / โรงเรียนบ้านโพนสวาง

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

137

ความพึงพอใจของผู้โดยสารในการใช้บริการบนเครื่องบินของสายการบินไทย จำกัด (มหาชน)

นางสาวญาณิศา ใจเอื้อ นางสาวนลินทิพย์ วิเศษสังข์ นางสาวศศิธร รีเงิน นางสาวสุพิชฌาย์ เบญจสิริทัศน์ นางสาวอรอุมา วรศิริ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Oral


ชำระเงินแล้ว

138

การคัดเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้าล่าช้า โดยใช้ทฤษฎี Factor Rating: กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดขอนแก่น

นายสิทธิพร พันเริง นายธนพล อิศรางกูล ณ อยุธยา นายสุรพล บุญรัตน์

มหาิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต ขอนเเก่น

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Oral


ชำระเงินแล้ว

139

การหาวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับสินค้าที่ขาดสต็อก กรณีศึกษา: บริษัท เค เค เมททอล 2012 จำกัด

จุรีลักษณ์ วงษ์แสนสุข[1] พิชญ์สินี มาวัน[2] ภาณุพงษ์ ศรีมุงคุล[3]

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Oral


ชำระเงินแล้ว

140

การออกแบบและพัฒนาเครื่องกรีดเนื้อมะขามหวานสุก

นัฐพงษ์ เนินชัด ยสินทินี เอมหยวก กันต์ อินทุวงศ์ อำนาจ ตงติ๊บ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม

Oral


ชำระเงินแล้ว

141

ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน เอกชนในการจัดการท่องเที่ยวพื้นที่เมืองเก่าสงขลา

สิริรัตน์ หมานละโต๊ะ ห้าวหาญ ทวีเส้ง และอุทิศ สังขรัตน์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

142

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของผักเคล ในโรงเรือนอัจฉริยะ โรงเรือนปกติ และพื้นที่กลางแจ้ง

วรายุทธ ศรีแจ้ สุพจน์ กลิ่นพ่วง และศิริวรรณ แดงฉ่ำ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ชำระเงินแล้ว

143

ผลของระยะเวลาการเตรียมสารละลายกากผงชูรสต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกวางตุ้งฮ่องเต้ ในระบบไฮโดรโพนิกส์

ศิริวรรณ แดงฉ่ำ และอลงกต คล่องแคล่ว

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ชำระเงินแล้ว

144

สภาพและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

นายพีรภัทร พวงทอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

145

การปรับปรุงขั้นตอนการรับสินค้าเข้าของเคมีภัณฑ์ด้วยหลักการ ECRS กรณีศึกษาบริษัทออฟติมอลเทค จำกัด

สุรีรัตน์ สุทธิวรรณ ณัฐสุดา แก่นบุดดี วิไลวรรณ จิตรมั่น

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่น

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Oral


ชำระเงินแล้ว

146

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ และนิคม โยกัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

147

ปัญหานโยบายการเงินการคลังที่บิดเบี้ยว นำมาสู่วิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540

พยัญชน์ เอี่ยมศิลป์; ปฏิพัทธิ์ ฉิมพลีพันธุ์; ธนาณัติ คำภักดี

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

148

จากคนติดยา : ความหลากเลื่อนในภาวะพวกเธอ พวกเขา สู่การเป็นพวกเรา

ดร.วลีรัตน์ แสงไชย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

149

การประเมินผลการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์ และจันทิมา คุ้มภัยเพื่อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Oral


ชำระเงินแล้ว

150

ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

[จักรพงษ์ ฟองชัย]1[ถนอม คะตะวงศ์]2

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

151

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ถนอม คะตะวงศ์1จักรพงษ์ ฟองชัย2

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

152

การศึกษาการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในเขตอำเภอชายแดนไทย-เมียนมา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

นางพรปวีณ์ สิงหเดช

มหาวิทยาลัยเรศวร

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

153

นโยบายสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพ: เปรียบเทียบประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย

สมพงค์ พรมสะอาด

มหาวิทยาลัยทักษิณ

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Oral


ชำระเงินแล้ว

154

คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

จิรนันท์ บุญเพ็ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ชำระเงินแล้ว

155

การออกแบบและสร้างเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ

ยสินทินี เอมหยวก นัฐพงษ์ เนินชัด อำนาจ ตงติ๊บ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม

Oral


ชำระเงินแล้ว

156

ระบบห้างสรรพสินค้าไร้การสัมผัส

สาวิตรี ฟุ้งเดช1 ธีรภัทร์ ยมยิ่ง นันทวุฒิ กงภูเวศน์ และอนุวัช บุญเพิ่ม

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Oral


ชำระเงินแล้ว

157

รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ชัชชัย สุจริต, เบญจวรรณ สุจริต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Oral


ชำระเงินแล้ว

158

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทุนทางธรรมชาติ ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

พิศดาร แสนชาติ จิตติ กิตติเลิศไพศาล ชาติชัย อุดมกิจมงคลและสัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

159

การประยุกต์สำหรับการทำนายของระดับความเข้มข้นของมลสารจากการปริมารการจราจร โดย แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aermod ในพื้นที่เมือง จังหวัดอุดรธานี

วินัย มีแสง เอราวัณ เบ้าทอง ภูษณพาส สมนิล วิวรรธน์ แก่นสา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

160

การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าคราม จังหวัดสกลนคร

ชมพูนุท สมแสน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

161

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดมหาสารคาม

สุนทรียา ไชยปัญหา และเกรียงไกร นามนัย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

162

ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าที่เป็นไปได้สำหรับการจำแนกไวน์เหมาเหมาโดยใช้ตัวตรวจจับ แบบอินเตอร์ดิจิตัลคาปาซิเตอร์ (IDC)

สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์, ก้องภพ ชาอามาตย์, สุพิชญา นิลจินดา, รุจิรา จงคล้ายกลาง, หรรษกร วรรธนะสารและ ทศวรรษ สีตะวัน

สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

163

การศึกษาพฤติกรรมการซ้อมของนักศึกษาเอกเครื่องลมทองเหลือง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นายสุรศักดิ์ หาญธีระพิทักษ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

164

การศึกษาการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร, รุ่งลาวัลย์ ละอำคา, กนกพร ทองสอดแสง, วัชระษา พิทักษ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏมหาสารคาม

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

165

การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

เมตตา เก่งชูวงศ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.มหาสารคาม

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

166

การพัฒนาชุดการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค SQ3R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กุลกนก จั้นวันดี ผศ.ดร.ภัทรดร จั้นวันดี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

167

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากผิวเปลือกส้ม

เอราวัณ เบ้าทอง, วินัย มีแสง, มัธณา วงศ์อารีย์, วิวรรธน์ แก่นสา, ภูษณพาส สมนิล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

168

ปัจจัยที่มีผลต่อการลดต้นทุนของผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดมหาสารคาม

เกรียงไกร นามนัย และสุนทรียา ไชยปัญหา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

169

การระบุชนิดพืชสกุล Bauhinia s.l. (วงค์ถั่ว) โดยใช้แอปพลิเคชันผ่านมือถือ

นางสาวสุลดา ศรีเชียงสา, ขวัญจิรา จินจันดา, สไว มัฐผา และ ปณวรรต คงธนกุลบวร

Udon Thani Rahabhat University

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

170

การศึกษาวิธีการปรับตัวตามการรับรู้ต่อสุขภาวะทางจิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม หลังวิกฤติ COVID-19

โชติกา ธรรมวิเศษ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

กลุ่มครุศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

171

กลวิธีการใช้ภาษาในสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ดร.ต่อศักดิ์ เกษมสุข

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Oral


ไม่มีค่าใช่จ่าย

172

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนดิจิทัล เรื่องวงจรนับแบบใช้บอร์ด CPLD

ศิวกร แก้วรัตน์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / มหหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

173

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว โดยใช้นิทานเล่มเล็ก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

บริพัตร ลาดบัวขาว ดร.มาริยา เถาอินปาก ปัจจรี ศรีโชค

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

174

การพัฒนาทักษะการใช้คำบาลีและสันสกฤต โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวสุภัทรา หมื่นน้อย ดร.มาริยา เถาอินปาก ศิริสุดา ธนาวาณิชยกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

175

การพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

พิพัฒน์ จำปาหวาย ดร.มาริยา เถาอินปาก ปัจจรี ศรีโชค

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

176

การพัฒนาทักษะการใช้คำราชาศัพท์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย

กาญจนา บุญสมร ดร.มาริยา เถาอินปาก ศิริสุดา ธนาวาณิชยกุล

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

177

การพัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี11 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาด้วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19

ศิริลักษณ์ จำปาหวาย มาริยา เถาอินปาก ปัจจรี ศรีโชค

คณะครุศาสตร์

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

178

การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ โดยใช้ชุดฝึกทักษะ สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาด้วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19

นางสาวชลินทร จันมะโฮง,ดร.มาริยา เถาอินปาก,อาจารย์ปัจจรี ศรีโชค

คณะครุศาสตร์

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

179

การพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ โดยใช้หนังสือนิทานพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

นางสาวพรปวีณ์ โสมศรี, ดร.มาริยา เถาอินปาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาริศา สุขคง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

180

การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำในมาตราแม่กน โดยใช้ชุดฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

นายสถาพร ชัยสุวรรณ, ดร.มาริยา เถาอินปาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐรช จอมพารา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

181

ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อบริการของโรงเรียนอาวุโสศึกษานาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

กรรณิกาณ์ ธัญญารักษ์ ญาณิศา พึ่งรอด ฑิฆัมพร วรรณสาร อภิญญา สุขบัว และกัลยา ยศคำลือ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

182

ศาสตร์พระราชาสู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

กัลยา ยศคำลือ และอิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

183

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้ชุดฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

นางสาวมลฐิชา อุ่นแก้ว ดร.มาริยา เถาอินปาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

184

การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราแม่กด โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2

ณัฐรุจา วันทาพงษ์ , ดร.มาริยา เถาอินปาก , กฤติกา พรหมสาขา ณ สกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

185

การพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำ โดยใช้หนังสือการ์ตูน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

นางสาวผลิกา สิมพา ดร.มาริยา เถาอินปาก อาจารย์ศิริสุดา ธนาวานิชยกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

186

การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดแม่ กน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

นางสาวรมิดา มณีก้อน

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

187

ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของงาสายพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดเลย

นางสาวอุทุมพร สีหลง นางสาวเดือนเพ็ญ ลาภากิจ อาจารย์ประยูร ประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

188

การพัฒนาทักษะการใช้คำราชาศัพท์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

ทิพวรรณ เกียรติ์นอก มาริยา เถาอินปาก และกฤติกา พรหมสาขา ณ สกลลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

189

การพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ โดยใช้ชุดฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

นางสาวศิริญญา คำแพงศรี ดร.มาริยา เถาอินปาก อาจารย์กฤติกา พรหมสาขา ณ สกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

190

การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19

นางสาวสโรชา อั้วนา, ดร.มาริยา เถาอินปาก, อาจารย์ศิริสุดา ธนาวานิชยกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

191

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว โดยใช้ชุดฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

นางสาวสุวรรณลักษณ์ วงค์พิพัฒน์

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

192

การให้บริการสาธารณะด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการระบาดของโรคชิคุนกุนยาในจังหวัดเลย

กรรณิกา คำแกม1 ธีรภัทร์ ศุภสาร2 พันธกานต์ ราชพัฒน์3 ศตวรรษ ภักมี4 อัศฎายุทธ ต้นกันยา5 อนุพงษ์ แพนทิพย์6 และกัลยา ยศคำลือ7

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

193

ความรุนแรงภายในครอบครัวจังหวัดเลย ปี พ.ศ.2560-2563

น้ำทิพย์ สุทธิผ่าน, ปารียา อุตทา, เพลินจิต มูลมัง, วิชญาพร สวนสง่า, อัจฉรา ฉายศรี, สุดารัตน์ ลาภคุณ, และ กัลยา ยศคำลือ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

194

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 2 ของนักศึกษา ค. 5910 เรื่อง ขั้นตอนการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ชุดการสอนประกอบบทเรียน

ผศ.นิมิตร ตาน้อย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

195

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติในรายวิชาระบบปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ตาน้อย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

196

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิธีการหมุนเอวีแอลทรี โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ตาน้อย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

197

การพัฒนาทักษะการใช้คำภาษาเขมรในภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

นางสาวยุวดี กันยามิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

198

การฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัยของเทศบาลตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

กัลยา ชุมพล ดอกแก้ว คุรุวาศรี ทัศยา สีวัน ธัญญารัตน์ สุพรมอินทร์ วารุณี วันทิตย์ชัย และกัลยา ยศคำลือ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

199

ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นางวิลัยพร ยาขามป้อม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

200

ศึกษาการเจริญเติบโตและการผลิตเมล็ดพันธุ์ของผักกาดหอม 4 สายพันธุ์ ในจังหวัดเลย

ชัยนนท์ ปาระมี และชุตินันท์ เจริญชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

201

อิทธิพลของ EM ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมพันธุ์เรดโอ๊ค

สุคนธ์ทิพย์ บาลี และชุตินันท์ เจริญชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

202

การพัฒนาทักษะการใช้คำนาม โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ชลนิษา วงษ์จันลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

203

กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์หมอนอิงสำหรับตกแต่งจากการประยุกต์ใช้ลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : กลุ่มทอผ้าบ้านคอนฉิม แบรนด์มาลี ผ้าไหมแวงใหญ่

นางธัญชนก หอมสวาสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

204

ผลของการฝึกด้วยความแข็งแรงรูปแบบฟังก์ชั่นนอลเทรนนิ่ง และแบบพลัยโอเมตริกที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในนักกีฬาฟุตบอล

วรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์, จรัสศรี ศรีโภคา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

205

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ 3 มิติ เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

จิตราภา คนฉลาด ดุลดนัย วันธงชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

206

การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำพ้อง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19

นางสาวธณัญญา เทพตาแสง ดร.มาริยา เถาอินปาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาริศา สุขคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐรช จอมพารา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

207

ผลของน้ำหมักจากกากมันสำปะหลังหมักยีสต์ต่ออัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของไรน้ำนางฟ้าไทย

ชนวรรณ โทวรรณา บัณฑิตา สวัสดี จุฑารัตน์ แก่นจันทร์ พุทธชาติ อิ่มใจ และ เหล็กไหล จันทะบุตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

208

การพัฒนาทักษะการอ่านไตรยางศ์และการผันอักษร โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19

กนกวรรณ นามวงษา

คณะครุศาสตร์

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

209

ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและแหนแดงแห้งต่อผลผลิตของผักกาดหอมพันธุ์คอส (Lactuca sativa L. var. longifolia)

1. ดร.ภาษิตา ทุ่นศิริ, 2. นางสาวปิยะดา สุรินทร์ 3. นางสาวรัชฎาวรรณ อักษร (ผู้วิจัยหลัก) และ 4.ผศ. สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง (ผู้วิจัยร่วม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

210

การพัฒนาทักษะการใช้คำภาษาเขมรในภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

นางสาวยุวดี กันยามิน ,ดร. มาริยา เถาอินปาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาริศา สุขคง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐรช จอมพารา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

211

ปริมาณของใบหมอน้อยที่เหมาะสมต่อการชักนำให้กุหลาบหนูเกิดยอดในสภาพปลอดเชื้อ

ชรินรัตน์ ชัยรักษา อมรศรี บุญเสนา ณัฐวดี พลอาวุธ และนิธิภัทร บุญปก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

212

แนวทางการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย

อรทัย จิตไธสง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

213

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

กรวิกา สุวรรณกูล

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

214

ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาลูกผสม 3 พันธุ์

เจริญศักดิ์ ภักดีอำนาจ ศุภกิตติ์ แก้วก่า และนิธิภัทร บุญปก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

215

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

นางสาวณัฏฐริณี พรมพุทธา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

216

การหาปริมาณธาตุเหล็กและแคลเซียมของเห็ดนางรมดำที่เพาะด้วยระบบอัจฉริยะ

กัลยาณี สุมา และ ณัฐวุฒิ มาลีลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

217

ภูมิปัญญาฝ้ายกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากบ้านหนองบัว หมู่ 1 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จ.เลย

พรกมล ระหาญนอก คชสีห์ เจริญสุข ไทยโรจน์ พวงมณี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

218

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ลดหวาน มัน เค็ม) พื้นที่เทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

มธุรส ชลามาตย์ เตือนใจ ศิริพาหนะกุล บุญเลี้ยง สุพิมพ์ ศิวารักษ์ พรหมรักษา นพรัตน์ พันธุวาปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

219

ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและแหนแดงแห้งต่อผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง

1. ดร.ภาษิตา ทุ่นศิริ, 2. นายอดิษร อาบสุวรรณ (ผู้วิจัยหลัก) 3. นางสาวศิริรัตน์ แจ้งกรณ์ 4. ผศ. สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง (ผู้วิจัยร่วม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

220

ระบบควบคุมโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเครื่องกำเนิดความร้อนสำหรับกระชายดำ

พิชกร ทุมคำ และ ณัฐวุฒิ มาลีลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

221

การพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นางสาวปารีญา ราพา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

222

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อที่อาศัยในเขตตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

เชิญมณี อดทน1 ศิวาภรณ์ สอนเสน่ห์1 อัจจิมา สมนาม1 สุพรรณี พฤกษา2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

223

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการปฏิบัติหน้าทับกลองแขก โดยการใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วราวุฒิ เรืองบุตร, นราธร ยืนยั่ง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

224

การวิเคราะห์หาปริมาณเบนโซอิกและไนไตรท์ในแหนม ไส้กรอกอีสาน และหมูยอในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเลย

นายสุพัฒน์ พระเมืองคง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

225

ฮีตเดือนห้าถวยธาตุเฮือคำ

จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์, สรินทร คุ้มเขต, สังคม พรหมศิริ, ผุสดี โกมาสถิตย์, บุษราคัม คงทวี, วราภรณ์ เลิศสพุง

คณะครุศาสตร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

226

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการศึกษาในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นางสาวฐปนรักษ์ ศรีทารัง

สาขาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

227

ผลของหลอดไฟแอลอีดีแสงสีแดงร่วมกับแสงสีน้ำเงินต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกใน ระบบผลิตพืชแบบปิด

นิธิภัทร บุญปก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

228

ภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

อมินตรา เทศชัยภูมิ1, สุชาฎา กรวยสวัสดิ์2 และณัจฉรียา คำยัง3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

229

แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทัศนศิลป์ นิพนธ์ สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

พายุ แฝงทรัพย์, ไทยโรจน์ พวงมณี, ยุพดี ชินพีระเสถียร, สิทธิวัฒน์ มีวันคำ, ธัญชนก หอมสวาสดิ์

สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

230

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อในอนาคตของ ร้านค้าปลีกดั้งเดิมในตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รวัฒน์ มันทรา1 มงคลชาย ขานสันเทียะ2 ตะวันรอน สังยวน3 เยาว์ธิดา รัตนพลแสน4 อภิรดี คำไล้5

วิทยาการจัดการ

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

231

การพัฒนาพัฒนาสื่อประกอบการสอนในรูปแบบ 3 มิติโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่องพันธุ์และลักษณะประจำพันธุ์ของสัตว์

นายนครินทร์ โสมายัง นายมาฆะวัน สุวรรณพันธ์ นายวรกร พิมพาคุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

232

การพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำหรับสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายชวลิต ยศสุนทร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

233

การเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมสายพันธุ์กรีนโอ๊คและเรดโอ๊คที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์

นางสาวสมปรารถนา พิมมาตย์ (ผู้วิจัยหลัก) ผศ. สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง (ผู้วิจัยร่วม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

234

แนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมการกินดองของชาวไทเลยเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

วีระนุช แย้มยิ้ม ภัทร์ สาร์ทสิน อารีรัตน์ โฮมประเสริฐ

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

235

การพัฒนาระบบจัดการร้านเช่าชุดนาเวดดิ้ง

กิตติภูมิ แก้ววงษ์แสน, ฉัตรชัย สีบัว, ไหมคำ ตันติปทุม, ปฐมาวดี คำทอง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

236

แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่ไม่ใช่เอกภาษาอังกฤษ

นายอภิชา ปลัดกอง

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

237

ระบบควบคุมตำแหน่งสะโพกอัตโนมัติด้วยหมอนลม

ชุติกานต์ ไชยะเดชะ และ ณัฐวุฒิ มาลีลัย*

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

238

ผลของการใช้วัสดุเพาะที่มีส่วนผสมของกากกาแฟเป็นวัสดุเพาะต้นกล้าดาวเรือง

ญาดา สิทธิโห อรญาดา จันทะคุณ และนฤมล โสตะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

239

เกม Temesia Lord of Shadow

นายติณณภพ สำนวน และนางสาวจิราพร กัณเรศ

ราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

240

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตน้ำพริกเผาสับปะรด บ้านสำราญ ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา วิลัยแก้ว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

241

การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ประเพณีผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

อาทิตยา วงศ์ลา, วรดา บรรลือทรัพย์, ปฐมาวดี คำทอง, และ ไหมคำ ตันติปทุม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

242

ระบำบุปผาราชัน

สรินทร คุ้มเขต, ชมพูนาฏ ชมภูพันธ์, จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว, สังคม พรหมศิริ, ใหม่สิริ แพงดาน และ สุรัตนา เจริญเหง่า

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

243

การพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการสื่อสารภาษาต่างประเทศ บ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

นางสาววัชรีภรณ์ ดีสุทธิ, นายณัฐพงษ์ อธิสุมงคล ,นายอนุชา พุทธา

คณะวิทยาการจัดการ

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

244

การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกผลมะค่าโมง

นางวิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์ นายทศพร สีหิน นางสาวอัญชลี จันทิลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

245

การออกแบบพัฒนาระบบเครือข่ายระหว่างองค์กร

อิทธิชัย อินลุเพท1 ปริตา แสนลุน2 ชลนภา ฤทธิศักดิ์3

คณะวิทยาศาสตร์และเทดโนโลยี

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

246

แนวทางการพัฒนาลานวัฒนธรรมหมู่บ้านนาอ้อเพื่อการท่องเที่ยว

ธัญญรตา จินดานุรักษ์1 อรอนงค์ มูลมา2 สัญชัย เกียรติทรงชัย3 รภัสสา ชาติกุล4

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

247

การพัฒนาช่องทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัลของกลุ่มอาชีพธุรกิจชุมชนบ้านผาฆ้อง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

[ไหมคำ ตันติปทุม]1 [ปฐมาวดี คำทอง]2

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

248

รูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุโขทัย : แม่เสืองโมเดล

นายสุทธิศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง และนายรองฤทธิ์ ไกรกิจราษฎร์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ชำระเงินแล้ว

249

ผลของสารสกัดจากใบน้อยหน่าในการควบคุมเพลี้ยอ่อนถั่ว

ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์1 ศศมล ผาสุข ปัณณ์รภัส ถกลภักดี และปุณยนุช นิลแสง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ชำระเงินแล้ว

250

การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาเมือง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

พิชญาพร ประครองใจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Poster


ชำระเงินแล้ว

251

สมรรถภาพทางกายของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

นพรักษ์ แกมาน, วาทินี แกมาน, จีรวัฒน์ สัทธรรม

มหาิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ชำระเงินแล้ว

252

ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ของผู้ทำบัญชีในจังหวัดหนองบัวลำภู

มิรัญตรี คำมา ดร.ธารา เจริญรัตน์

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Poster


ชำระเงินแล้ว

253

ปัจจัยของนักบัญชียุคดิจิทัลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

รัชนี ศิริประพิมพ์ มิรัญตรี คำมา

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Poster


ชำระเงินแล้ว

254

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา

นายมะพาริ กะมูนิง นายอิสยัส มะเก็ง นายมุบดี อุเด็น และนายสถาวิทย์ จันจุฬา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Poster


ชำระเงินแล้ว

255

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ณฐมน ทรัพย์บุญโต , รสริน จอห์นสัน , สุธีชัย จันทร์วัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Poster


ชำระเงินแล้ว

256

ศึกษาจุดคุ้มทุนการปลูกมันสำปะหลังเพื่อประเมินส่วนเกินที่ปลอดภัยของเกษตรกร ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ*1 ณิชฎา กีรติอุไร2 ลินนภัสสร์ วุฒิกนกกัญจน์3

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Poster


ชำระเงินแล้ว

257

อิทธิพลของความเร็วในการผิดรูปต่อการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ผสมสารตัวเติม

วัชรินทร์ สายน้ำใส สุพัตรา ตู้ดำ และฟาตีฮะห์ แดวอสนุง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ชำระเงินแล้ว

258

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาหารและ สารอาหาร รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์)

นางสาวอรญาณิศวร์ ธนกุลไกรวุฒิ,รศ.ดร.อภิชา แดงจำรูญ

โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอ่างทอง

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ชำระเงินแล้ว

259

ปัจจัยการรับรู้ที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 : กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

นางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล ,นางสาวสุวิมล แซ่ก่อง,นางสาวศรินทร์ญา จังจริง,นายอิสยัส มะเก็ง,นายมุบดี อุเด็น, และนายคมวิทย์ สุขเสนีย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Poster


ชำระเงินแล้ว

260

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการของวิสาหกิจชุมชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ศรินทร์ญา จังจริง สุวิมล แซ่ก่อง อิทธิชัย สีดำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Poster


ชำระเงินแล้ว

261

การพัฒนาสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Cloud-Based Learning เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผศ.ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ชำระเงินแล้ว

262

การศึกษาการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

ว่าที่ร้อยตรีพิสิทธิ์ชัย แย้มโกเมน

นิสิตปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ชำระเงินแล้ว

263

เปรียบเทียบการใช้งานของเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่ากับรถตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมท

อภิชาติ แสนนาม

วิทยาลัยพิชยบัณฑิต

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม

Poster


ชำระเงินแล้ว

264

ความรู้ความเข้าใจการเสียภาษีของผู้เสียภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ณัจฉรียา ยางนอก, วนิดา ณ ลำพูน, สุรชัย ชูคง

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Poster


ชำระเงินแล้ว

265

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางการบัญชีกับประโยชน์ของงบการเงินของผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลในจังหวัดหนองบัวลำภู

มินท์ธิตา ถึงฝั่ง

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Poster


ชำระเงินแล้ว

266

ความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่วนการคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

นางสาวพยุงศรี ดีโคตร

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Poster


ชำระเงินแล้ว

267

ทวาอารยะนครศรัทธาพระธาตุสว่างอารมณ์

นายก้องเกียรติ ใจเย็น , นางสาวปิ่นเกศ วัชรปาณ

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Poster


ชำระเงินแล้ว

268

การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด ของเด็กอนุบาล 2 โรงเรียนภูมิพิชญ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

สุรัตน์ จงกลนี, ธีระเดช จิราธนทัต

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ชำระเงินแล้ว

269

การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับของกลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรีย์ในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเข้าสู่วิสาหกิจชุมชน

กิตติศักดิ์ ร่วมพัฒนา,1 สายฝน ทดทะศรี,2 กฤตกนก พาบุ3 และ วรพรภัฏ ปัดภัย4

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Poster


ชำระเงินแล้ว

270

ความเครียดและการเผชิญความเครียดของ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรมระหว่างฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โรคโควิด-19)

วรวรรณ บุญโญ, ณิชา สุริยากานนท์

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ชำระเงินแล้ว

271

ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ยุภาวดี พรมเสถียร, จักรรินทร์ เลียวนรเศรษฐ, สุพรรณิการ์ ชนะนิล

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ชำระเงินแล้ว

272

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการใช้ โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางพรรทิพา คำสิงห์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ชำระเงินแล้ว

273

อัตราส่วนที่เหมาะสมในการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากเยื่อฟักข้าวอบแห้ง

สโรชา เม่นชาวนา สุนิษา กองชัยสงค์ เกตุการ ดาจันทา ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์ หทัยทิพย์ ร้องคำ และอุทัยวรรณ ฉัตรธง*

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ชำระเงินแล้ว

274

การพัฒนาศักยภาพของชุมชน ด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ผศ.ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์ อาจารย์ธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ อาจารย์ ดร.ต้อง พันธ์งาม สพญ.ดร.พิมพ์ชนก โล่ห์ทองคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Poster


ชำระเงินแล้ว

275

การจัดการเวทีสำหรับแข่งขันวงดนตรี

เฉลิมพล โลหะมาตย์

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Poster


ชำระเงินแล้ว

276

การศึกษาการเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาวสุกรเพื่องานทางวิทยาศาสตร์

วิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์1 ภัทรา มูลจิตร1 ยลยง วุ้นวงษ์1 อรวรรณ์ บุตรดี1 สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์1 ไพฑูรย์ มูลจิตร2 สุธี รัตนภิรมย์1 วรวิทย์ วัชชวัลคุ1

ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ชำระเงินแล้ว

277

กลยุทธ์และปัญหาทางการตลาดของสินค้าแปรรูปข้าวอินทรีย์เชิงการค้าของผู้ผลิตในชุมชน บ้านโนนทอง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

เกศจิตต์ ขามคุลา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Poster


ชำระเงินแล้ว

278

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CHR ร่วมกับวิธีการสอนแบบ 5E และเทคนิค K-W-D-L เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางพิกุลทอง จันทอุตสาห์

โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ชำระเงินแล้ว

279

การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม คาฮูท (kahoot) แอปพลิเคชั่น

พระวุฒิชัย วิทูโร (พิมาไทย) และ นางสาวศิตภัทร ศิริฉัตรเดชา

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ชำระเงินแล้ว

280

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป

สาธิต ทองสุกงาม และ เศรษฐพงศ์ อัปมะเย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี/คณะเทคโนโลยี/สาขาวิชาอาหารและบริการ

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ชำระเงินแล้ว

281

การเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตอาหารปลอดภัยสู่ชุมชนในจังหวัดสุรินทร์

นายวรพรภัฏ ปัดภัย นางสาวสายฝน ทดทะศรี นางสาวกฤตกนก พาบุ นายกิตติศักดิ์ ร่วมพัฒนา

สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ชำระเงินแล้ว

282

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจิ้งหรีดรสต้มยำ

ฐานิศร กนกเลิศฤทธิ์ และนงนภสร ทองศิลา

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ชำระเงินแล้ว

283

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม และ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พัชรี ปรีเปรม และ รามนรี นนทภา

มรภ.สารคาม

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

284

การศึกษาความสามารถทางคณิตศาสตร์กับความรู้สึกเชิงจำนวนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ศราวุธ พุทธิ และรามนรี นนทภา

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

285

การศึกษาเจตคติทางคณิตศาสตร์และการรับรู้ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จันจิรา นามสมบัติ และผศ.ดร นวพล นนทภา

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

286

การศึกษาระดับการให้เหตุผลเกี่ยวกับความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชลิดา บุญเคล้า และรามนรี นนทภา

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

กลุ่มครุศาสตร์

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

287

ปุ๋ยน้ำหมักจาวปลวกกับแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

เมทินี วสุนธราวัฒน์, ศกุนตลา ศิริอุดม, ปาหนัน เวชสาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏอุดรธานี

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

288

ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราของราเอนโดไฟท์สกุล Kalmusia จากรักใหญ่

ศกุนตลา ศิริอุดม และเมทินี วสุนธราวัฒน์

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

289

พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดมหาสารคาม

นางสาวนริศรา คำสิงห์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

290

พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัดมหาสารคาม

นางสาวคัมภีรพรรณ จักรบุตร และ นางสาวอนรรฆมณี โภคสวัสดิ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

Poster


ไม่มีค่าใช่จ่าย

หมายเหตุ : หากท่านเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และบทความของท่านใช้ประโยชน์ในมหาวิทยาลัยอื่น จะต้องชำระค่าลงทะเบียน 2,000 บาท / 1 บทความ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143