การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7

LRU Conference 2021

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7
ประจำปี พ.ศ. 2564

“ความท้าทายทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่นวิถีใหม่”

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

Proceedings LRU Conference 2021 ดาวน์โหลด

แจ้งเลขพัสดุการจัดส่งเกียรติบัตรและใบเสร็จรับเงิน ท่านสามารถตรวจสอบหมายเลขพัสดุของท่านได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1R6b4U5e-xcfmD_SQHmkvFTDIvJVSFqUX/view?usp=sharing

ผู้นำเสนอภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ติดต่อขอรับเกียรติบัตร ได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันทาการ (จันทร์ - ศุกร์) เวลา 09.00 - 16.00 น. ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/file/d/19cN4IsvLSN9kJ7jDTBoIvYlob2Nqmeyt/view?usp=sharing

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้ความปกติใหม่ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงาน และการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ เป็นรูปแบบ teleconference

โดยกำหนดแนวทางในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ดังนี้

1. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral) ให้ผู้นำเสนอผลงานวิจัยจัดทำคลิปวิดีโอนำเสนอผลงานวิจัยความยาวไม่เกิน 15 นาที ส่งคลิปนำเสนอ "ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 และเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยผ่านทาง Video Conference ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564" ตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไป

2. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster) ให้ผู้นำเสนอผลงานวิจัย ส่งไฟล์โปสเตอร์ พร้อมคลิปวิดีโอนำเสนอผลงานวิจัยความยาวไม่เกิน 5 นาที "ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564"

โดยกำหนดการนำเสนอผลงานและขั้นตอนการนำเสนอสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ conference.lru.ac.th

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะยกเลิกการนำเสนอผลงานวิจัย ตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้แจ้งความจำนงมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น. เพื่อดำเนินการคืนค่าลงทะเบียนให้ท่านต่อไป

ท่านสามารถดาวน์โหลดแนวทางการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 ได้ที่

กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2564

ลำดับ
กิจกรรม
กำหนดเวลา
หมายเหตุ
01
Call for paper
ปัจจุบัน – 8 มกราคม 2564
02
ประกาศผลพิจารณา
15 มกราคม 2564 เลื่อนไป 22 มกราคม 2564
03
ปิดรับผลงานฉบับแก้ไข
29 มกราคม 2564
04
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ปัจจุบัน – 5 กุมภาพันธ์ 2564
05
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด
12 กุมภาพันธ์ 2564
06
นำเสนอผลงาน
25 กุมภาพันธ์ 2564
07
เผยแพร่ Proceeding
มีนาคม – เมษายน 2564

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม.

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้ความปกติใหม่


โดย ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
คณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

หลักการและเหตุผล

ภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง (Disruptive Era) ส่งผลให้เกิดพลวัตแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ในหลากหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ทั้งโลกต้องมีการปรับตัวทั้งองค์กร และแผนการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐ หรือภาคเอกชนก็ตาม หากปรับตัวช้าก็ย่อมหมายถึงการถูกคัดออกจากการแข่งขัน ซึ่งในปี 2563 นี้ ทั้งโลกต้องประสบกับโรคระบาดไวรัสโควิด 2019 (Covid-19) ส่งผลกระทบใน วงกว้าง ก่อให้เกิดรูปแบบการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่ต้องคำนึงถึงเรื่องสุขอนามัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ในการขับเคลื่อนสังคม
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ จึงไม่เพียงแต่ต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังต้องปรับรูปแบบแผนการดำเนินงาน วิธีการ และเป้าหมาย ตลอดจนผลลัพธ์และผลกระทบที่จะตอบสนองต่อกระแสชีวิตวิถีใหม่อีกด้วย
ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 ขึ้น ภายใต้ชื่อ “ความท้าทายทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่นวิถีใหม่” (Research and innovation challenges for the new normal local society) ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการโดยแบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ 2) กลุ่มครุศาสตร์ 3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4) กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการ และการท่องเที่ยว และ 5) กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม โดยรูปแบบการนำเสนอผลงาน แบ่งเป็น ภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ซึ่งผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุม จะได้ใช้เวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และต่อยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ

2. เพื่อเป็นการสนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ

3. เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ

สถานที่จัดประชุมวิชาการ

ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา และอาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รูปแบบการประชุม

1. การบรรยายพิเศษ

2. นิทรรศการผลงานของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

3. การนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation)

4. การนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

5. การประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

6. การจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings)

7. การจัดแสดงนิทรรศการผลงานโครงการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และมีผลิตภัณฑ์ชุมชนจัดแสดงและจำหน่าย

ลักษณะของผลงานและการแบ่งกลุ่มงานที่จะนำเสนอ

การนำเสนอผลงานวิชาการมี 2 รูปแบบ

1. การนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย
(Oral Presentation) ใช้เวลาในการนำเสนอ เรื่องละไม่เกิน 20 นาที (รวมซักถาม 5 นาที) รูปแบบการจัดทำบทความฉบับเต็ม (Full Paper)

2. การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation) กว้าง 80 ซม. X สูง 120 ซม. โดยจัดทำโปสเตอร์ตามรูปแบบที่กำหนด สามารถดาวน์โหลด template ของโปสเตอร์ได้ที่ http://conference.lru.ac.th/ การจัดทำโปสเตอร์ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

1) ชื่อเรื่อง ภาษาไทย (จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ)

2) ชื่อผู้วิจัย ภาษาไทย (จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ)

3) บทนำ

4) วัตถุประสงค์

5) วิธีดำเนินการวิจัย

6) ผลการวิจัย

7) ข้อเสนอแนะ

8) เอกสารอ้างอิง (เฉพาะที่อ้างอิงในโปสเตอร์นี้)

* โดยผลงานวิชาการข้างต้นจะต้อง

1. เป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

2. มีหัวข้อเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

1) กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
2) กลุ่มครุศาสตร์
3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) กลุ่มบริหารธุรกิจและการบริการ
5) กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม

3 การเตรียมบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์
ความยาวบทความจำกัดไม่เกิน 10 หน้า ชนิดอักษร Cordia New หรือ Cordia UPC โดยใช้ขนาดตัวอักษร 14 ปกติ ประกอบหัวข้อ (1) ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (2) ชื่อผู้เขียน (3) บทคัดย่อภาษาไทยและคำสำคัญ (4) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) และ Keywords (5) ความเป็นมาของปัญหา (6) วัตถุประสงค์ของการวิจัย (7) วิธีดําเนินการวิจัย (8) ผลการวิจัย (9) อภิปรายผล (10) สรุปผลการวิจัย (11) ข้อเสนอแนะ (12) เอกสารอ้างอิง (เฉพาะที่อ้างอิงในวารสารนี้) และจะต้องจัดให้ตรงตามรูปแบบเทมเพลตที่เรากำหนดให้เท่านั้น.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ

2. ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ได้รับการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถนำไปต่อยอดทั้งในเชิงวิชาการ และการนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม

3. อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการ

4. เกิดเครือข่ายนักวิจัยในระดับชาติ

การพิจารณาผลงาน

1. พิจารณาการเลือกกลุ่มการนำเสนอผลงานและประเภทของการนำเสนอผลงาน

2. พิจารณาผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ท่าน และประเมินบทความตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนด

3. พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุม และที่จะรวบรวมเป็นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ Proceedings

รูปแบบการชำระเงิน
Conference 2021

1. ผู้นำเสนอที่ส่งผลงาน (บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) ค่าลงทะเบียนอัตรา 2,000 บาท ต่อ 1 บทความ

2. ผู้ร่วมงานทั่วไป/นิสิต/นักศึกษา (จากหน่วยงานภายนอก) ค่าลงทะเบียนอัตรา 1,000 บาท/ คน

3. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไม่เสียค่าใช้จ่าย

4. ข้าราชการหรือบุคลากรของรัฐที่เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกจ่ายได้จากต้นสังกัดตามระเบียบของกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ:

1. อัตรานี้รวมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการประชุม และอื่นๆ

2. กรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมงานและไม่สามารถมานำเสนอผลงานได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่ายในระหว่างการดำเนินงาน


วิธีการชำระเงิน

1. ชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร เข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี “วารสารวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเลย” เลขที่บัญชี 981-2-85863-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย

2. แนบหลักฐานการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143