สมัครเข้าใช้ระบบ

ลงทะเบียนส่งผลงาน / เข้าร่วมงาน

LRU Conference 2021

* โควต้าเจ้าภาพร่วมกรุณาติดต่อต้นสังกัด
หากท่านเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และบทความของท่านเป็นของมหาวิทยาลัยอื่น จะต้องลงทะเบียนเป็น "บุคคลภายนอก"
* บุคคลภายนอกจะต้องชำระค่าลงทะเบียน 2,000 บาท ต่อ 1 ผลงาน / ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทั่วไป 1,000 ต่อ 1 ท่าน
* กรณีที่ท่านเป็นผู้ร่วมวิจัยฯ ให้หัวหน้าโครงการลงทะเบียนส่งผลงาน และท่านลงทะเบียนเข้าร่วมงานทั่วไป

แนะนำการลงทะเบียน

กรณีต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน แต่ไม่ส่งบทความ หรือเป็นนักวิจัยร่วม ให้เลือก "ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทั่วไป" หากสงสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือผู้ดูแลระบบ

แนะนำการส่งผลงาน

เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ระบบจะส่งลิงก์ไปยังอีเมลของท่านเพื่อยืนยันตัวตน จึงจะสามารถใช้ระบบส่งผลงานได้ (ผู้ที่ส่งผลงานจะต้องเลือก "ลงทะเบียนส่งผลงาน" เท่านั้น !) และจะต้องใส่ข้อมูลที่ถูกต้อง หากเกิดข้อผิดพลาดจะผู้ลงทะเบียนใส่ข้อมูลมาผิด เจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบ

การพิจารณาผลงาน

พิจารณาการเลือกกลุ่มการนำเสนอผลงานและประเภทของการนำเสนอผลงาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ท่าน และคัดเลือกผลงานที่นำเสนอในการประชุม รวบรวมเป็นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ Proceedings (ทั้งนี้บทความต้องได้รับการชำระเงินเท่านั้น..! ที่จะได้รับสิทธิ์ให้ผู้ทรงคุณวิฒิพิจารณา)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143